Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề chứng khoán

Được đăng lên bởi c0ttthubaab-kiengiang
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TOÅNG QUAN
VEÀ THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN

1

GIỚI THIỆU
VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
1. Bản chất và chức năng của thị trường tài
chính
1.1. Bản chất của thị trường tài chính
Thị trường tài chính là nơi diễn ra sự luân
chuyển vốn từ những người có vốn nhàn
rỗi tới người thiếu vốn.

Thị trường tài chính cũng có thể được định
nghĩa là nơi mua bán, trao đổi các công cụ
tài chính.

2

1.2. Chức năng của thị trường tài
chính
a/ Dẫn vốn từ những nơi thừa vốn
sang những nơi thiếu vốn

3

TÀI CHÍNH GIÁN TiẾP

CÁC
TRUNG GIAN
TÀI CHÍNH

VỐN

VỐN

VỐN

NGƯỜI CHO VAY VỐN
1. HỘ GIA ĐÌNH
VỐN
2. DOANH NGHIỆP
3. CHÍNH PHỦ

THỊ
TRƯỜNG
TÀI CHÍNH

VỐN

NGƯỜI ĐI VAY VỐN
1. HỘ GIA ĐÌNH
2. DOANH NGHIỆP
3. CHÍNH PHỦ

TÀI CHÍNH TRỰC TiẾP
4

b/ Hình thành giá của các tài sản
tài chính
c/ Tạo tính thanh khoản cho tài
sản tài chính
d/ Giảm thiểu chi phí tìm kiếm và
chi phí thông tin
e/ Ổn định và điều hòa lưu thông
tiền tệ
5

2. Cấu trúc của TTTC
2.1 Thị trường tiền tệ và thị
trường vốn
THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
Là thị trường mua bán, trao đổi các
công cụ tài chính ngắn hạn
( thường có thời hạn dưới 1 năm ).

6

Đặc trưng :
- Các công cụ thị trường tiền tệ có thời
gian đáo hạn trong vòng 1 năm nên có
tính thanh khoản cao, độ rủi ro thấp và
hoạt động tương đối ổn định.
- Hoạt động diễn ra chủ yếu trên thị
trường tín dụng do đó giá cả hình thành
trên thị trường này được biểu hiện
thông qua lãi suất tín dụng ngân hàng.

7

Thị trường tiền tệ bao gồm :

- Thị trường liên ngân hàng
- Thị trường chứng khoán ngắn hạn
- Thị trường ngoại hối
- Thị trường tín dụng

8

* Thị trường chứng khoán ngắn hạn là nơi thực
hiện các giao dịch mua, bán, chuyển nhượng và
trao đổi các giấy tờ có giá ngắn hạn như :
 tín phiếu kho bạc,
 kỳ phiếu ngân hàng,
 chứng chỉ tiền gởi tiết kiệm
 và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác.

9

THỊ TRƯỜNG VỐN
Là thị trường mua, bán trao đổi các công
cụ tài chính trung và dài hạn
 Vai trò chủ yếu :
Cung cấp tài chính cho các khoản đầu tư
dài hạn của chính phủ, doanh nghiệp và
hộ gia đình.


10

Thị trường vốn bao gồm :

- Thị trường chứng khoán
- Thị trường vay nợ dài hạn
- Thị trường tín dụng thuê mua
- Thị trường cầm cố
- Thị trường bất động sản.

11

2.2 Thị trường nợ và thị trường vốn cổ
phần
 THỊ TRƯỜNG NỢ
Là thị trường mua bán các công cụ nợ như trái
phiếu, các khoản cho vay . . .
 Đặc trưng :
Các công cụ giao dịch đều có kỳ hạn nhất định
(ngắn, trung hoặc dài hạn )
Sự hoạt động trên thị trường nợ phụ thuộc rất
lớn vào biến động của lãi suất ngân hàng.

12

THỊ T...
1
TOÅNG QUAN
TOÅNG QUAN
VEÀ THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN
VEÀ THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN
chuyên đề chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề chứng khoán - Người đăng: c0ttthubaab-kiengiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
chuyên đề chứng khoán 9 10 562