Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 153 trang   |   Lượt xem: 1522 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ 1 - PHẤN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
A. MỤC TIÊU:
* Hệ thống lại các dạng toán và các phương pháp phân tích đa thức thành
nhân tử
* Giải một số bài tập về phân tích đa thức thành nhân tử
* Nâng cao trình độ và kỹ năng về phân tích đa thức thành nhân tử
B. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI TẬP
I. TÁCH MỘT HẠNG TỬ THÀNH NHIỀU HẠNG TỬ:
Định lí bổ sung:
+ Đa thức f(x) có nghiệm hữu tỉ thì có dạng p/q trong đó p là ước của hệ số
tự do, q là ước dương của hệ số cao nhất
+ Nếu f(x) có tổng các hệ số bằng 0 thì f(x) có một nhân tử là x – 1
+ Nếu f(x) có tổng các hệ số của các hạng tử bậc chẵn bằng tổng các hệ số
của các hạng tử bậc lẻ thì f(x) có một nhân tử là x + 1
f(1)
f(-1)
+ Nếu a là nghiệm nguyên của f(x) và f(1); f(- 1) khác 0 thì a - 1 và a + 1

đều là số nguyên. Để nhanh chóng loại trừ nghiệm là ước của hệ số tự do
1. Ví dụ 1: 3x2 – 8x + 4
Cách 1: Tách hạng tử thứ 2
3x2 – 8x + 4 = 3x2 – 6x – 2x + 4 = 3x(x – 2) – 2(x – 2) = (x – 2)(3x – 2)
Cách 2: Tách hạng tử thứ nhất:
3x2 – 8x + 4 = (4x2 – 8x + 4) - x2 = (2x – 2)2 – x2 = (2x – 2 + x)(2x – 2 – x)
= (x – 2)(3x – 2)
Ví dụ 2: x3 – x2 - 4

Ta nhân thấy nghiệm của f(x) nếu có thì x = 1; 2; 4 , chỉ có f(2) = 0 nên x =
2 là nghiệm của f(x) nên f(x) có một nhân tử là x – 2. Do đó ta tách f(x)
thành các nhóm có xuất hiện một nhân tử là x – 2
Cách 1:
x3 – x2 – 4 =

x

3

 2 x 2    x 2  2 x    2 x  4   x 2  x  2   x( x  2)  2( x  2)

 x  2  x2  x  2
Cách 2:
x 3  x 2  4  x3  8  x 2  4   x 3  8    x 2  4   ( x  2)( x 2  2 x  4)  ( x  2)( x  2)

=

 x  2    x 2  2 x  4   ( x  2)

 ( x  2)( x 2  x  2)

Ví dụ 3: f(x) = 3x3 – 7x2 + 17x – 5
Nhận xét: 1, 5 không là nghiệm của f(x), như vậy f(x) không có nghiệm
nguyên. Nên f(x) nếu có nghiệm thì là nghiệm hữu tỉ
1
Ta nhận thấy x = 3 là nghiệm của f(x) do đó f(x) có một nhân tử là 3x – 1.

Nên
f(x) = 3x3 – 7x2 + 17x – 5 =
3 x 3  x 2  6 x 2  2 x  15 x  5   3 x 3  x 2    6 x 2  2 x    15 x  5 
2
2
= x (3x  1)  2 x(3x  1)  5(3x  1)  (3 x  1)( x  2 x  5)
2
2
2
Vì x  2 x  5  ( x  2 x  1)  4  ( x  1)  4  0 với mọi x nên không phân tích

được thành
nhân tử nữa
Ví dụ 4: x3 + 5x2 + 8x + 4
Nhận xét: Tổng các hệ số của các hạng tử bậc chẵn bằng tổng các hệ số của
các hạng tử bậc lẻ nên đa thức có một nhân tử là x + 1

=

x3 + 5x2 + 8x + 4 = (x3 + x2 ) + (4x2 + 4x) + (4x + 4) = x2(x + 1) + 4x(x + 1)
+ 4(x + 1)
= (x + 1)(x2 + 4x + 4) = (x + 1)(x + 2)2
Ví dụ 5: f(x) = x5 – 2x4 + 3x3 – 4...
CHUYÊN ĐỀ 1 - PHẤN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
A. MỤC TIÊU:
* Hệ thống lại các dạng toán và các phương pháp phân tích đa thức thành
nhân tử
* Giải một số bài tập về phân tích đa thức thành nhân tử
* Nâng cao trình độ và kỹ năng về phân tích đa thức thành nhân tử
B. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI TẬP
I. TÁCH MỘT HẠNG TỬ THÀNH NHIỀU HẠNG TỬ:
Định lí bổ sung:
+ Đa thức f(x) nghiệm hữu tỉ t dạng p/q trong đó p ước của hệ số
tự do, q là ước dương của hệ số cao nhất
+ Nếu f(x) có tổng các hệ số bằng 0 thì f(x) có một nhân tử là x – 1
+ Nếu f(x) có tổng các hệ số của các hạng tử bậc chẵn bằng tổng các hệ số
của các hạng tử bậc lẻ thì f(x) có một nhân tử là x + 1
+ Nếu a là nghiệm nguyên của f(x) và f(1); f(- 1) khác 0 thì
f(1)
a - 1
f(-1)
a + 1
đều là số nguyên. Để nhanh chóng loại trừ nghiệm là ước của hệ số tự do
1. Ví dụ 1: 3x
2
– 8x + 4
Cách 1: Tách hạng tử thứ 2
3x
2
– 8x + 4 = 3x
2
– 6x – 2x + 4 = 3x(x – 2) – 2(x – 2) = (x – 2)(3x – 2)
Cách 2: Tách hạng tử thứ nhất:
3x
2
– 8x + 4 = (4x
2
– 8x + 4) - x
2
= (2x – 2)
2
– x
2
= (2x – 2 + x)(2x – 2 – x)
= (x – 2)(3x – 2)
Ví dụ 2: x
3
– x
2
- 4
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
153 Vietnamese
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 10 745