Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề bồi dưỡng học sing giỏi hoá 8

Được đăng lên bởi minhmam-ftu
Số trang: 199 trang   |   Lượt xem: 1690 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tæng hîp kiÕn thøc c¬ b¶n ho¸ häc 8
C¸c kh¸i niÖm:
1. VËt thÓ, chÊt.
- VËt thÓ: Lµ toµn bé nh÷ng g× xung quanh chóng ta vµ trong kh«ng gian. VËt thÓ gåm
2 lo¹i: VËt thÓ tù nhiªn vµ vËt thÓ nh©n t¹o
- ChÊt: lµ nguyªn liÖu cÊu t¹o nªn vËt thÓ. ChÊt cã ë kh¾p mäi n¬i, ë ®©u cã vËt thÓ lµ
ë ®ã cã chÊt.
- Mçi chÊt cã nh÷ng tÝnh chÊt nhÊt ®Þnh. Bao gåm tÝnh chÊt vËt lý vµ tÝnh chÊt ho¸ häc.
o TÝnh chÊt vËt lý: Tr¹ng th¸i (R,L,K), mµu s¾c, mïi vÞ, tÝnh tan, tÝnh dÉn ®iÖn,
dÉn nhiÖt, nhiÖt ®é s«i (t0s), nhiÖt ®é nãng ch¶y (t0nc), khèi l­îng riªng (d)…
o TÝnh chÊt ho¸ häc: Lµ kh¶ n¨ng bÞ biÕn ®æi thµnh chÊt kh¸c: Kh¶ n¨ng ch¸y,
næ, t¸c dông víi chÊt kh¸c…
2. Hçn hîp vµ chÊt tinh khiÕt.
- Hçn hîp lµ 2 hay nhiÒu chÊt trén l¹i víi nhau. Mçi chÊt trong hçn hîp ®­îc gäi lµ 1
chÊt thµnh phÇn.
- Hçn hîp gåm cã 2 lo¹i: hçn hîp ®ång nhÊt vµ hçn hîp kh«ng ®ång nhÊt
- TÝnh chÊt cña hçn hîp: Hçn hîp cã tÝnh chÊt kh«ng æn ®Þnh, thay ®æi phô thuéc vµo
khèi l­îng vµ sè l­îng chÊt thµnh phÇn.
- ChÊt tinh khiÕt lµ chÊt kh«ng cã lÉn chÊt nµo kh¸c. ChÊt tinh khiÕt cã tÝnh chÊt nhÊt
®Þnh, kh«ng thay ®æi.
- Khi t¸ch riªng c¸c chÊt ra khái hçn hîp ta thu ®­îc c¸c chÊt tinh khiÕt. §Ó t¸ch riªng
c¸c chÊt ra khái hçn hîp ng­êi ta cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p vËt lý vµ ho¸ häc:
t¸ch, chiÕt, g¹n, läc, cho bay h¬i, ch­ng cÊt, dïng c¸c ph¶n øng ho¸ häc…
3. Nguyªn tö.
a. §Þnh nghÜa: Lµ h¹t v« cïng nhá, trung hoµ vÒ ®iÖn, cÊu t¹o nªn c¸c chÊt
b. CÊu t¹o: gåm 2 phÇn
 H¹t nh©n: t¹o bëi 2 lo¹i h¹t: Proton vµ N¬tron
- Proton: Mang ®iÖn tÝch +1, cã khèi l­îng 1 ®vC, ký hiÖu: P
- N¬tron: Kh«ng mang ®iÖn, cã khèi l­îng 1 ®vC, ký hiÖu: N
 Vá: cÊu t¹o tõ c¸c líp Electron
- Electron: Mang ®iÖn tÝch -1, cã khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ, ký hiÖu: e
Trong nguyªn tö, c¸c e chuyÓn ®éng rÊt nhanh vµ s¾p xÕp thµnh tõng líp tõ trong ra.
+ Líp 1: cã tèi ®a 2e
+ Líp 2,3,4… t¹m thêi cã tèi ®a 8e
Khèi l­îng nguyªn tö = sè P + sè N + sè e = sè P + sè N (v× e cã khèi l­îng rÊt nhá)
4. Nguyªn tè ho¸ häc.
Lµ tËp hîp nh÷ng nguyªn tö cïng lo¹i, cã cïng sè P trong h¹t nh©n
Nh÷ng nguyªn tö cã cïng sè P nh­ng sè N kh¸c nhau gäi lµ ®ång vÞ cña nhau
5. Ho¸ trÞ.
Lµ con sè biÓu thÞ kh¶ n¨ng liªn kÕt cña nguyªn tö hay nhãm nguyªn tö
Quy t¾c ho¸ trÞ:

Axa Byb

ta cã: a.x = b.y(víi a, b lÇn l­ît lµ ho¸ trÞ cña nguyªn tè A vµ B)

