Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề 6 : AnđêhitXetonAxit Cacboxyl

Được đăng lên bởi Đức Thiện
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1208 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HOCHOAHOC.COM – Chuyên trang học hóa học
CHUYÊN ĐỀ 6: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC

Câu 1: Một anđehit có công thức tổng quát là CnH2n + 2 – 2a – m (CHO)m. Các giá trị n, a, m lần lượt được xác định
là
A. n > 0, a  0, m  1.
B. n  0, a  0, m  1.
C. n > 0, a > 0, m > 1.
D. n  0, a > 0, m  1.
CnH2n + 2 – 2a – m (CHO)m hay Cn+m H2n+2-2a Om => n+ m ≥ 1 “Số C ≥ 1 ; m≥ 1 “andehit luôn có oxi”
=> n ≥ 0, Ngoài ra a = tổng số pi + vòng trong gốc hidrocabon => a ≥ 0, =>B
“xem lại chuyên đề 1 cách xác định CTTQ của mọi chất”
Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C5H10O có khả năng tham gia phản ứng tráng gương ?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Để có pứ tráng gương => X phải có gốc - CHO ; Vì X có 1 Oxi => có 1 gốc CHO
 Đồng phân C5H10O “Có k = 1 ; gốc CHO => gốc hidrocacbon no”
 C – C – C – C – CHO ; C – C(C) – C – CHO ; C – C(CHO) – C – C ; C – (C)C(CHO) – C
 4 đp => C
Câu 3: Có bao nhiêu xeton có công thức phân tử là C5H10O ?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Xeton “ – C(O) – “ C5H10O có k = 1 “Là gốc – C(O) – “
Đồng phân : C – C(O) – C – C – C ; C – C – C(O) – C – C ; C – C(C) – C(O) – C
=> 3 đp => C
Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C6H12O tham gia phản ứng tráng gương ?
A. 6.
B. 7.
C. 8.
D. 9.
Bài 2 => có gốc - CHO
Đp : C – C – C – C – C – CHO ; C – C(CHO) – C – C – C ; C – C – C(CHO) – C – C
C – C(C) – C – C – CHO ; C – (C)C(C) – C – CHO ; C – C(C) – C(C) – CHO
C – (C)C(CHO) – C – C ; C – C(C) – C(CHO) – C => 8 đp => C
“Bạn nên ghi ra giấy để thấy rõ hơn”
Câu 5: Có bao nhiêu ancol C5H12O khi tác dụng với CuO đun nóng cho ra anđehit ?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Ancol + CuO => andehit => Ancol bậc I “ OH gắn với C bậc I”
 C – C – C – C – C – OH ; C – C(C) – C – C – OH ; C – C – C(C) – C – OH ; C – (C)C(C) – C – OH
 4 đp => D
Câu 6: CTĐGN của 1 anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. CTPT của nó là
A. C8H12O4.
B. C4H6O.
C. C12H18O6.
D. C4H6O2.
Andehit no , đa chức => Số pi = số gốc CHO = số Oxi “Vì đa chức => R – (CHO)m”
=> D có k = 2 = 2 Oxi thỏa mãn => D
Câu 7: CTĐGN của anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. Anđehit đó có số đồng phân là
A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 6 => C4H6O2 => Có 2 gốc CHO : CHO – C – C – CHO ; C – C(CHO) – CHO => 2 đp => A
Câu 8: (CH3)2CHCHO có tên là
A. isobutyranđehit.
B. anđehit isobutyric.
C. 2-metyl propanal. D. A, B, C đều đúng.
Xem cách đọc SGK => andehit + tên axit “thông thường” ; Tên axit “thông thường bỏ đuôi ic” + andehit;
Tên thay thế + al;
“SGK – 239,249”
3
2
1
(CH3)2CHCHO hay CH3 – CH – CHO
=> CH3 – CH – “Iso” =A thỏa ...
HOCHOAHOC.COM Chuyên trang học hóa học
- 1 -
CHUYÊN ĐỀ 6: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC
Câu 1: Một anđehit có công thức tổng quát là C
n
H
2n + 2 2a m
(CHO)
m
. Các giá trị n, a, m lần lượt được xác định
A. n > 0, a
0, m
1. B. n
0, a
0, m
1.
