Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề bài tập lực hướng tâm

Được đăng lên bởi pthanhly
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2015 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP LỰC HƯỚNG TÂM
I.

LỰC HƯỚNG TÂM
1. Định nghĩa: Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn
đều (CĐTĐ) và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.
2. Công thức

(14.1)

Trong đó:
m: khối lượng của vật chuyển động tròn đều (kg).
v: tốc độ dài của vật (m/s).
ω: tốc độ góc của vật (rad/s).
r: bán kính quỹ đạo (m).
3. Một số công thức của chuyển động tròn đều
s
2 .r
2 .r. f (m/s)
t
T
 v 2
2 . f (rad/s)
- Tốc độ góc:    
T r
T
2
1
- Chu kì, tần số:T=
;f =
( Hz)
T


- Tốc độ dài: v  .r 

- gia tốc hướng tâm: aht =

II.

v2
 2 .r (m/s2)
r

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CHUNG
Để giải bài toán về vật chuyển động tròn đều đây cũng là bài toán động lực học ta thực
hiện các bước chung sau :
1. Xác định được quĩ đạo tròn hoặc cung tròn mà vật chuyển động trên đó
2. Xác định được tâm quĩ đạo tròn (để xác định đúng hướng của lực hướng tâm)
3. Xác định các lực tác dụng lên vật.
4. Viết phương trình định luật II Niu tơn cho vật
5. Chiếu phương trình lên trục là đường thẳng qua tâm đường tròn, chiều dương hướng
tâm.
6. Tìm yêu cầu bài toán
III. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Lực hướng tâm là lực hấp dẫn

m1m2
; Trọng lực: P = mg
r2

-

Lực hấp dẫn : Fhd  G

-

Khi xác định được lực hướng tâm là lực hấp dẫn ta thiết lập:
Fhd  f ht  G

m1m2
 m 2 r từ biểu thức ta tìm r, m, T, f,  …..
2
r

Bài 1: Một vệ tinh, khối lượng 100 kg, được phóng lên quỹ đạo quanh Trái Đất ở độ cao mà
tại đó nó có trọng lượng 920 N. Chu kì của vệ tinh là 5,3.103 s.
a. Tính lực hướng tâm tác dụng lên vệ tinh.
b. Tính khoảng cách từ bề mặt Trái Đất đến vệ tinh.
Giải
a. Lực hướng tâm tác dụng lên vệ tinh chính là lực hấp dẫn giữa trái đất và vệ tinh:
Fht = P = 920 N
b. Ta có:
2
 2
2
Fht  m r  m 
 r
 T
920.T 2 920.5,32.106
r

 65,53.105 m  6553km
2
2
m.4
100.4.3,14

Khoảng cách từ bề mặt Trái Đất đến vệ tinh
h = r – R = 6553 – 6400 = 153 km.
Bài 2. Một vệ tinh có khối lượng m = 600 kg đang bay trên quỹ đạo tròn quanh Trái Đất ở
độ cao bằng bán kính Trái Đất. Biết Trái Đất có bán kính R = 6400 km. Lấy g = 9,8 m/s2 .
Hãy tính:
a. tốc độ dài của vệ tinh.
b. chu kì quay của vệ tinh.
c. lực hấp dẫn tác dụng lên vệ tinh.
Đs: a.5,6 km/h; b.240 phút; c. 1500N
Bài 3. Cho biết chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất là 27,32 ngày và khoảng
cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng là 3,84.108 m. Hãy tính khối lượng của Trái Đất. Giả thiết
quĩ đạo của Mặt Trăng là tròn.
ĐS: 6.1024Kg
2. Lực hướng tâm là lực đàn hồi (lực căng dây, áp lực, phản lực)
...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP LỰC HƯỚNG TÂM
I. LỰC HƯỚNG TÂM
1. Định nghĩa: Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn
đều (CĐTĐ) và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.
2. Công thức
(14.1)
Trong đó:
m: khối lượng của vật chuyển động tròn đều (kg).
v: tốc độ dài của vật (m/s).
ω: tốc độ góc của vật (rad/s).
r: bán kính quỹ đạo (m).
3. Một số công thức của chuyển động tròn đều
- Tốc độ dài:
fr
T
r
r
t
s
v ..2
.2
.
(m/s)
- Tốc độ góc:
f
Tr
v
T
.2
2
(rad/s)
- Chu kì, tần số:T=
2
;
f
=
T
1
( Hz)
- gia tốc hướng tâm: a
ht
=
r
r
v
.
2
2
(m/s
2
)
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CHUNG
Để giải bài toán về vật chuyển động tròn đều đây cũng là bài toán động lực học ta thực
hiện các bước chung sau :
1. Xác định được quĩ đạo tròn hoặc cung tròn mà vật chuyển động trên đó
2. Xác định được tâm quĩ đạo tròn (để xác định đúng hướng của lực hướng tâm)
3. Xác định các lực tác dụng lên vật.
4. Viết phương trình định luật II Niu tơn cho vật
5. Chiếu phương trình lên trục đường thẳng qua tâm đường tròn, chiều dương hướng
tâm.
6. Tìm yêu cầu bài toán
III. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Lực hướng tâm là lực hấp dẫn
chuyên đề bài tập lực hướng tâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề bài tập lực hướng tâm - Người đăng: pthanhly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
chuyên đề bài tập lực hướng tâm 9 10 897