So s¸nh ®¬n chÊt vµ hîp chÊt
VD
K/N
Ph©n lo¹i
Ph©n tö
(h¹t ®¹i
diÖn)
CTHH

®¬n chÊt
S¾t, ®ång, oxi, nit¬, than ch×…
Lµ nh÷ng chÊt do 1 nguyªn tè ho¸
häc cÊu t¹o nªn
Gåm 2 lo¹i: Kim l...
www.doimoigiaoduc.com
Tæng hîp kiÕn thøc c¬ b¶n ho¸ häc 8
C¸c kh¸i niÖm:
1. VËt thÓ, chÊt.
- VËt thÓ: Lµ toµn bé nh÷ng g× xung quanh chóng ta vµ trong kh«ng gian. VËt thÓ gåm
2 lo¹i: VËt thÓ tù nhiªn vµ vËt thÓ nh©n t¹o
- ChÊt: lµ nguyªn liÖu cÊu t¹o nªn vËt thÓ. ChÊt cã ë kh¾p mäi n¬i, ë ®©u cã vËt thÓ
ë ®ã cã chÊt.
- Mçi chÊt cã nh÷ng tÝnh chÊt nhÊt ®Þnh. Bao gåm tÝnh chÊt vËt lý vµ tÝnh chÊt ho¸ häc.
o TÝnh chÊt vËt lý: Tr¹ng th¸i (R,L,K), mµu s¾c, mïi vÞ, tÝnh tan, tÝnh dÉn ®iÖn,
dÉn nhiÖt, nhiÖt ®é s«i (t
0
s
), nhiÖt ®é nãng ch¶y (t
0
nc
), khèi lîng riªng (d)
o TÝnh chÊt ho¸ häc: Lµ kh¶ n¨ng bÞ biÕn ®æi thµnh chÊt kh¸c: Kh¶ n¨ng ch¸y,
næ, t¸c dông víi chÊt kh¸c
2. Hçn hîp vµ chÊt tinh khiÕt.
- Hçn hîp lµ 2 hay nhiÒu chÊt trén l¹i víi nhau. Mçi chÊt trong hçn hîp ®îc gäi lµ 1
chÊt thµnh phÇn.
- Hçn hîp gåm cã 2 lo¹i: hçn hîp ®ång nhÊt vµ hçn hîp kh«ng ®ång nhÊt
- TÝnh chÊt cña hçn hîp: Hçn hîp cã tÝnh chÊt kh«ng æn ®Þnh, thay ®æi phô thuéc vµo
khèi lîng vµ sè lîng chÊt thµnh phÇn.
- ChÊt tinh khiÕt lµ chÊt kh«ng cã lÉn chÊt nµo kh¸c. ChÊt tinh khiÕt cã tÝnh chÊt nhÊt
®Þnh, kh«ng thay ®æi.
- Khi t¸ch riªng c¸c chÊt ra khái hçn hîp ta thu ®îc c¸c chÊt tinh khiÕt. §Ó t¸ch riªng
c¸c chÊt ra khái hçn hîp ngêi ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p vËt lý vµ ho¸ häc:
t¸ch, chiÕt, g¹n, läc, cho bay h¬i, chng cÊt, dïng c¸c ph¶n øng ho¸ häc
3. Nguyªn tö.
a. §Þnh nghÜa: Lµ h¹t v« cïng nhá, trung hoµ vÒ ®iÖn, cÊu t¹o nªn c¸c chÊt
b. CÊu t¹o: gåm 2 phÇn
H¹t nh©n: t¹o bëi 2 lo¹i h¹t: Proton vµ N¬tron
- Proton: Mang ®iÖn tÝch +1, cã khèi lîng 1 ®vC, ký hiÖu: P
- N¬tron: Kh«ng mang ®iÖn, cã khèi lîng 1 ®vC, ký hiÖu: N
Vá: cÊu t¹o tõ c¸c líp Electron
- Electron: Mang ®iÖn tÝch -1, cã khèi lîng kh«ng ®¸ng kÓ, ký hiÖu: e
Trong nguyªn tö, c¸c e chuyÓn ®éng rÊt nhanh vµ s¾p xÕp thµnh tõng líp tõ trong ra.
+ Líp 1: cã tèi ®a 2e
+ Líp 2,3,4 t¹m thêi cã tèi ®a 8e
Khèi lîng nguyªn tö = sè P + sè N + sè e = sè P + sè N (v× e cã khèi lîng rÊt nhá)
4. Nguyªn tè ho¸ häc.
Lµ tËp hîp nh÷ng nguyªn tö cïng lo¹i, cã cïng sè P trong h¹t nh©n
Nh÷ng nguyªn tö cã cïng sè P nhng sè N kh¸c nhau gäi lµ ®ång vÞ cña nhau
5. Ho¸ trÞ.
Lµ con sè biÓu thÞ kh¶ n¨ng liªn kÕt cña nguyªn tö hay nhãm nguyªn tö
Quy t¾c ho¸ trÞ:
a b
x y
A B
ta cã: a.x = b.y
Chuyên đề bồi dưỡng học sing giỏi hoá 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề bồi dưỡng học sing giỏi hoá 8 - Người đăng: minhmam-ftu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
199 Vietnamese
Chuyên đề bồi dưỡng học sing giỏi hoá 8 9 10 389