Ktl-icon-tai-lieu

chuyen đề BDHSG Hoá học

Được đăng lên bởi Tuyến Trương Minh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3191 lần   |   Lượt tải: 10 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 2
Ngày thi : 10/11/2011
Môn thi : HÓA HỌC
Thời gian thi : 180 phút (không kể phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề thi có 4 trang, gồm 10 câu.
Câu 1( 2 điểm )
1.Sử dụng thuyết liên kết hóa trị (VB) và thuyết trường tinh thể (CF) để giải thích dạng hình học, từ tính
của phức chất [Fe(CN)6]4-, Fe(CO)5 . Cho Fe(Z=26), C(Z=6), N(Z=7). O( Z=8 ).
2.Một đồng vị phân rã phóng xạ đồng thời theo 2 phản ứng :
k
64
64
+
và
29 Cu → 28 Ni+ β
Thực nghiệm cho biết từ 1mol 64Cu ban đầu, sau 25 giờ 36 phút lấy hỗn hợp còn lại hòa tan vào dung dịch
HCl dư thì thu được 16gam chất rắn không tan.
Từ một lượng đồng vị 64Cu ban đầu , sau 29 giờ 44 phút lấy hỗn hợp còn lại hòa tan vào dung dịch KOH dư thì
phần chất rắn không tan có khối lượng bằng 50,4% khối lượng hỗn hợp .
Tính các hằng số phóng xạ k1, k2 và chu kì bán rã của 64Cu .
64
29

k1
64
−
Cu →
30 Zn + β

2

3. Kim cương và than chì là hai dạng thù hình của nguyên tố cacbon. Biết rằng độ dài liên kết C-C
( kim cương ) là 154pm, C-C ( than chì ) là 141 pm, khoảng cách giữa hai lớp than chì là 336 pm.
Kim cương có cấu tạo lập phương tâm diện, ngoài ra còn có bốn nguyên tử nằm ở 4 hốc (site) tứ diện của ô
mạng cơ sở và số nguyên tử cacbon trong một ô mạng tinh thể của kim cương gấp 4 lần số nguyên tử cacbon
trong một ô mạng tinh thể than chì .Hãy tính khối lượng riêng của kim cương và than chì.
(Biết NA = 6,02. 1023. MC = 12).
Câu 2 ( 2,5 điểm )
1. Hoûi keát tuûa Ag2CrO4 coù tan ñöôïc trong dung dòch NH4NO3 khoâng?
−6 , 5
−4 , 76
−11,8
Cho: K b ( NH 3 ) = 10
; K a ( HCrO4− ) = 10 .Tích soá tan T( Ag 2 CrO4 ) = 10
3, 32
Haèng soá beàn cuûa phöùc β ( AgNH 3+ ) = 10

2. Cho dung dòch A goàm KCN 0,120 (M); NH3 0,150 (M) vaø KOH 5.10-3 (M).
Tính pH cuûa dung dịch A. Cho bieát pKa (HCN) = 9,35 ; pKa (NH4+) = 9,24.
3. Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng lên độ tan của các muối khó tan là pH .
FeS là một ví dụ điển hình. Độ tan của nó bị ảnh hưởng bởi pH khi anion sunfua phản ứng với ion H+.
tan của FeS trong dung dịch axit có pH = 5,0.
Biết hằng số phân li của axit H2S lần lượt là: K1 = 10-7,02, K2 = 10-12,9, T(FeS) =10-17,2
Fe(OH)+ + H+ * β =10 −5, 92
Fe2+ + H2O
Câu 3 ( 2 điểm )

