Ktl-icon-tai-lieu

Chương V Halogen

Được đăng lên bởi namiu93
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 650 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương V: HALOGEN
Câu 1.
Lớp ngoài cùng của các nguyên tố Halogen có đặc điểm gì chung quy định nên tính chất hóa học
tương tự nhau của các đơn chất Halogen?
A. Có 6 e.
B. Là lớp thứ 7.
C. Là lớp thứ 5.
D. Có 7 e.
Câu 2.
Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải là chung cho các Halogen?
A. Nguyên tử chỉ có khả năng kết hợp với 1 electron.
B. Có số oxi hóa là -1 trong mọi hợp chất.
C. Tạo ra với Hidro hợp chất khí có liên kết cộng hóa trị phân cực.
D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron.
Câu 3.
Câu phát biểu nào sau đây là sai?
A. Halogen là những chất oxi hóa mạnh.
B. Khả năng oxi hóa của Halogen giảm dần từ Flo đến Iot.
C. Trong các hợp chất, các Halogen đều có thể có số oxi hóa: -1; +1; +3; +5; +7.
D. Các Halogen có nhiều điểm giống nhau về tính chất hóa học.
Câu 4.
Chỉ ra câu sai trong các câu phát biểu sau:
A. Flo là phi kim hoạt động hóa học mạnh nhất.
B. Flo là chất oxi hóa mạnh nhất.
C. Flo là nguyên tố có độ âm điện lớn nhất.
D Flo là nguyên tố bền nhất
Câu 5.
Trường hợp nào sau đây không thể xảy ra phản ứng hóa học?
A. Thổi khí F2 vào hơi nước nóng.
B. Sục khí Cl2 vào dung dịch KBr.
C. Cho Br2 vào dung dịch NaI.
D. Cho I2 vào dung dịch KBr.
Câu 6.
Để phân biệt 4 dung dịch không màu NaF, KCl, NaBr, KI đựng trong 4 bình không nhãn riêng biệt
ta có thể sử dụng thuốc thử nào sau đây?
A. Quỳ tím
B. d2 AgNO3
C. d2 BaCl2
D. d2 KOH
Câu 7.
Trong phòng thí nghiệm, khí Clo được điều chế theo phản ứng:
HClđặc + KMnO4  MnCl2 + KCl + Cl2 + H2O
Hệ số cân bằng của HCl là:
A. 4
B. 10
C. 16
D. 8
Câu 8.
Trong phòng thí nghiệm, khí Clo được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào dưới đây?
A. MnO2
B. HNO3
C. KMnO4
D. HCl
Câu 9.
Ở các nhà máy cung cấp nước sạch thường sát trùng nước máy bằng khí Clo. Tính diệt khuẩn của
Clo trong nước là do nguyên nhân nào sau đây?
A. Clo có tính oxi hóa mạnh nên có tính diệt khuẩn.
B. Clo rất độc nên có tính diệt khuẩn.
C. Clo tác dụng với nước tạo ra axit hipoclorơ HClO là chất oxi hóa mạnh nên có tính diệt khuẩn.
D. Clo có tính khử mạnh nên có tính diệt khuẩn.
Câu 10.
Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế khí Hidro Clorua trong phòng thí nghiệm?
As
A. NaCl(rắn) + H2SO4(đặc)  HCl + NaHSO4
B. Cl2 + H2O  HCl + HClO
C. Cl2 + SO2 + H2O  HCl + H2SO4
D. H2 + Cl2  2HCl
Câu 11.
Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính oxi hóa?
A. MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O
C. Fe + 2HCl  FeCl2 + H2O
Câu 12.
Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử?
A. HCl + NaOH  NaCl + H2O

