Ktl-icon-tai-lieu

chương trình thao giảng, hội giảng

Được đăng lên bởi man-hu-nh-the
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 607 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS MỸ PHONG
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC NÂNG CAO MÔN SINH HỌC LỚP 9
NĂM HỌC 2013 – 2014

Tiết 01
Tiết 02
Tiết 03
Tiết 04
Tiết 05
Tiết 06
Tiết 07
Tiết 08
Tiết 09
Tiết 10
Tiết 11
Tiết 12
Tiết 13
Tiết 14
Tiết 15
Tiết 16
Tiết 17
Tiết 18
Tiết 19
Tiết 20

Cả năm : 20 tiết
Học kỳ I : 10 tuần x 2 tiết/tuần = 20 tiết
Học kỳ II : 0 tiết
Lai một cặp tính trạng
Bài tập lai 1 cặp
Lai hai cặp tính trạng
Bài tập lai 2 cặp tính trạng
Cấu trúc, chức năng, tính đặc trưng của bộ NST
Biến đổi hình thái NST trong nguyên phân
Bài tập NST – Nguyên phân
Biến đổi hính thái NST trong giảm phân
Sự khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân
So sánh sự phát sinh giao tử đực và giao tử cái
Bài tập giảm phân, thụ tinh
So sánh NST thường và NST giới tính
Đặc điểm của di truyền liên kết. So sánh với di truyền độc lập
So sánh AND và ARN
Cấu trúc, chức năng các loại prôtêin
Mối quan hệ gen – ARN - prôtêin – tính trạng
Bài tập tổng hợp
Bài tập tổng hợp (tt)
Bài tập tổng hợp (tt)
Bài tập tổng hợp (tt)

PHÊ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mỹ Phong, ngày … tháng … năm 2013

Mỹ Phong, ngày 16 tháng 8 năm 2013
Người lập

Huỳnh Thế Mân

TỔ TRƯỞNG

Đoàn Quốc Dũng

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mỹ Phong, ngày … tháng … năm 2013
P. HIỆU TRƯỞNG

...
TRƯỜNG THCS MỸ PHONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC NÂNG CAO MÔN SINH HỌC LỚP 9
NĂM HỌC 2013 – 2014
Cả năm : 20 tiết
Học kỳ I : 10 tuần x 2 tiết/tuần = 20 tiết
Học kỳ II : 0 tiết
Tiết 01 Lai một cặp tính trạng
Tiết 02 Bài tập lai 1 cặp
Tiết 03 Lai hai cặp tính trạng
Tiết 04 Bài tập lai 2 cặp tính trạng
Tiết 05 Cấu trúc, chức năng, tính đặc trưng của bộ NST
Tiết 06 Biến đổi hình thái NST trong nguyên phân
Tiết 07 Bài tập NST – Nguyên phân
Tiết 08 Biến đổi hính thái NST trong giảm phân
Tiết 09 Sự khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân
Tiết 10 So sánh sự phát sinh giao tử đực và giao tử cái
Tiết 11 Bài tập giảm phân, thụ tinh
Tiết 12 So sánh NST thường và NST giới tính
Tiết 13 Đặc điểm của di truyền liên kết. So sánh với di truyền độc lập
Tiết 14 So sánh AND và ARN
Tiết 15 Cấu trúc, chức năng các loại prôtêin
Tiết 16 Mối quan hệ gen – ARN - prôtêin – tính trạng
Tiết 17 Bài tập tổng hợp
Tiết 18 Bài tập tổng hợp (tt)
Tiết 19 Bài tập tổng hợp (tt)
Tiết 20 Bài tập tổng hợp (tt)
Mỹ Phong, ngày 16 tháng 8 năm 2013
Người lập
Huỳnh Thế Mân
PHÊ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
Mỹ Phong, ngày … tháng … năm 2013
TỔ TRƯỞNG
Đoàn Quốc Dũng
PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mỹ Phong, ngày … tháng … năm 2013
P. HIỆU TRƯỞNG
chương trình thao giảng, hội giảng - Người đăng: man-hu-nh-the
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
chương trình thao giảng, hội giảng 9 10 676