Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề 1: Rút gọn và tính giá trị của biểu thức

Được đăng lên bởi Tài Anh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các chuyên đề Ôn thi vào lớp 10

Môn Toán

Chuyên đề 1.
RÚT GỌN VÀ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
NỘI DUNG
Để rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai ta vận dụng thích hợp các phép tính về
căn thức và các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai. Khi phối hợp
các phép biến đổi căn thức với các biến đổi biểu thức có dạng phân thức cần chú ý:
- Trước tiên cần tìm điều kiện xác định (ĐKXĐ) đối với căn thức cũng như đối với phân
thức.
A cã nghÜa khi A  0.

Ví dụ:

x2
cã nghÜa khi
x 1

 x  2  0  x  2


 x 1  0  x  1

- Điều kiện để bỏ dâu giá trị tuyệt đối:

 A nÕu A  0
 - A nÕu A < 0

A2  A  

- Kết quả rút gọn để ở dạng nào là tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của bài toán.
Ví dụ: Sau khi thực hiện các phép tính và rút gọn kết quả được: P 
Ta cần rút gọn tiếp: P 

( x  1)( x  3)
( x  1)( x  1)



x 3
x 1

x4 x 3
x 1

(víi ®iÒu kiÖn x  1)

Đến đây có thể giải tiếp được những câu hỏi tiếp theo, như tìm x để :
*P>0;
* P = k, k là hằng số ;
* P có giá trị nhỏ nhất.
B. MỘT SỐ VÍ DỤ
1. Ví dụ 1: Rút gọn biểu thức: A  4  2 3  7  4 3
Giải:
A  4  2 3  7  4 3  3  2 3 1  4  4 3  3 









2

3 1 

 2  3

2

3  1  2  3  3  1  2  3  3

=

Nhận xét: Các biểu thức 4  2 3;7  4 3 đều có dạng m  p n trong đó p n  2ab
với a + b2 = m. Những biểu thức như vậy đều viết được dưới dạng bình phương của một
biểu thức.
2

2. Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức: B  5  2 6  5  2 6
Page. 1

Các chuyên đề Ôn thi vào lớp 10

Môn Toán

Giải:
Cách 1: B 



3 2



2







2

3 2 =

3 2  3 2  3 2





3 2 2 2

Cách 2:
B  5 2 6  52 6
Ta cã: B 2 = 5 + 2 6 + 5 - 2 6 - 2

 5 + 2 6   5 - 2 6  = 10 - 2 = 8

V× B > 0 nªn B = 8 = 2 2

Nhận xét: Các biểu thức 5  2 6;5  2 6 là hai biểu thức liên hợp. Gặp những biểu
thức như vậy, để tính B ta có thể tính B2 trước rồi sau đó suy ra B.
3. Ví dụ 3: Rút gọn biểu thức: C  x  2  2 x  1  x  2  2 x  1
Giải:

ïì x +1 ³ 0
§KX§ : ïí
Û
ïï x + 2 - 2 x +1 ³ 0
î

ïìï x ³ - 1
í
ïï x + 2 ³ 2 x +1
î
2

Víi x ³ -1 th× x + 2 ³ 2 x +1 Û ( x + 2) ³ 4 ( x +1) Û x 2 + 4x + 4 ³ 4x + 4 Û x 2 ³ 0 (lu«n ®óng).
VËy §KX§ lµ x ³ -1
C¸ch thø nhÊt:

(

C = x +1- 2 x +1 +1 + x +1 + 2 x +1 +1 =
=

x +1 - 1 +

)

x +1 - 1

2

+

(

)

x +1 +1

2

x +1 +1

* NÕu x +1 ³ 1 (hay x + 1 ³ 1 Û x ³ 0) th× C = x +1 - 1 + x +1 +1 = 2 x +1.
* NÕu 0 £ x +1 <1 (hay 0 £ x + 1 < 1 Û - 1 £ x < 0) th× C = 1 - x +1 + x +1 +1 = 2.
C¸ch thø hai:
2

C 2 = x + 2 - 2 x +1 + x + 2...
Các chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 Môn Toán
Chuyên đề 1.
RÚT GỌN VÀ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
NỘI DUNG
Để rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai ta vận dụng thích hợp các phép tính về
căn thức các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai. Khi phối hợp
các phép biến đổi căn thức với các biến đổi biểu thức có dạng phân thức cần chú ý:
- Trước tiên cần tìm điều kiện xác định (ĐKXĐ) đối với căn thức cũng như đối với phân
thức.
A cã nghÜa khi A 0.
Ví dụ:
x 2 0 x 2
x 2
cã nghÜa khi
x 1 x 1 0 x 1
- Điều kiện để bỏ dâu giá trị tuyệt đối:
2
A nÕu A 0
A A
- A nÕu A < 0
- Kết quả rút gọn để ở dạng nào là tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của bài toán.
Ví dụ: Sau khi thực hiện các phép tính và rút gọn kết quả được:
x 4 x 3
P
x 1
Ta cần rút gọn tiếp:
( x 1)( x 3) x 3
P (víi ®iÒu kiÖn x 1)
( x 1)( x 1) x 1
Đến đây có thể giải tiếp được những câu hỏi tiếp theo, như tìm x để :
* P > 0 ;
* P = k, k là hằng số ;
* P có giá trị nhỏ nhất.
B. MỘT SỐ VÍ DỤ
1. Ví dụ 1: Rút gọn biểu thức:
A 4 2 3 7 4 3
Giải:
2 2
A 4 2 3 7 4 3 3 2 3 1 4 4 3 3 3 1 2 3
= 3 1 2 3 3 1 2 3 3
Nhận xét: Các biểu thức
4 2 3;7 4 3
đều dạng
trong đó
p n 2ab
với a
2
+ b
2
= m. Những biểu thức như vậy đều viết được dưới dạng bình phương của một
biểu thức.
2. Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức:
B 5 2 6 5 2 6
Page. 1
Chuyên đề 1: Rút gọn và tính giá trị của biểu thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề 1: Rút gọn và tính giá trị của biểu thức - Người đăng: Tài Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chuyên đề 1: Rút gọn và tính giá trị của biểu thức 9 10 769