Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình ôn tập chương 3 đại số 11

Được đăng lên bởi tnxhienhoa-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-

N

)

1.
2.
3.
4.

I, PPháp

c:

tro

XĐ

t

.
o n 
n 2
t



t t

n=1
=2

‘’
o

t

t

n=k
t t

tro

k)
t

n= k+1
t

Bt áp d
: (b3.1-t85 sbt)
)
 n  * (t
t
1.2+2.5+…+ .(3 -1)= n2 .(n  1)
Bg: (
)
tr t
1.(3.1-1) = 12.(1+1)
22 (
n=k t
1.2+2.5+…+k.(3k-1)= k 2 .(k  1)
(a)
n=k+1 t
1.2+2.5+…+(k+1 (3k+2 = (k  1)2 .(k  2)
1.2+2.5+…+k.(3k-1)+(k+1)(3k+2)

t

= k 2 (k  1)  (k  1)(3k  2)

(theo (a))

 (k  1)(k  3k  2)
2

oo

 (k  1)( k  1)( k  2)

o

 (k  1) .( k  2)
2

t t k 2  3k  2
1
1

-1

3
2

k=-1

2
0

t o
t

t
1.(-1 +3→2
2.(-1 +2→0

Đ
C2

=0_

k  3k  2  (k  (1)).(1.k1  2.k 0 )  (k  1)(k  2)
2

k 2  3k  2  (k 2  k )  (2k  2)  k (k  1)  2(k  1)  (k  1)(k  2)

1.2+2.5+…+ (3 -1) = n2 (n  1)
: b1,2 t100sgk
B3.2, 3.3, 3.4 t85sbt

Bt

II,

Đ

n 

*

 n  2, un  un1  d

un

tr
t

t un  u1  (n  1)d .
t

t uk 
t

r

uk 1  uk 1
2

tr

u u
uk  k m k  m (b3.40-t92 sbt)
2

-

o

uk m  2uk  uk  m

uk  m  2uk  uk m

t

t

(u1  un )n n  2u1  (n  1)d 

2
2

Sn 

:
1. (b3.37-t91sbt)

C

u4  11 ,

tr

u5  u3  6 (

t

Bg
T

t

t

t

) t m csc.

t

u3  u5

 11
u3  8
u4 
tt
t 
 
2
u5  14
u5  u3  6
u2  2u3  u4  2.8  11  5
u1  2u2  u3  2.5  8  2
u6  2u5  u4  2.14  11  17

u7  2u6  u5  2.17  14  20

V

t
: b3.34,3.35,3.40 (t91sbt), t

2. (b3.41a):
csc ( un )
Bg
tt

tt o

-t

u1  102, u2  105, un  999 , Sn  ?

Sn

t

tro

t

d  u2  u1  105  102  3
un  u1  (n  1)d  999  102  (n  1).3  n  300
Sn 

(u1  un )n (102  999).300

 165150
2
2

: b3.42, 3.43, 3.44 (t92sbt)
x3  3x2   24  m  x  26  n  0 .
3. o
tr
t
â
t x1 , x2 , x3
? t
t
ot
ƯỚNG DẪN
â
t x1 , x2 , x3
t
t
x1  x0  d , x2  x0 , x3  x0  d  d  0
o
t tt

t

t

t

t

x3  3x2   24  m x  26  n   x  x1  x  x2  x  x3    x  x0  d  x  x0  x  x0  d 
2
  x  x0   d 2  .( x  x0 )  ( x  x0 )3  d 2 .( x  x0 )


3
2
 x  3x0 x   3x02  d 2  x  x03  x0 d 2  x 

Đ

ệ

tr

t

3x0  3
 x0  1
 2
 x  1

2
 3x0  d    24  m   3  d 2  24  m   0
m  n
 3
1  d 2  26  n
2

x

x
d


26

n

0
 0

t

Đ

â

t

tr

t

 n  2, un  un1.q

un )

tr
, 0 )
t

t un  u1.q , q  0
n 1

uk 2  uk 1.uk 1  uk   uk 1.uk 1

t
r

uk  uk m .uk m

t

tr
(b3.55-t94sbt)

t

Sn 

â

u1.(1  q n ) u1  un .q

1 q
1 q

1. (b3.53-t93sbt)
un )

u20  8u17 , u3  u5  272, u1  ?, q  ?

→

Bg (

ệ→ →

2→ u1 )

u20
...
-
-)
 1.
2.
3.
4.

I, PPhápc:
 
.

n
n=1
n
2

n=k

k)
n= k+1

Bt áp d: (b3.1-t85 sbt)
n
*
(t)
-1)=
2
.( 1)nn

Bg: ()
1.(3.1-1) = 1
2
.(1+1)
22

n=k
-1)=
2
.( 1)kk
(a)
n=k+1

-1)+(k+1)(3k+2)
N
Chương trình ôn tập chương 3 đại số 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình ôn tập chương 3 đại số 11 - Người đăng: tnxhienhoa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương trình ôn tập chương 3 đại số 11 9 10 427