Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỔNG HỢP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI ÔN ĐH

Được đăng lên bởi quoctoank3715
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2218 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CHUYÊN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
I) KIM LOẠI (VỊ TRÍ, CẤU TẠO), HỢP KIM, TÍNH CHẤT CỦA
KIM LOẠI
Câu 1: Cho 4 nguyên tố K (Z = 19), Mn (Z = 25), Cu (Z = 29), Cr (Z = 24). Nguyên tử của nguyên
1
tố kim loại chuyển tiếp nào có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s ?
A. K.
B. Cu, Cr.
C. K, Cu, Cr.
D. K, Cu.

2
2 2 6
Câu 2: Nguyên tố X, cation Y , anion Z đều có cấu hình electron 1s 2s 2 . X, Y, Z là kim loại hay
phi kim?
A. X là phi kim, Y là khí hiếm, Z là kim loại.
B. X là khí hiếm, Y là phi kim, Z
là kim loại. C. X là khí hiếm, Y là kim loại, Z là phi kim.
D. A, B, C đều đúng.
Câu 3: Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?
2 2
6 2
4
2 2
6 2
5
2 2
6 1
2 2
6
A. 1s 2s 2p 3s 3p .
B. 1s 2s 2p 3s 3p .
C. 1s 2s 2p 3s .
D. 1s 2s 2p .
Câu 4: Nhận định nào không đúng về vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn:
A. Trừ H (nhóm IA), Bo (nhóm IIIA), tất cả các nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA đều
là kim loại. B. Tất cả các nguyên tố nhóm B từ IB đến VIIIB.
C. Tất cả các nguyên tố họ Lantan và Actini.
D. Một phần các nguyên tố ở phía trên của nhóm IVA, VA và VIA.
Câu 5: Trong 110 nguyên tố đã biết, có tới gần 90 nguyên tố là kim loại. Các nguyên tố kim loại
có cấu hình electron lớp ngoài cùng là
A. bão hoà.
B. gần bão hoà.
C. ít electron.
D. nhiều electron.
Câu 6: Kim loại có những tính chất vật lí chung nào sau đây?
A. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính cứng.
B. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính dẻo,
có ánh kim. C. Tính dẻo, tính dẫn điện,
nhiệt độ nóng chảy cao.
D. Có ánh kim, tính dẫn điện, có khối lượng riêng nhỏ.
Câu 7: Cho các kim loại: Al, Au, Ag, Cu. Kim loại dẻo nhất, dễ dát mỏng, kéo dài nhất là
A. Al.
B. Ag.
C. Au.
D. Cu.
Câu 8: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy các nhất dùng làm dây tóc bóng đèn là
A. Au.
B. Pt.
C. Cr.
D. W.
Câu 9: Dãy so sánh tính chất vật lí của kim loại nào dưới đây là không đúng?
A. Nhiệt độ nóng chảy: Hg < Al < W.
B. Tính dẫn điện và nhiệt: Fe < Al < Au
< Cu < Ag. C. Tính cứng: Cs < Fe < W < Cr.
D. Tính dẻo: Al < Au < Ag.
Câu 10: Cho các kiểu mạng tinh thể sau: (1) lập phương tâm khối; (2) lập phương tâm diện; (3) tứ
diện đều; (4)
lục phương. Đa số các kim loại có cấu tạo theo 3 kiểu mạng tinh thể là
A. (1), (2), (3).
B. (1), (2), (4).
C. (2), (3), (4).
D. (1), (3), (4).
Câu 11: Cho các kim loại sau: Au, Al, Cu, Ag, Fe. Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều
tăng dần tính dẫn điện của các kim loại trên là
A. Fe, Cu, Al, Ag, Au.
B. Cu, Fe,
Al, Au, Ag. C. Fe, Al, Au, Cu, Ag.
D. Au, Fe, Cu, Al, Ag.
Câu 12: Trước đây, người ta th...
