Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Tin bậc THCS

Được đăng lên bởi tinhoi250178
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 565 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Tin học
CHƯƠNG I
CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN
KHAI BÁO HẰNG, BIẾN, KIỂU, BIỂU THỨC VÀ CÂU LỆNH
A. LÝ THUYẾT:
I. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN
1. Kiểu logic
- Từ khóa: BOOLEAN
- miền giá trị: (TRUE, FALSE).
- Các phép toán: phép so sánh (=, <, >) và các phép toán logic: AND, OR, XOR,
NOT.
Trong Pascal, khi so sánh các giá trị boolean ta tuân theo qui tắc: FALSE <
TRUE.
Giả sử A và B là hai giá trị kiểu Boolean. Kết quả của các phép toán được thể
hiện qua bảng dưới đây:
A
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE

B
TRUE
FALSE
TRUE
FALSE

A AND B
TRUE
FALSE
FALSE
FALSE

A OR B
TRUE
TRUE
TRUE
FALSE

A XOR B
FALSE
TRUE
TRUE
FALSE

NOT A
FALSE
FALSE
TRUE
TRUE

2. Kiểu số nguyên
2.1. Các kiểu số nguyên
Tên kiểu
Shortint
Byte
Integer
Word
LongInt

Phạm vi
-128  127
0  255
-32768  32767
0  65535
-2147483648  2147483647

Dung lượng
1 byte
1 byte
2 byte
2 byte
4 byte

2.2. Các phép toán trên kiểu số nguyên
2.2.1. Các phép toán số học:
+, -, *, / (phép chia cho ra kết quả là số thực).
Phép chia lấy phần nguyên: DIV (Ví dụ : 34 DIV 5 = 6).
Phép chia lấy số dư: MOD (Ví dụ: 34 MOD 5 = 4).
3. Kiểu số thực
3.1. Các kiểu số thực:
Tên kiểu
Trang 1

Phạm vi

Dung lượng

Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Tin học
Single
Real
Double
Extended

1.510-45  3.410+38
2.910-39  1.710+38
5.010-324  1.710+308
3.410-4932  1.110+4932

4 byte
6 byte
8 byte
10 byte

Chú ý: Các kiểu số thực Single, Double và Extended yêu cầu phải sử dụng chung với bộ
đồng xử lý số hoặc phải biên dich chương trình với chỉ thị {$N+} để liên kết bộ giả lập
số.
3.2. Các phép toán trên kiểu số thực: +, -, *, /
Chú ý: Trên kiểu số thực không tồn tại các phép toán DIV và MOD.
3.3. Các hàm số học sử dụng cho kiểu số nguyên và số thực:
SQR(x):
Trả về x2
SQRT(x):
Trả về căn bậc hai của x (x0)
ABS(x):
Trả về |x|
SIN(x):
Trả về sin(x) theo radian
COS(x):
Trả về cos(x) theo radian
ARCTAN(x):
Trả về arctang(x) theo radian
TRUNC(x):
Trả về số nguyên gần với x nhất nhưng bé hơn x.
INT(x):
Trả về phần nguyên của x
FRAC(x):
Trả về phần thập phân của x
ROUND(x):
Làm tròn số nguyên x
PRED(n):
Trả về giá trị đứng trước n
SUCC(n):
Trả về giá trị đứng sau n
ODD(n):
Cho giá trị TRUE nếu n là số lẻ.
INC(n):
Tăng n thêm 1 đơn vị (n:=n+1).
DEC(n):
Giảm n đi 1 đơn vị (n:=n-1).
4. Kiểu ký tự
- Từ khoá: CHAR.
- Kích thước: 1 byte.
- Để biểu diễn một ký tự, ta có thể sử dụng một trong số các cách sau đây:
 Đặt ký tự trong cặp dấu nháy đơn. Ví dụ 'A', '0'.
 Dùng hàm CHR(n) (trong đó n là mã ASCII của ký tự cần biểu diễn). Ví dụ
C...
Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Tin học
CHƯƠNG I
CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN
KHAI BÁO HẰNG, BIẾN, KIỂU, BIỂU THỨC VÀ CÂU LỆNH
A. LÝ THUYẾT:
I. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN
1. Kiểu logic
- Từ khóa: BOOLEAN
- miền giá trị: (TRUE, FALSE).
- Các phép toán: phép so sánh (=, <, >) các phép toán logic: AND, OR, XOR,
NOT.
Trong Pascal, khi so sánh các giá trị boolean ta tuân theo qui tắc: FALSE <
TRUE.
Giả s A B là hai g trị kiểu Boolean. Kết quả của các phép toán được thể
hiện qua bảng dưới đây:
A B A AND B A OR B A XOR B NOT A
TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE
TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE
FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
2. Kiểu số nguyên
2.1. Các kiểu số nguyên
Tên kiểu Phạm vi Dung lượng
Shortint -128 127 1 byte
Byte 0 255 1 byte
Integer -32768 32767 2 byte
Word 0 65535 2 byte
LongInt -2147483648 2147483647 4 byte
2.2. Các phép toán trên kiểu số nguyên
2.2.1. Các phép toán số học:
+, -, *, / (phép chia cho ra kết quả là số thực).
Phép chia lấy phần nguyên: DIV (Ví dụ : 34 DIV 5 = 6).
Phép chia lấy số dư: MOD (Ví dụ: 34 MOD 5 = 4).
3. Kiểu số thực
3.1. Các kiểu số thực:
Tên kiểu Phạm vi Dung lượng
Trang 1
Chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Tin bậc THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Tin bậc THCS - Người đăng: tinhoi250178
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Tin bậc THCS 9 10 539