Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề bồi dưỡng hsg lý 8

Được đăng lên bởi Việt Hùng
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi tËp bdhsg vËt lÝ 8
* C© u 20:
ChiÕu mét tia s¸ng hÑp vµo mét g-¬ng ph¼ng. NÕu cho g-¬ng quay ® i mét gãc
a quanh mét trôc bÊt k× n»m trªn mÆt g-¬ng vµ vu«ng gãc víi tia tíi th× tia ph¶ n x¹ sÏ
quay ® i mét gãc bao nhiªu? Theo chiÒu nµo?
* C© u 21:
Hai g-¬ng ph¼ng M1 , M2 ® Æt song song cã
mÆt ph¶ n x¹ quay vµo nhau. C¸ch nhau mét ® o¹n d.
Trªn ® -êng th¼ng song song víi hai g-¬ng cã hai
® iÓm S, O víi c¸c kho¶ ng c¸ch ® -îc cho nh- h×nh vÏ
a) H·y tr×nh bµy c¸ch vÏ mét tia s¸ng tõ S ® Õn
g-¬ng M1 t¹i I, ph¶n x¹ ® Õn g-¬ng M2 t¹i J råi ph¶ n x¹
® Õn O
b) TÝnh kho¶ ng c¸ch tõ I ® Õn A vµ tõ J ® Õn B
* C© u 22:
Mét ng-êi cao 1,65m ® øng ® èi diÖn víi mét g-¬ng ph¼ng h×nh ch÷ nhËt ® -îc
treo th¼ng ® øng. M¾t ng-êi ® ã c¸ch ® Ønh ® Çu 15cm.
a) MÐp d-íi cña g-¬ng c¸ch mÆt ® Êt Ýt nhÊt lµ bao nhiªu ® Ó ng-êi ® ã nh×n
thÊy ¶ nh cña ch© n trong g-¬ng?
b) MÐp trªn cña g-¬ng c¸ch mÆt ® Êt nhiÒu nhÊt bao nhiªu ® Ó ng-êi ® ã thÊy
¶ nh cña ® Ønh ® Çu trong g-¬ng?
c) T×m chiÒu cao tèi thiÓu cña g-¬ng ® Ó ng-êi ® ã nh×n thÊy toµn thÓ ¶ nh cña
m×nh trong g-¬ng.
d) C¸c kÕt qu¶ trªn cã phô thuéc vµo kháang c¸ch tõ ng-êi ® ã tíi g-¬ng kh«ng?
v× sao?
* C© u 23:
Ng-êi ta dù ® Þnh ® Æt bèn bãng ® iÖn trßn ë bèn gãc cña mét trÇn nhµ h×nh
vu«ng mçi c¹nh 4m vµ mét qu¹t trÇn ë chÝnh gi÷a trÇn nhµ. Qu¹t trÇn cã s¶ i c¸nh
(Kho¶ng c¸ch tõ trôc quay ® Õn ® Çu c¸nh) lµ 0,8m. BiÕt trÇn nhµ cao 3,2m tÝnh tõ
mÆt sµn. Em h·y tÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸ch treo qu¹t ® Ó sao cho khi qu¹t quay. Kh«ng cã
® iÓm nµo trªn mÆt sµn bÞ s¸ng loang lo¸ng.
· C© u 24:

Ba g-¬ng ph¼ng (G1), (G21), (G3) ® -îc l¾p thµnh mét
l¨ng trô ® ¸y tam gi¸c c© n nh- h×nh vÏ
Trªn g-¬ng (G1) cã mét lç nhá S. Ng-êi ta chiÕu mét
chïm tia s¸ng hÑp qua lç S vµo bªn trong theo ph-¬ng
vu«ng gãc víi (G1). Tia s¸ng sau khi ph¶ n x¹ lÇn l-ît trªn c¸c
g-¬ng l¹i ® i ra ngoµi qua lç S vµ kh«ng bÞ lÖch so víi
ph-¬ng cña tia chiÕu ® i vµo. H·y x¸c ® Þnh gãc hîp bëi
gi÷a c¸c cÆp g-¬ng víi nhau

