Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề cực trị đại số

Được đăng lên bởi hoalsbk
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ: TÌM CỰC TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Bài 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức:
a) 2x2 + 3x + 1.
b) x2 – 2x + 5.
c) 4x2 – 4x – 3.
d) x2 – 5x + 1. e) 5x2 + 7x + 9.
HD: Sử dụng phương pháp đề xuất bình phương đủ
Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức:
a) 6 – x2 – 6x.
b) 1 – x2 – 6x2.
c) 4 – x2 + 2x.
d) 4x – x2.
e) 7 – 3x – x2.
HD: Sử dụng phương pháp đề xuất bình phương đủ.
1
Bài 3: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: y = 2
.
x + 2x + 6
1
C1: Vì x2 + 2x + 6 = (x + 1)2 + 5 ≥ 5. Nên: y ≤ . Dấu “=” xảy ra ⇔ x = –1.
5
1
1
C2: y = 2
⇔ yx2 + 2yx + 6y – 1 = 0 có nghiệm ⇔ Δ’ = y – 5y2 ≥ 0 ⇔ 0 < y ≤ .
5
x + 2x + 6
1
Dấu “=” xảy ra ⇔ x2 + 2x + 1 = 0 ⇔ x = –1( Thực chất là thay y = vào phương trình theo x).
5
2x 2 + 5
Bài 4: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: y =
2x 2 + 1
2x 2 + 1 + 4
4
4
HD: Làm tương tự bài 3. y =
= 1+ 2
£ 1 + = 5 . Dấu “=” xảy ra ⇔ x = 0.
2
1
2x + 1
2x + 1
2
x - 2x + 1
.
Bài 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: y = 2
x + 4x + 5
(x - 1) 2
HD: y =
³ 0 . Dấu “=” xảy ra ⇔ x = −1.
(x + 2) 2 + 5
1
.
Bài 6: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A =
6x - 5 - 9x 2
2
1
HD: Biến đổi biểu thức trở thành: A =
³
2
2
4 - (3x - 1)
1
Bài 7: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P = 2
. (Đề thi chuyên Nguyễn Tất Thành)
4x − 4x + 3
HD: Làm tương tự bài 6.
x2 - 2
Bài 8: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: B = 2
.
x +2
4
HD: Biến đổi biểu thức trở thành: B = 1 - 2
³1
x +2
x4 +1
Bài 9: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: C =
x2
1
HD: Ta có: C = x 2 + 2 ³ 2
x
x 2 - 2x - 2
Bài 10: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức: y = 2
.
x + x +1
3x 2 - 2(x 2 + x + 1)
3x 2
3
3
C1: y =
=
- 2 ⇒ -2 £
-2£ = 4
2
2
2
3
x + x +1
x + x +1
æ
ö
çç x + 1 ÷÷ + 3
4
èç
2 ø÷
4
C2: Sử dụng phương trình bậc hai. Bạn đọc tự giải.
x2 + x +1
Bài 11: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = 2
( x ≠ −1).
x + 2x + 1
ĐỖ TRUNG THÀNH – GIÁO VIÊN THCS

Trang 1

CHUYÊN ĐỀ: TÌM CỰC TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
y2 - y + 1
1
1
= 1- + 2 .
2
y y
y

HD: Đặt y = x + 1 ⇒ x = y – 1 ⇒ A =

æ
ö
ççz - 1 ÷÷ + 3 ³ 3 . Dấu “=” xảy ra: z = 1 Û y = 2 Û x = 1 .
çè
2
2 ÷ø
4 4
(x + 2)(x + 8)
Bài 12: Với x > 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A =
x
2
æ
ö
æ
x + 10x + 16 ç
16
16
16 ö
HD: A =
= 16 = const ⇒ çç x + ÷÷÷ nhỏ nhất ⇔ x2 = 16.
= ç x + ÷÷÷ + 10 . Vì: x .
çè
èç
x
x
xø
xø
Tức là x = 4 (vì x > 0). Vậy: min A = 18.
(x + 100) 2
Bài 13: Với x > 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A =
x
HD: min B = 400 khi x = 100.
x
Bài 14: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: B =
(x + 100) 2
y - 100 1 100
1
C1:...
CHUYÊN ĐỀ: TÌM CC TR CA MT BIU THC ĐẠI S
ĐỖ TRUNG THÀNH – GIÁO VIÊN THCS Trang 1
Bài 1: Tìm giá tr nh nht ca các biu thc:
a) 2x
2
+ 3x + 1. b) x
2
– 2x + 5. c) 4x
2
– 4x – 3. d) x
2
– 5x + 1. e) 5x
2
+ 7x + 9.
HD: S dng phương pháp đề xut bình phương đủ
Bài 2: Tìm giá tr ln nht ca các biu thc:
a) 6 – x
2
– 6x. b) 1 – x
2
– 6x
2
. c) 4 – x
2
+ 2x. d) 4x – x
2
. e) 7 – 3x – x
2
.
HD: S dng phương pháp đề xut bình phương đủ.
Bài 3: Tìm giá tr ln nht ca biu thc: y =
2
1
x2x6
++
.
C1: Vì x
2
+ 2x + 6 = (x + 1)
2
+ 5 5. Nên: y
1
5
. Du =” xy ra x = –1.
C2: y =
2
1
x2x6
++
yx
2
+ 2yx + 6y – 1 = 0 nghim Δ’ = y 5y
2
0 0 < y
1
5
.
Du “=” xy ra x
2
+ 2x + 1 = 0 x = –1( Thc cht là thay y =
1
5
vào phương trình theo x).
Bài 4: Tìm giá tr ln nht ca biu thc: y =
2
2
2x5
2x1
+
+
HD: Làm tương t bài 3. y =
2
22
2x1444
1
2x12x1
++
=+£+=
++
. Du =” xy ra x = 0.
Bài 5: Tìm giá tr nh nht ca biu thc:
2
2
x2x1
y
x4x5
-+
=
++
.
HD:
2
2
(x1)
y0
(x2)5
-
++
. Du “=” xy ra x = 1.
Bài 6: Tìm giá tr nh nht ca biu thc:
2
1
A
6x59x
=
--
.
HD: Biến đổi biu thc tr thành:
2
21
A
2
4(3x1)
--
Bài 7: Tìm giá tr ln nht ca biu thc:
2
1
P
4x4x3
=
−+
. (Đề thi chuyên Nguyn Tt Thành)
HD: Làm tương t bài 6.
Bài 8: Tìm giá tr nh nht ca biu thc: B =
2
2
x2
x2
-
+
.
HD: Biến đổi biu thc tr thành:
2
4
B11
x2
=
+
Bài 9: Tìm giá tr nh nht ca biu thc:
4
2
x1
C
x
+
=
HD: Ta có:
2
2
1
Cx2
x
=
Bài 10: Tìm giá tr ln nht và nh nht ca biu thc: y =
2
2
x2x2
xx1
--
++
.
C1:
222
22
3x2(xx1)3x
y2
xx1xx1
-++
==-
++++
2
33
224
3
13
x
4
24
-£-£=
æö
÷
ç
++
÷
ç
÷
ç
èø
C2: S dng phương trình bc hai. Bn đọc t gii.
Bài 11: Tìm giá tr nh nht ca biu thc:
2
2
xx1
A
x2x1
++
=
++
( x 1).
Chuyên đề cực trị đại số - Trang 2
Chuyên đề cực trị đại số - Người đăng: hoalsbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chuyên đề cực trị đại số 9 10 716