Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề bpt

Được đăng lên bởi Thủy Tâm Kim Trần
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐA THỨC
A-Lý thuyết :
Phương pháp giải :
*)Vân dụng định lí dấu tam thức bậc 2(định lí
đảo dấu tam thức bậc 2 )
*)Tính chất của hàm số bậc nhất và bậc 2

B-Bài tập :
Bài toán 1:
Tìm a để bất pt : ax  4  0
Đúng với mọi x thỏa mãn điều kiện x  4
Bài giải :
Đặt f(x) = ax +4
Ta có :
f ( x )  ax  4  0 x 4;4

 f (4)  0  4a  4  0


 f (4)  0
 4a  4  0
 a 1
 a  1

10
 m  2  m  2

m




3
10
 m  3  m  2   m  2

Từ 2 trường hợp trên ta thấy giá trị cần tìm
là :
m

10
m  2
3

2.Bất phương trình (1) có một nghiệm x = 1
 (m 2  4).1  (m  2).1  1  0
 m2  m  5  0


1  21
1  21
m
2
2

Bài toán 3:
Định m để bpt :

x 2  2 x  1  m 2  0 (1) thỏa mãn  x 1;2

Bài giải:
Cách 1 :



Vậy giá trị cần tìm là : 1  a  1
Bài toán 2:
Cho bpt :
(m 2  4) x 2  ( m  2) x  1  0 (1)
1.Tìm m để bpt vô nghiệm
2. Tìm m để bpt có nghiệm x = 1
Bài giải :
 m  2
 m2

2
1.TH1: m  4  0  

* Với m = -2 :
(1)  4 x  1  0  x 

1
 m  2
4

(ktm)
 Với m = 2 : (1)  1  0Vn  m  2 thỏa
mãn .
TH2: m  2
(1) vô nghiệm
 ( m 2  4) x 2  ( m  2) x  1  0,  x
 m 2  4  0



2
2
   ( m  2)  4( m  4)  0

 m  2  m  2
 ( m  2)(3m  10)  0



Bài giải :
Bài toán 4:
Đặt : t  x 2  4 x  3  x 2  4 x  6  t  3

(1)  x 2  2 x  m2  1(2)
Xét f(x) = x2 – 2x trên [1;2]
(2) thỏa mãn với mọi x thuộc [1;2] khi và chỉ khi
Max f(x)  m 2  1 (3)
Lập bảng bt của f(x) suy ra Maxf(x) = 0:
 m  1
 m 1

2
Vậy (3) 0  m  1  

Kết luận :
Cách 2 :
Đặt f(x) = x2 – 2x + 1 – m2,
Ta có :
f(x)  0  x 1;2
 1  2.1  1  m 2  0
 1. f (1)  0

2
 4  2.2  1  m  0
 1. f (2)  0



 m  1
 m 1

 1  m2  0  

Kết luận :
Bài toán 4:
Với giá trị nào của a thì bất pt sau nghiệm đúng
với mọi giá trị của x :
( x 2  4 x  3)( x 2  4 x  6)  a (1)

Bài tập về nhà :
Bài giải :
Bài 1:
(1)  (m 2  m  2) x  m  2  0(2)

Đặt f(x) = (m2 + m – 2 )x + m + 2

1

t  ( x  2) 2  1  1  t  1
Ta có :
 t (t  3)  a(3)
Xét hàm số : f(t) = t 2  3t , (t  1)
(3)  Minf (t )  a

Lập bảng biến thiên của f(t):
Suy ra Mìn(t) = -2 Vậy (3) a  2
Kết luân :
Bài toán 5:
Tìm m để bất phương trình sau đúng với mọi x:
x 2  mx  2
 2(1)
x2  x  1
2
Ta có : x  x  1  0,  x
3 

Do đó (1)
 3( x 2  x  1)  x 2  mx  2



2
2
 x  mx  2  2( x  x  1)

2
 4 x  (m  3) x  1  0(2)
 2
 x  (m  2) x  4  0(3)

(1) đúng với mọi x

Bài toán thỏa m...
1.BT PHƯƠNG TRÌNH ĐA THC
A-Lý thuyết :
Phương pháp giải :
*)Vân dụng định lí dấu tam thức bậc 2(định lí
đảo dấu tam thức bậc 2 )
*)Tính chất của hàm số bậc nhất và bậc 2
B-Bài tập :
Bài toán 1:
Tìm a để bất pt :
ax 4 0
Đúng với mọi x thỏa mãn điều kiện
4x
Bài giải :
Đặt f(x) = ax +4
Ta có :
4;4
( ) ax 4 0
( 4) 0 4 4 0
(4) 0 4 4 0
1
1
x
f x
f a
f a
a
a
 
Vậy giá trị cần tìm là :
1 1a
Bài toán 2:
Cho bpt :
2 2
( 4) ( 2) 1 0m x m x
(1)
1.Tìm m để bpt vô nghiệm
2. Tìm m để bpt có nghiệm x = 1
Bài giải :
1.TH
1
:
2
2
4 0
2
m
m
m
* Với m = -2 :
1
(1) 4 1 0 2
4
x x m 
(ktm)
Với m = 2 :
(1) 1 0 2Vn m
thỏa
mãn .
TH
2
:
(1) vô nghiệm
2 2
2
2 2
( 4) ( 2) 1 0,
4 0
( 2) 4( 4) 0
2 2
( 2)(3 10) 0
x
m x m x
m
m m
m m
m m
 
 
Bài giải :
Bài toán 4:
Đặt :
2 2
4 3 4 6 3t x x x x t
2 2 10
3
10
2
2
3
m m
m
m m
m
 
 
Từ 2 trường hợp trên ta thấy giá trị cần tìm
là :
10
2
3
m m
2.Bất phương trình (1) có một nghiệm x = 1
2
2
( 4).1 ( 2).1 1 0
5 0
1 21 1 21
2 2
m m
m m
m
Bài toán 3:
Định m để bpt :
2 2
2 1 0x x m
(1) thỏa mãn
1;2x
Bài giải:
Cách 1 :
2 2
(1) 2 1(2)x x m
Xét f(x) = x
2
– 2x trên [1;2]
(2) thỏa mãn với mọi x thuộc [1;2] khi và chỉ khi
Max f(x)
2
1m
(3)
Lập bảng bt của f(x) suy ra Maxf(x) = 0:
Vậy (3)
2
1
0 1
1
m
m
m
 
Kết luận :
Cách 2 :
Đặt f(x) = x
2
– 2x + 1 – m
2
,
Ta có :
f(x)
0
1;2x
2
2
2
1. (1) 0 1 2.1 1 0
1. (2) 0
4 2.2 1 0
1
1 0
1
f m
f
m
m
m
m
 
Kết luận :
Bài toán 4:
Với giá trị nào của a thì bất pt sau nghiệm đúng
với mọi giá trị của x :
2 2
( 4 3)( 4 6) (1)x x x x a
Bài tập về nhà :
Bài giải :
Bài 1:
2
(1) ( 2) 2 0(2)m m x m
Đặt f(x) = (m
2
+ m – 2 )x + m + 2
1
chuyên đề bpt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề bpt - Người đăng: Thủy Tâm Kim Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
chuyên đề bpt 9 10 274