C. n > 0, a > 0, m > 1. D. n
0, a > 0, m
1.
C
n
H
2n + 2 2a m
(CHO)
m
hay Cn+m H2n+2-2a Om => n+ m ≥ 1 “Số C ≥ 1 ; m≥ 1 andehit luôn có oxi
=> n 0, Ngoài ra a = tổng số pi + vòng trong gốc hidrocabon => a 0, =>B
“xem lại chuyên đề 1 cách xác định CTTQ của mọi chất”
Câu 2: Có bao nhiêu đng phân cấu tạo C
5
H
10
O có kh năng tham gia phn ứng tráng gương ?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Để có pứ tráng gương => X phi có gốc - CHO ; Vì X có 1 Oxi => có 1 gốc CHO
Đng phân C5H10O “Có k = 1 ; gốc CHO => gốc hidrocacbon no
C C C C CHO ; C C(C) C CHO ; C C(CHO) C C ; C (C)C(CHO) C
4 đp => C
Câu 3: Có bao nhiêu xeton có công thức phân t là C
5
H
10
O ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Xeton “ – C(O) C5H10O có k = 1 “Là gốc – C(O)
Đng phân : C – C(O) C C C ; C C C(O) C C ; C C(C) C(O) C
=> 3 đp => C
Câu 4: Có bao nhiêu đng phân cấu tạo C
6
H
12
O tham gia phn ứng tráng gương ?
A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.
Bài 2 => có gốc - CHO
Đp : C C C C C CHO ; C C(CHO) C C C ; C C C(CHO) C C
C C(C) C C CHO ; C (C)C(C) C CHO ; C C(C) C(C) CHO
C (C)C(CHO) C C ; C C(C) C(CHO) C => 8 đp => C Bạn nên ghi ra giấy để thấyhơn
Câu 5: Có bao nhiêu ancol C
5
H
12
O khi tác dng vi CuO đun nóng cho ra anđehit ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Ancol + CuO => andehit => Ancol bậc I OH gắn vi C bậc I
C C C C C OH ; C C(C) C C OH ; C C C(C) C OH ; C (C)C(C) C OH
4 đp => D
Câu 6: CTĐGN của 1 anđehit no, đa chức, mạch hở là C
2
H
3
O. CTPT của nó là
A. C
8
H
12
O
4
. B. C
4
H
6
O. C. C
12
H
18
O
6
. D. C
4
H
6
O
2
.
Andehit no , đa chức => Spi = số gốc CHO = số Oxi Vì đa chức => R – (CHO)m
=> D có k = 2 = 2 Oxi thỏa mãn => D
Câu 7: CTĐGN của anđehit no, đa chức, mch hlà C
2
H
3
O. Anđehit đó có số đng phân là
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 6 => C4H6O2 => Có 2 gốc CHO : CHO C C CHO ; C C(CHO) CHO => 2 đp => A
Câu 8: (CH
3
)
2
CHCHO có tên là
A. isobutyranđehit. B. anđehit isobutyric. C. 2-metyl propanal. D. A, B, C đều đúng.
Xem cách đọc SGK => andehit + tên axit “thông thường” ; Tên axit “thông thường bỏ đuôi ic” + andehit;
Tên thay thế + al; SGK 239,249”
3 2 1
(CH
3
)
2
CHCHO hay CH3 CH CHO => CH3 CH “Iso” =A thỏa mãn “có 4 C => isobutyr
CH3 CH3
B đúng Andehit + tên axit thông thường “ andehit isobutyric
C đúng 2 – metyl propanal => D
Câu 9: CTPT của ankanal có 10,345% H theo khối lượng là
A. HCHO. B. CH
3
CHO. C. C
2
H
5
CHO. D. C
3
H
7
CHO.
Đáp án => CTPT có dạng : CnH2nO Vì đều là andehit no , đơn chức”
%H = 2n.100% / (14n + 16) = 10,345% => n = 3 => C3H6O hay C2H5CHO => C
Chuyên đề 6 : AnđêhitXetonAxit Cacboxyl - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề 6 : AnđêhitXetonAxit Cacboxyl - Người đăng: Đức Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Chuyên đề 6 : AnđêhitXetonAxit Cacboxyl 9 10 502