Trang 1
CHUYÊN I C NG KIM LO IĐỀ ĐẠ ƯƠ
I) KIM LOẠI (VỊ TRÍ, CẤU TẠO), HỢP KIM, TÍNH CHẤT CỦA
KIM LOẠI
Câu 1: Cho 4 nguyên tố K (Z = 19), Mn (Z = 25), Cu (Z = 29), Cr (Z = 24). Nguyên tử của nguyên
tố kim loại chuyển tiếp nào có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s
1
?
A. K. B. Cu, Cr. C. K, Cu, Cr. D. K, Cu.
Câu 2: Nguyên tố X, cation Y
2
, anion Z
đều có cấu hình electron 1s
2
2s
2
2
6
. X, Y, Z là kim loại hay
phi kim?
A. X là phi kim, Y là khí hiếm, Z là kim loại. B. X là khí hiếm, Y là phi kim, Z
là kim loại. C. X là khí hiếm, Y là kim loại, Z là phi kim. D. A, B, C đều đúng.
Câu 3: Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
. B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
. C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
. D. 1s
2
2s
2
2p
6
.
Câu 4: Nhận định nào không đúng về vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn:
A. Trừ H (nhóm IA), Bo (nhóm IIIA), tất cả các nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA đều
là kim loại. B. Tất cả các nguyên tố nhóm B từ IB đến VIIIB.
C. Tất cả các nguyên tố họ Lantan và Actini.
D. Một phần các nguyên tố ở phía trên của nhóm IVA, VA và VIA.
Câu 5: Trong 110 nguyên tố đã biết, tới gần 90 nguyên tố kim loại. Các nguyên tố kim loại
cấu nh electron lớp ngoài cùng là
A. bão hoà. B. gần bão hoà. C. ít electron. D. nhiều electron.
Câu 6: Kim loại có những tính chất vật lí chung nào sau đây?
A. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính cứng.
B. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính dẻo,
có ánh kim. C. Tính dẻo, tính dẫn điện,
nhiệt độ nóng chảy cao.
D. Có ánh kim, tính dẫn điện, có khối lượng riêng nhỏ.
Câu 7: Cho các kim loại: Al, Au, Ag, Cu. Kim loại dẻo nhất, dễ dát mỏng, kéo dài nhất là
A. Al. B. Ag. C. Au. D. Cu.
Câu 8: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy các nhất dùng làm dây tóc bóng đèn là
A. Au. B. Pt. C. Cr. D. W.
Câu 9: y so sánh tính chất vật lí của kim loại nào dưới đây là không đúng?
A. Nhiệt độ nóng chảy: Hg < Al < W. B. Tính dẫn điện và nhiệt: Fe < Al < Au
< Cu < Ag. C. Tính cứng: Cs < Fe < W < Cr. D. Tính dẻo: Al < Au < Ag.
Câu 10: Cho các kiểu mạng tinh thể sau: (1) lập phương tâm khối; (2) lập phương tâm diện; (3) tứ
diện đều; (4)
lục phương. Đa số các kim loại có cấu tạo theo 3 kiểu mạng tinh thể là
A. (1), (2), (3). B. (1), (2), (4). C. (2), (3), (4). D. (1), (3), (4).
Câu 11: Cho các kim loại sau: Au, Al, Cu, Ag, Fe. y gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều
tăng dần nh dẫn điện của các kim loại trên là
A. Fe, Cu, Al, Ag, Au. B. Cu, Fe,
Al, Au, Ag. C. Fe, Al, Au, Cu, Ag.
D. Au, Fe, Cu, Al, Ag.
Câu 12: Trước đây, người ta thường dùng những tấm gương soi bằng Cu vì Cu là kim loại
A. có tính dẻo. B. có tính dẫn nhiệt tốt.
C. có khả năng phản xạ tốt ánh sáng. D. kém hoạt động, có tính khử yếu.
1
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỔNG HỢP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI ÔN ĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỔNG HỢP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI ÔN ĐH - Người đăng: quoctoank3715
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỔNG HỢP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI ÔN ĐH 9 10 837