Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình tích hợp Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn sinh học 6 ( năm học 2012 – 2013 )

Được đăng lên bởi Đức Dũng Trần
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình tích hợp Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn
sinh học 6 ( năm học 2012 – 2013 )
Tên bài
Bài 2: Nhiệm vụ của
sinh học

Nội dung GDMT
Thực vật có vai trò quan trọng trong tự nhiên và trong đời
sống con người  Giáo dục HS ý thức sử dụng hợp lí, bảo vệ,
phát triển và cải tạo chúng.
Bài 3: Đặc điểm chung Từ việc phân tích giá trị của sự đa dạng, phong phú của thực
của thực vật
vật trong tự nhiên và trong đời sống con người giáo dục HS
ý thức bảo vệ sự đa dạng, phong phú của thực vật
Bài 4: Có phải tất cả
HS chỉ ra được tính đa dạng của thực vật về cấu tạo và chức
thực vật đều có hoa?
năng  Hình thành cho HS kiến thức về mối quan hệ giữa các
cơ quan trong tổ chức cơ thể, giữa cơ thể với môi trường,
nhóm lên ý thức chăm sóc và bảo vệ thực vật.
Bài 11: Sự hút nước và Nước, muối khoáng và các sinh vật co vai trò quan trọngđối
muối khoáng của rễ
với thực vật nói riêng và tự nhiên nói chung  giáo dục HS ý
thức bảo vệ một số động vật trong đất  Bảo vệ đất, chống ô
nhiễm môi trường, thoái hóa đất, chống rửa trôi. Đồng thời,
nhấn mạnh vai trò của cây xanhđối với chu trình nước trong
tự nhiên.
Bài 14: Thân dài ra do Giáo dục HS ý thức bảo vệ tính toàn vẹn của cây, hạn chế
đâu?
việc làm vô ý thức: bẻ cành cây, đu trèo, làm gãy hoặc bóc vỏ
Bài 16: Thân to ra do
cây.
đâu?
Bài 17: Vận chuyển
các chất trong thân.
Bài 21: Quang hợp.
Quang hợp góp phần điều hòa khí hậu, làm trong lành không
Bài 22: Ảnh hưởng
khí ( cân bằng hàm lượng khí CO2 và O2, tạo độ ẩm cho môi
của các điều kiện bên
trường, là một mắt xích trong chu trình nước), có ý nghĩa
ngoài tới quang hợp, ý quan trọng đối với con người và tự nhiên giáo dục HS ý thức
nghĩa của quang hợp.
bảo vệ thực vật và phát triển cây xanh ở địa phương, trồng
cây gây rừng…
Bài 26: Sinh sản sinh
Hình thức sinh sản sinh dưỡng là phương pháp bảo tồn các
dưỡng tự nhiên
nguồn gen quý hiếm, các nguồn gen này sẽ có thể bị mất đi
nếu sinh sản hữu tính  giáo dục HS tránh tác động vào giai
đoạn sinh sản của thực vật vìa đay là giai đoạn nhạy cảm.
Bài 29: Các loại hoa

Bài 30: Thụ phấn

Hoa có ý nghĩa quan trọng đối với tự nhiên, con người và môi
trường giáo dục HS ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường,
đặc biệt những cảnh đẹp ở nơi công cộng, không hái hoa, phá
hoại môi trường ở trường học, nơi công cộng HS có ý thức
làm cho trường, lớp, nơi ở thêm đẹp tươi băng cách trông
thêm nhiều cây xnh, các loài hoa
Giáo dục HS ý thức bảo vệ các loài động vật vì chúng có vai
trò quan trọng trong việc thụ phấn cho hoa, duy trì nòi giốn...
Chương trình tích hợp Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn
sinh học 6 ( năm học 2012 – 2013 )
Tên bài Nội dung GDMT
Bài 2: Nhiệm vụ của
sinh học
Thực vật có vai trò quan trọng trong tự nhiên và trong đời
sống con người Giáo dục HS ý thức sử dụng hợp lí, bảo vệ,
phát triển và cải tạo chúng.
Bài 3: Đặc điểm chung
của thực vật
Từ việc phân tích giá trị của sự đa dạng, phong phú của thực
vật trong tự nhiên và trong đời sống con người giáo dục HS
ý thức bảo vệ sự đa dạng, phong phú của thực vật
Bài 4: Có phải tất cả
thực vật đều có hoa?
HS chỉ ra được tính đa dạng của thực vật về cấu tạo và chức
năng Hình thành cho HS kiến thức về mối quan hệ giữa các
cơ quan trong tổ chức cơ thể, giữa cơ thể với môi trường,
nhóm lên ý thức chăm sóc và bảo vệ thực vật.
Bài 11: Sự hút nước và
muối khoáng của rễ
Nước, muối khoáng và các sinh vật co vai trò quan trọngđối
với thực vật nói riêng và tự nhiên nói chung giáo dục HS ý
thức bảo vệ một số động vật trong đất Bảo vệ đất, chống ô
nhiễm môi trường, thoái hóa đất, chống rửa trôi. Đồng thời,
nhấn mạnh vai trò của cây xanhđối với chu trình nước trong
tự nhiên.
Bài 14: Thân dài ra do
đâu?
Bài 16: Thân to ra do
đâu?
Bài 17: Vận chuyển
các chất trong thân.
Giáo dục HS ý thức bảo vệ tính toàn vẹn của cây, hạn chế
việc làm vô ý thức: bẻ cành cây, đu trèo, làm gãy hoặc bóc vỏ
cây.
Bài 21: Quang hợp.
Bài 22: Ảnh hưởng
của các điều kiện bên
ngoài tới quang hợp, ý
nghĩa của quang hợp.
Quang hợp góp phần điều hòa khí hậu, làm trong lành không
khí ( cân bằng hàm lượng khí CO
2
và O
2
, tạo độ ẩm cho môi
trường, là một mắt xích trong chu trình nước), có ý nghĩa
quan trọng đối với con người và tự nhiên giáo dục HS ý thức
bảo vệ thực vật và phát triển cây xanh ở địa phương, trồng
cây gây rừng…
Bài 26: Sinh sản sinh
dưỡng tự nhiên
Hình thức sinh sản sinh dưỡng là phương pháp bảo tồn các
nguồn gen quý hiếm, các nguồn gen này sẽ có thể bị mất đi
nếu sinh sản hữu tính giáo dục HS tránh tác động vào giai
đoạn sinh sản của thực vật vìa đay là giai đoạn nhạy cảm.
Bài 29: Các loại hoa Hoa có ý nghĩa quan trọng đối với tự nhiên, con người và môi
trường giáo dục HS ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường,
đặc biệt những cảnh đẹp ở nơi công cộng, không hái hoa, phá
hoại môi trường ở trường học, nơi công cộng HS có ý thức
làm cho trường, lớp, nơi ở thêm đẹp tươi băng cách trông
thêm nhiều cây xnh, các loài hoa
Bài 30: Thụ phấn Giáo dục HS ý thức bảo vệ các loài động vật vì chúng có vai
trò quan trọng trong việc thụ phấn cho hoa, duy trì nòi giống
của thực vật, bảo vệ đa dạng sinh học.
Chương trình tích hợp Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn sinh học 6 ( năm học 2012 – 2013 ) - Trang 2
Chương trình tích hợp Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn sinh học 6 ( năm học 2012 – 2013 ) - Người đăng: Đức Dũng Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chương trình tích hợp Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn sinh học 6 ( năm học 2012 – 2013 ) 9 10 399