Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình tiếng Việt thực hành

Được đăng lên bởi Trung Báo Kinh Tế
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 83 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
THỜI LƯỢNG 45 TIẾT (8+1)
CƠ SỞ: VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI
Người soạn: Ths. Nguyễn Thành Trung
Mail: thanhtrungdhsp@yahoo.com; trungnt@hcmup.edu.vn
GIỚI THIỆU CHUNG
1. Khái quát tiếng Việt
2. Bộ môn Tiếng Việt thực hành
3. Giáo trình, tài liệu tham khảo:
Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng, Tiếng Việt thực hành, HN: NXBGD, 2002.
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1- CHÍNH TẢ TRONG VĂN BẢN (GV diễn giảng; SV trả lời câu hỏi,
làm bài tập)
1. Khái quát nguyên tắc chính tả tiếng Việt
2. Thanh điệu
3. Nguyên âm, phụ âm
4. Viết hoa, viết tắt, dấu câu
CHƯƠNG 2- DÙNG TỪ TRONG VĂN BẢN (SV thuyết trình)
1. Yêu cầu chung sử dụng từ ngữ
2. Yêu cầu khi sử dụng từ trong văn bản khoa học, nghị luận, hành chính
3. Một số thao tác và nâng cao kỹ năng sử dụng vốn từ
CHƯƠNG 3- ĐẶT CÂU TRONG VĂN BẢN (SV thuyết trình)
1. Câu tiếng Việt
2. Yêu cầu về sử dụng câu tiếng Việt
3. Thao tác rèn luyện câu tiếng Việt
CHƯƠNG 4- KỸ NĂNG XÂY DỰNG VĂN BẢN (SV thuyết trình)
1. Khái quát ngôn bản
2. Phân tích ngôn bản
3. Kỹ năng xây dựng ngôn bản
ÔN TẬP- THI
1

...
1
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIT THC HÀNH
THI LƯNG 45 TIT (8+1)
CƠ SỞ: VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐI
Ngưi son: Ths. Nguyn Thành Trung
Mail: thanhtrungdhsp@yahoo.com; trungnt@hcmup.edu.vn
GII THIU CHUNG
1. Khái quát tiếng Vit
2. B môn Tiếng Vit thc hành
3. Giáo trình, tài liu tham kho:
Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Vit Hùng, Tiếng Vit thc hành, HN: NXBGD, 2002.
NI DUNG
CHƯƠNG 1- CHÍNH T TRONG VĂN BẢN (GV din ging; SV tr li câu hi,
làm bài tp)
1. Khái quát nguyên tc chính t tiếng Vit
2. Thanh điệu
3. Nguyên âm, ph âm
4. Viết hoa, viết tt, du câu
CHƯƠNG 2- DÙNG T TRONG VĂN BẢN (SV thuyết trình)
1. Yêu cu chung s dng t ng
2. Yêu cu khi s dng t trong văn bn khoa hc, ngh lun, hành chính
3. Mt s thao tác và nâng cao k năng sử dng vn t
CHƯƠNG 3- ĐẶT CÂU TRONG VĂN BẢN (SV thuyết trình)
1. Câu tiếng Vit
2. Yêu cu v s dng câu tiếng Vit
3. Thao tác n luyn câu tiếng Vit
CHƯƠNG 4- K NĂNG XÂY DỰNG VĂN BẢN (SV thuyết trình)
1. Khái quát ngôn bn
2. Phân tích ngôn bn
3. K năng xây dựng ngôn bn
ÔN TP- THI
Chương trình tiếng Việt thực hành - Người đăng: Trung Báo Kinh Tế
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chương trình tiếng Việt thực hành 9 10 264