Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình văn hóa phổ thông

Được đăng lên bởi shiva89
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT
ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo)
Nhóm I áp dụng cho các ngành thuộc các lĩnh vực: Công nghệ kỹ thuật, Kinh tế.
STT
1
2
3
4

Tên môn
Toán
Vật lý
Hóa học
Ngữ văn
Tổng cộng

Lớp 10
112
64
64
96
336

Số tiết
Lớp 11
128
64
64
112
368

Lớp 12
128
64
64
96
352

Tổng
368
192
192
304
1056

Nhóm II áp dụng cho các ngành thuộc các lĩnh vực: Nông - Lâm - Ngư nghiệp,
Y tế, Thể dục Thể thao.
STT
1
2
3
4
5

Tên môn
Toán
Vật lý
Hóa học
Ngữ văn
Sinh học
Tổng cộng

Lớp 10
112
64
64
96
32
368

Số tiết
Lớp 11
128
64
64
112
48
416

Lớp 12
128
64
64
96
48
400

Tổng
368
192
192
304
128
1184

KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN: TOÁN
LỚP 10
Tổng số tiết : 32 tuần x 3,5 tiết/tuần = 112 tiết
Học kỳ I
: 16 tuần x 3 tiết/tuần = 48 tiết
Học kỳ II : 16 tuần x 4 tiết/tuần = 64 tiết
Trong đó:
Đại số
: 62 tiết
Hình học
: 40 tiết
Ôn tập, kiểm tra học kỳ I và học kỳ II : 10 tiết
Số tiết
Nội dung

Tổng
số

Lý
thuyết

Luyện
tập

Ôn
tập

Kiểm
tra

ĐẠI SỐ:

62

30

22

6

4

Chương I: Mệnh đề. Tập hợp

8

4

3

1

9

4

3

1

1

11

4

5

1

1

15

8

5

1

1

§1. Mệnh đề
§2 và §3. Tập hợp & Các phép toán tập
hợp
§4 và §5. Các tập hợp số & Số gần
đúng. Sai số
Chương II: Hàm số bậc nhất và bậc
hai
§1. Hàm số
§2. Hàm số y= ax + b
§3. Hàm số bậc hai
Chương III: Phương trình.
Hệ phương trình
§1. Đại cương về phương trình
§2. Phương trình quy về phương trình
bậc nhất, bậc hai
§3. Phương trình và hệ phương trình bậc
nhất nhiều ẩn
Chương IV: Bất đẳng thức.
Bất phương trình
§1. Bất đẳng thức

§2. Bất phương trình và hệ bất phương
trình một ẩn
§3. Dấu của nhị thức bậc nhất
§4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
§5. Dấu của tam thức bậc hai
Chương V: Thống kê

8

4

3

1

11

6

3

1

1

HÌNH HỌC:

40

17

17

3

3

Chương I: Véc tơ

15

7

6

1

1

12

5

5

1

1

13

5

6

1

1

§1. Bảng phân bố tần số và tần suất
§ 2. Biểu đồ
§3. Số trung bình cộng. Số trung vị, Mốt
§4. Phương sai và độ lệch chuẩn
Chương VI: Cung và góc lượng giác.
Công thức lượng giác
§1. Cung và góc lượng giác
§ 2. Giá trị lượng giác của một cung
§3. Công thức lượng giác

§1. Các định nghĩa
§2. Tổng và hiệu của hai vectơ
§3. Tích của vectơ với một số
§4. Hệ trục toạ độ
Chương II: Tích vô hướng của hai
vectơ và ứng dụng
§1. Giá trị lượng giác của một góc bất
kỳ từ 00 đến 1800
§2. Tích vô hướng của hai vectơ
§3. Các hệ thức lượng trong tam giác và
giải tam giác
Chương III: Phương pháp toạ độ
trong mặt phẳng
§1. Phương trình đường ...
CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT
ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo)
Nhóm I áp dụng cho các ngành thuộc các lĩnh vực: Công nghệ kỹ thuật, Kinh tế.
STT Tên môn
Số tiết
Tổng
Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
1 Toán 112 128 128 368
2 Vật lý 64 64 64 192
3 Hóa học 64 64 64 192
4 Ngữ văn 96 112 96 304
Tổng cộng 336 368 352 1056
Nhóm II áp dụng cho các ngành thuộc các lĩnh vực: Nông - Lâm - Ngư nghiệp,
Y tế, Thể dục Thể thao.
STT Tên môn
Số tiết
Tổng
Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
1 Toán 112 128 128 368
2 Vật lý 64 64 64 192
3 Hóa học 64 64 64 192
4 Ngữ văn 96 112 96 304
5 Sinh học 32 48 48 128
Tổng cộng 368 416 400 1184
Chương trình văn hóa phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình văn hóa phổ thông - Người đăng: shiva89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Chương trình văn hóa phổ thông 9 10 315