Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình rèn luyện phụ trách Đội

Được đăng lên bởi dinh-kien-tran
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 8026 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương trình rèn luyện phụ trách Đội

Chương trình rèn luyện phụ trách Đội

Chương trình Rèn luyện phụ trách

Chươngtrình
trìnhRèn
RènLuyện
LuyệnPhụ
Phụtrách
tráchlà
làgì?
gì?
Chương

Nộidung
dungchương
chươngtrình
trìnhRèn
RènLuyện
LuyệnPhụ
Phụtrách
trách
Nội

Hướngdẫn
dẫnthực
thựchiện
hiện
Hướng
Chươngtrình
trìnhRèn
RènLuyện
LuyệnPhụ
Phụtrách
trách
Chương

Tàiliệu
liệutham
thamkhảo
khảo
Tài
Chương trình rèn luyện phụ trách Đội

1. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN PHỤ TRÁCH

1. Chương trình rèn luyện phụ trách là gì?
CT. RLPT bao gồm những quan điểm cơ bản về bảo vệ chăm sóc
và giáo dục thiếu nhi; những quan điểm về công tác xây dựng Đội,
những kiến thức cơ bản về tâm lý thiếu niên, nhi đồng và phương
pháp công tác Đội; giúp TPT Đội hiểu biết lịch sử, truyền thống của
đất nước, của Đảng, Bác Hồ, của Đoàn, Đội, về văn hóa, xã hội …
Đây là những nhiệm vụ thường xuyên trong quá trình công tác và tổ
chức, hướng dẫn thực hiện công tác Đội và phong trào thiếu nhi của
người TPT Đội.

Chương trình rèn luyện phụ trách Đội

1. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN PHỤ TRÁCH

2. Mục đích yêu cầu triển khai, thực hiện
- Tạo phong trào học tập, rèn luyện của TPT, góp phần nâng cao chất
lượng đội ngũ GV TPT, xây dựng mẫu hình người phụ trách nhiệt
tình, tâm huyết, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, có kiến thức và kỹ
năng công tác Đội đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng
chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.
- Khẳng định vị trí TPT Đội trong nhà trường và ngoài xã hội, thu hút
sự quan tâm, đầu tư của các cấp, ngành, lực lượng xã hội đối với
công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
- Việc thực hiện chương trình rèn luyện phụ trách là một trong những
tiêu chí để xét thi đua của Liên Đội và là tiêu chuẩn quan trọng để thi
giáo viên TPT Đội giỏi các cấp.
- Chương trình được triển khai đồng bộ đến 100% TPT Đội trong toàn
Tỉnh.
Chương trình rèn luyện phụ trách Đội

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN PHỤ TRÁCH
A. RÈN LUYỆN VỀ NHẬN THỨC – LÝ LUẬN
1. Những quan điểm cơ bản về bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi
đồng, xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh:
1.1. Quan điểm của Đảng và nhà nước ta về giáo dục thiếu niên, nhi
đồng:
- Hiểu biết những nghị quyết của Đảng về công tác bảo vệ chăm sóc giáo
dục TNNĐ và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Hiểu biết các nội dung về Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Hiểu Luật Phổ cập giáo dục tiểu học, và một số nội dung của luật pháp
khác liên quan tới trẻ em (Công ước quốc tế về Quyền trẻ em của Liên hợp
Quốc)

Chương...