H-íng dÉn gi¶i
* C© u 20:
* XÐt g-¬ng quay quanh t rôc O tõ vÞ
trÝM1 ® Õn vÞ t rÝ M2 (Gãc M1O M1 = a ) lóc
® ã ph¸p tuyÕn còng quay 1 gãc N1KN2 = a
(Gãc cã c¹nh t-¬ng øng vu«ng gãc).
* XÐt DIPJ cã:
Gãc IJR2 =
hay:
2i' = 2i + b Þ b = 2(i'-i) (1)
* XÐt DIJK cã
hay
i' = i + a Þ a = 2(i'-i) (2)
Tõ (1) vµ (2) ta suy ra b = 2a
Tãm l¹i: Khi g-¬ng quay mét gãc a
quanh mé t t rôc bÊt k× t h× t ia ph¶ n x¹ sÏ
quay ® i mét gãc 2a t heo chiÒu quay cña
g-¬ng

* C© u 21;
a) Chän S1 ® èi xøng S qua g-¬ng M1 ;
Chän O1 ® èi xøng O qua g-¬ng M2 , nèi
S1O1 c¾t g-¬ng ...
BµitËp bdhsg vËt lÝ8
* C© u 20:
ChiÕu mét tia s¸ng hÑp vµo t gng ph¼ng. NÕu cho g-¬ng quay ® i t c
a quanh t trôc bÊt k× m trªn mÆt g-¬ng vµ vu«ng gãc víi tia tíith× tia phn x¹ sÏ
quay ® imét gãc bao nhiªu? Theo chiÒu nµo?
* C© u 21:
Haig-¬ng ph¼ng M
1
, M
2
® Æt song song
mÆt pn x¹ quay vµo nhau. C¸ch nhau t ® o¹n d.
Trªn ® -êng th¼ng song song víi haig-¬ng hai
® iÓm S, O víi c¸c khong c¸ch ® -îc cho nh- h×nh vÏ
a) H·y tnh bµy c¸ch vÏ mét tia s¸ng tõ S ® Õn
g-¬ng M
1
t¹i I, pn x¹ ® Õn g-¬ng M
2
t¹i J råipn x¹
® Õn O
b) TÝnh khng ch tõ I ® Õn A tõ J ® Õn B
* C© u 22:
Mét ngi cao 1,65m ® øng ® èidiÖn víit g-¬ng ph¼ng h×nh ch÷nhËt ® c
treo tng ®øng. M¾t ng-êi ® ã c¸ch ® Ønh ®Çu 15cm.
a) MÐp d-íi cña g-¬ng c¸ch mÆt ® Êt Ýt nt lµ bao nhiªu ® Óng-êi ®ã nh×n
thÊy ¶nh cña ch© n trong g-¬ng?
b) MÐp tn cña g-¬ng ch mÆt ® Êt nhiÒu nt bao nhiªu ® Óngi ® ã thÊy
nh a ® Ønh ® Çu trong g-¬ng?
c) T×m chiÒu cao tèi thiÓu cña g-¬ng ® Ó ng-êi ® ã nh×n thÊy toµn thÓnh a
m×nh trong gng.
d) C¸c t q trªn cã phô thc vµo kang ch tõ ng-êi® ã tíi g-¬ng kh«ng?
v× sao?
* C© u 23:
Ng-êita ®Þnh ® Æt bèn bãng ®iÖn trßn ë bèn gãc cña mét trÇn nhµ h×nh
vu«ng mçi c¹nh 4m vµ t qu¹t trÇn ë chÝnh gi÷a trÇn nhµ. Qu¹t trÇn si nh
(Khong c¸ch trôc quay ® Õn ® Çu c¸nh)lµ 0,8m. BiÕt tn nhµ cao 3,2m tÝnh tõ
mÆt sµn. Em y tÝnh tn thiÕt kÕ c¸ch treo qu¹t ® Ó sao cho khi qu¹t quay. Kh«ng cã
® iÓm nµo trªn mÆt sµn s¸ng loang lo¸ng.
· C© u 24:
Chuyên đề bồi dưỡng hsg lý 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề bồi dưỡng hsg lý 8 - Người đăng: Việt Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Chuyên đề bồi dưỡng hsg lý 8 9 10 238