Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH

Được đăng lên bởi Mạc Đình Cẩm Tú
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2433 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHUYÊN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH
CHUYÊN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH
1. DẠNG 1: Cho từ từ b mol OH − vào dung dịch chứa a mol Al 3+ thu được c mol kết tủa . Tính c theo a,b.
Khi cho từ từ OH − vào dung dịch chứa Al 3+ thì xuất hiện kết tủa Al (OH )3 ( trắng keo), sau đó kết tủa tan dần. Các
phản ứng xảy ra :
Al 3+ + 3 OH − → Al (OH )3 ↓ (1)

Al (OH )3 ↓ + OH − → [ Al (OH ) 4 ]− (dd ) (2)
TH1: xảy ra 1 phản ứng , khi đó OH − hết , Al 3+ có thể dư hoặc hết . Số mol kết tủa tính theo số mol OH − .
Al 3+ + 3 OH − → Al (OH )3 ↓
b
b
¬
→
b
3
3
b
b
b
nAl 3+ = a ≥ → n↓ = c = . Khi a = thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất .
3
3
3
3+
TH2 : Xảy ra 2 phản ứng , khi đó Al hết , OH − có thể hết hoặc dư .Số mol tham gia phản ứng (1) được tính theo
Al 3+ .
Al 3+ + 3 OH − → Al (OH )3 ↓ (1)
→ a
a → 3a
Al (OH )3 ↓ + OH − → [ Al (OH ) 4 ]− (dd ) (2)
x
→
x

nOH − = 3a + x = b 

 ⇒ c = 4a − b
n↓ = a − x = c 

Để có kết tủa Al (OH )3 thì c = 4a − b > 0 hay a >

Vậy

b
4

b

n
=
b
≤
3
a
→
n
=
(n↓max khi b = 3a)
↓
 OH −
3

3a < nOH − = b < 4a → n↓ = 4a − b
n
 OH − > 4a → khoâng coù keát tuûa


2. DẠNG 2: Cho từ từ b mol OH − vào dung dịch chứa a mol Al 3+ thu được c mol kết tủa . Tính b theo a,c.
Khi c = a (lượng kết tủa thu được là lớn nhất ) → b = 3a
Khi

 b = 3a(1 phaûn öùng)
c<a→
 b = 4a − c(2 phaûn öùng)

−
Lưu ý : Khi sục CO2 vào dung dịch sau phản ứng sẽ xuất hiện lại kết tủa nếu trong dung dịch có [ Al (OH ) 4 ] .-1-

1

CHUYÊN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH

CO2 + [ Al (OH ) 4 ]− → Al (OH )3 ↓ + HCO3−

−
3. DẠNG 3 : Cho từ từ b mol H + vào dung dịch chứa a mol [ Al(OH )4 ] thu được c mol kết tủa . Tính c theo a,b.
−
Khi cho từ từ H + vào dung dịch chứa [ Al(OH )4 ] thì xuất hiện kết tủa trắng keo Al (OH )3 , lượng kết tủa tăng dần
đến cực đại . Sau đó kết tủa tan dần. Các phản ứng xảy ra :
−
H + + [ Al(OH )4 ] → Al (OH )3 ↓ + H 2O (1)

Al (OH )3 ↓ + 3 H + → Al 3+ + 3 H 2O (2)
−
TH1 : Xảy ra 1 phản ứng , khi đó H + hết , [ Al(OH )4 ] có thể dư hoặc hết .Lượng kết tủa tính theo số mol H + .
−
H + + [ Al(OH )4 ] → Al (OH )3 ↓ + H 2O (1)
→
b → b
b

n[ Al(OH )

−
4]

= a ≥ b → n↓ = c = b . Lượng kết tủa lớn nhất khi

a=b

.

−
TH2 : Xảy ra 2 phản ứng , khi đó [ Al(OH )4 ] hết , H + có thể hết hoặc dư . Số mol các chất tham gia phản ứng (1)
−
được tính theo [ Al(OH )4 ] .
−
H + + [ Al(OH )4 ] → Al (OH )3 ↓ + H 2O (1)
→a
a ¬
a
Al (OH )3 ↓ + 3 H + → Al 3+ + 3 H 2O (2)
x
→ 3x

nH + = 3a + x = b 

 ⇒ c = 4a − b
n↓ = a − x = c 


Để có kết tủ...
CHUYÊN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH
CHUYÊN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH
1. DẠNG 1: Cho từ từ b mol
OH
vào dung dịch chứa a mol
3
Al
+
thu được c mol kết tủa . Tính c theo a,b.
Khi cho từ từ
OH
vào dung dịch chứa
3
Al
+
thì xuất hiện kết tủa
3
( )Al OH
( trắng keo), sau đó kết tủa tan dần. Các
phản ứng xảy ra :
3
Al
+
+ 3
OH
3
( )Al OH
(1)
3
( )Al OH
+
OH
4
[ ( ) ] ( )Al OH dd
(2)
TH1: xảy ra 1 phản ứng , khi đó
OH
hết ,
3
Al
+
có thể dư hoặc hết . Số mol kết tủa tính theo số mol
OH
.
3
Al
+
+ 3
OH
3
( )Al OH
3
b
¬
b
3
b
3
3
Al
b
n a
+
=
3
b
n c
= =
. Khi
thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất .
TH2 : Xảy ra 2 phản ứng , khi đó
3
Al
+
hết ,
OH
có thể hết hoặc dư .Số mol tham gia phản ứng (1) được tính theo
3
Al
+
.
3
Al
+
+ 3
OH
3
( )Al OH
(1)
a
3a
a
3
( )Al OH
+
OH
4
[ ( ) ] ( )Al OH dd
(2)
x
x
3
4
OH
n a x b
c a b
n a x c
= + =
=
= =
Để có kết tủa
3
( )Al OH
thì
4 0c a b= >
hay
Vậy
= = =
< = < =
>
max
3 ( 3 )
3
3 4 4
4
OH
OH
OH
b
n b a n n khi b a
a n b a n a b
n a khoângcoùkeát tuûa
2. DẠNG 2: Cho từ từ b mol
OH
vào dung dịch chứa a mol
3
Al
+
thu được c mol kết tủa . Tính b theo a,c.
Khi
c a=
(lượng kết tủa thu được là lớn nhất )
3b a =
Khi
3 (1 phaûn öùng)
4 (2phaûn öùng)
b a
c a
b a c
=
<
=
Lưu ý : Khi sục
2
CO
vào dung dịch sau phản ứng sẽ xuất hiện lại kết tủa nếu trong dung dịch có
4
[ ( ) ]
Al OH
.
http://aotrangtb.com - 1 -
1
CHUYÊN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH - Người đăng: Mạc Đình Cẩm Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH 9 10 452