Tính độ

1. Khi CO khử hơi nước ở nhiệt độ cao theo phản ứng :
CO (k) + H2O (k)
CO2(k) + H2(k) (1)
a. Bắt đầu từ nhiệt độ 1100K, khi tăng thêm 1K thì hằng số cân bằng Kp của phản ứng giảm 0,32% . Tính
∆H0 của phản ứng ở 1100K .
b. Ở 1500K và 1atm , độ phân hủy của H2 O(k) thành H2(k)...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 2
LONG AN Ngày thi : 10/11/2011
Môn thi : HÓA HỌC
Thời gian thi : 180 phút (không kể phát đề)
Đề thi có 4 trang, gồm 10 câu.
Câu 1( 2 điểm )
1.Sử dụng thuyết liên kết hóa trị (VB) và thuyết trường tinh thể (CF) để giải thích dạng hình học, từ tính
của phức chất [Fe(CN)
6
]
4-
, Fe(CO)
5
. Cho Fe(Z=26), C(Z=6), N(Z=7). O( Z=8 ).
2.Một đồng vị phân rã phóng xạ đồng thời theo 2 phản ứng :
+
β
ZnCu
k
64
30
64
29
1
+
+
β
NiCu
k
64
28
64
29
2
Thực nghiệm cho biết từ 1mol
64
Cu ban đầu, sau 25 giờ 36 phút lấy hỗn hợp còn lại hòa tan vào dung dịch
HCl dư thì thu được 16gam chất rắn không tan.
Từ một lượng đồng vị
64
Cu ban đầu , sau 29 giờ 44 phút lấy hỗn hợp còn lại hòa tan vào dung dịch KOH dư thì
phần chất rắn không tan có khối lượng bằng 50,4% khối lượng hỗn hợp .
Tính các hằng số phóng xạ k
1
, k
2
và chu kì bán rã của
64
Cu .
3. Kim cương và than chì là hai dạng thù hình của nguyên tố cacbon. Biết rằng độ dài liên kết C-C
( kim cương ) là 154pm, C-C ( than chì ) là 141 pm, khoảng cách giữa hai lớp than chì là 336 pm.
Kim cương có cấu tạo lập phương tâm diện, ngoài ra còn có bốn nguyên tử nằm ở 4 hốc (site) tứ diện của ô
mạng cơ sở và số nguyên tử cacbon trong một ô mạng tinh thể của kim cương gấp 4 lần số nguyên tử cacbon
trong một ô mạng tinh thể than chì .Hãy tính khối lượng riêng của kim cương và than chì.
(Biết N
A
= 6,02. 10
23
. M
C
= 12).
Câu 2 ( 2,5 điểm )
1. Hoûi keát tuûa Ag
2
CrO
4
coù tan ñöôïc trong dung dòch NH
4
NO
3
khoâng?
Cho:
76,4
)(
10
3
=
NHb
K
;
5,6
)(
10
4
=
HCrOa
K
.Tích soá tan
8,11
)(
10
42
=
CrOAg
T
Haèng soá beàn cuûa phöùc
32,3
)(
10
3
=
+
AgNH
β
2. Cho dung dòch A goàm KCN 0,120 (M); NH
3
0,150 (M) vaø KOH 5.10
-3
(M).
Tính pH cuûa dung dịch A. Cho bieát pK
a
(HCN) = 9,35 ; pK
a
(NH
4
+
) = 9,24.
3. Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng lên độ tan của các muối khó tan là pH .
FeS là một ví dụ điển hình. Độ tan của nó bị ảnh hưởng bởi pH khi anion sunfua phản ứng với ion H
+
. Tính độ
tan của FeS trong dung dịch axit có pH = 5,0.
Biết hằng số phân li của axit H
2
S lần lượt là: K
1
= 10
-7,02
, K
2
= 10
-12,9
, T(FeS) =10
-17,2
Fe
2+
+ H
2
O
Fe(OH)
+
+ H
+
92,5
10*
=
β
Câu 3 ( 2 điểm )
1. Khi CO khử hơi nước ở nhiệt độ cao theo phản ứng :
CO (k) + H
2
O (k)
CO
2
(k) + H
2
(k) (1)
a. Bắt đầu từ nhiệt độ 1100K, khi tăng thêm 1K thì hằng số cân bằng K
p
của phản ứng giảm 0,32% . Tính
H
0
của phản ứng ở 1100K .
b. Ở 1500K và 1atm , độ phân hủy của H
2
O(k) thành H
2
(k) và O
2
(k) là 2,21 .10
-4
.
1
chuyen đề BDHSG Hoá học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyen đề BDHSG Hoá học - Người đăng: Tuyến Trương Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
chuyen đề BDHSG Hoá học 9 10 651