B. Al2O3 + 6HCl  2AlCl3 + 3H2O
D. NaOH ...
Chương V: HALOGEN
Câu 1. Lớp ngoài cùng của các nguyên tố Halogen có đặc điểm gì chung quy định nên tính chất hóa học
tương tự nhau của các đơn chất Halogen?
A. Có 6 e. B. Là lớp thứ 7. C. Là lớp thứ 5. D. Có 7 e.
Câu 2. Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải là chung cho các Halogen?
A. Nguyên tử chỉ có khả năng kết hợp với 1 electron.
B. Có số oxi hóa là -1 trong mọi hợp chất.
C. Tạo ra với Hidro hợp chất khí có liên kết cộng hóa trị phân cực.
D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron.
Câu 3. Câu phát biểu nào sau đây là sai?
A. Halogen là những chất oxi hóa mạnh.
B. Khả năng oxi hóa của Halogen giảm dần từ Flo đến Iot.
C. Trong các hợp chất, các Halogen đều có thể có số oxi hóa: -1; +1; +3; +5; +7.
D. Các Halogen có nhiều điểm giống nhau về tính chất hóa học.
Câu 4. Chỉ ra câu sai trong các câu phát biểu sau:
A. Flo là phi kim hoạt động hóa học mạnh nhất. B. Flo là chất oxi hóa mạnh nhất.
C. Flo là nguyên tố có độ âm điện lớn nhất. D Flo là nguyên tố bền nhất
Câu 5. Trường hợp nào sau đây không thể xảy ra phản ứng hóa học?
A. Thổi khí F
2
vào hơi nước nóng. B. Sục khí Cl
2
vào dung dịch KBr.
C. Cho Br
2
vào dung dịch NaI. D. Cho I
2
vào dung dịch KBr.
Câu 6. Để phân biệt 4 dung dịch không màu NaF, KCl, NaBr, KI đựng trong 4 bình không nhãn riêng biệt
ta có thể sử dụng thuốc thử nào sau đây?
A. Quỳ tím B. d
2
AgNO
3
C. d
2
BaCl
2
D. d
2
KOH
Câu 7. Trong phòng thí nghiệm, khí Clo được điều chế theo phản ứng:
HCl
đặc
+ KMnO
4
MnCl
2
+ KCl + Cl
2
+ H
2
O
Hệ số cân bằng của HCl là:
A. 4 B. 10 C. 16 D. 8
Câu 8. Trong phòng thí nghiệm, khí Clo được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào dưới đây?
A. MnO
2
B. HNO
3
C. KMnO
4
D. HCl
Câu 9. Ở các nhà máy cung cấp nước sạch thường sát trùng nước máy bằng khí Clo. Tính diệt khuẩn của
Clo trong nước là do nguyên nhân nào sau đây?
A. Clo có tính oxi hóa mạnh nên có tính diệt khuẩn.
B. Clo rất độc nên có tính diệt khuẩn.
C. Clo tác dụng với nước tạo ra axit hipoclorơ HClO là chất oxi hóa mạnh nên có tính diệt khuẩn.
D. Clo có tính khử mạnh nên có tính diệt khuẩn.
Câu 10.
Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế khí Hidro Clorua trong phòng thí nghiệm?
As
A. NaCl
(rắn)
+ H
2
SO
4
(đặc) HCl + NaHSO
4
B. Cl
2
+ H
2
O HCl + HClO
C. Cl
2
+ SO
2
+ H
2
O HCl + H
2
SO
4
D. H
2
+ Cl
2
2HCl
Câu 11.
Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính oxi hóa?
A. MnO
2
+ 4HCl MnCl
2
+ Cl
2
+ 2H
2
O B. Al
2
O
3
+ 6HCl 2AlCl
3
+ 3H
2
O
C. Fe + 2HCl FeCl
2
+ H
2
O
D. NaOH + HCl NaCl + H
2
O
Câu 12.
Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử?
A. HCl + NaOH NaCl + H
2
O B. 4HCl + MnO
2
MnCl
2
+ Cl
2
+ H
2
O
Chương V Halogen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương V Halogen - Người đăng: namiu93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chương V Halogen 9 10 830