Ktl-icon-tai-lieu

Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương VI
Tư tưởng Hồ Chí Minh
về văn hoá, đạo đức và
xây dựng con người mới

Hình 2

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá
1.Hồ Chí Minh – Nhà văn hoá kiệt xuất
“Từ Nguyễn Ái Quốc toả ra một nền văn hoá,không
phải văn hoá châu Âu,mà có lẽ là nền văn hoá của
tương lai”
a. Hồ Chí Minh là người khởi xướng phong trào đấu
tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng các
dân tộc bị áp bức thuộc địa, giành độc lập, tự do
b. HCM là người đã sớm nhận thức vai trò, sức mạnh
của văn hoá, đã sớm đưa văn hoá vào chiến lược
phát triển của đất nước
c. HCM là người đầu tiên đưa chủ nghĩa Mác – Lênin
và Việt Nam, lấy đó làm cơ sở xây dựng nền văn
hoá Việt Nam mới
d. Bản thân Hồ Chí Minh là nhà hoạt động và sáng
tạo văn hoá lớn

2.Khái niệm văn hoá theo tư tưởng HCM
a. Quan niệm chung về văn hoá
b. Định nghĩa của Hồ Chí Minh về văn hoá
“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích cuộc
sống,loài người mới phát minh và sáng tạo ra
ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức,pháp luật,khoa
học,tôn giáo, văn học,nghệ thuật,những công
cụ cho sinh hoạt hàng về ăn, mặc, ở và các
phương thức sử dụng.Toàn bộ những sáng tạo
và phát minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là sự
tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng
với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh
ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và
đòi hỏi của sự sinh tồn”.
(Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3 tr 431)

* Định hướng xây dựng nền văn hoá mới
- Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập, tự
cường
- Xây dựng luân lý: Biết hy sinh mình, làm
lợi cho quần chúng
- Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên
quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã
hội
- Xây dựng chính trị: dân quyền
- Xây dựng kinh tế

3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề
chung của văn hoá
a.Quan điểm về vị trí, vai trò của văn hoá
- Văn hoá là đời sống tinh thần xã hội, thuộc kiến trúc
thượng tầng:
+ Trong quan hệ với chính trị, xã hội:
“Chính trị - xã hội có được giải phóng thì văn hoá
mới được giải phóng, chính trị xã hội giải phóng
sẽ mở đường cho văn hoá phát triển”
“Dân tộc bị áp bức thì văn nghệ cũng mất tự do.
Văn nghệ muốn tự do phải tham gia cách mạng”
+ Trong quan hệ với kinh tế:
“Văn hoá là một kiến trúc thượng tầng, nhưng cơ
sở hạ tầng của xã hội có kiến thiết rồi, văn hoá
mới kiến thiết được và có đủ điều kiện phát triển
được

b. Quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến
lược “trồng người”
- “Trồng người” là yêu cầu khách quan, cấp
bách, lâu dài của cách mạng
- Chiến lược “trồng người” là trọng tâm, bộ
phận hợp thành chiến lược phát triển kinh
tế - xã hội

3. Xây dựng con người là chiến...
Hình 2
Ch ng VI ươ
T t ng H Chí Minh ư ưở
v văn hoá, đ o đ c và
xây d ng con ng i m i ườ
Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới 9 10 654