Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề cực trị đại số

Được đăng lên bởi luonggiahuyzingzing
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1890 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Môc lôc

PhÇn Më §Çu...................................................................................................1
PhÇn Néi Dung.................................................................................................2
Chuyªn ®Ò 1: Ph¬ng ph¸p c¬ b¶n t×m cùc trÞ ®¹i sè...................................2
Ch¬ng I: C¬ së lý thuyÕt..............................................................................2
I. §Þnh nghÜa gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ trÞ nhá nhÊt cña mét biÓu thøc..........2
II. C¸c kiÕn thøc thêng dïng...................................................................2
Ch¬ng II: Ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n cùc trÞ.......................................................3
I. Ph¬ng ph¸p dïng bÊt ®¼ng thøc ®Ó gi¶i to¸n cùc trÞ..........................3
II. Ph¬ng ph¸p xÐt biÓu thøc phô.............................................................7
III.Ph¬ng ph¸p ®æi biÕn vµ t×m cùc trÞ ®èi víi biÕn míi......................10
IV.Ph¬ng ph¸p chia kho¶ng ®Ó t×m cùc trÞ............................................11
V. Ph¬ng ph¸p dïng tam thøc bËc hai...................................................12
VI.Ph¬ng ph¸p tham biÕn ®Ó t×m cùc trÞ cña mét biÓu thøc.................17
VII.Ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n cùc trÞ cña biÓu thøc chøa dÊu c¨n..............20
VIII.Ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n cùc trÞ ®¹i sè víi c¸c biÕn cã ®iÒu kiÖn.....22
Ch¬ng III. Mét sè sai lÇm khi gi¶i to¸n cùc trÞ........................................25
Chuyªn ®Ò 2: §Þnh lÝ Vi – Ðt vµ øng dông.................................................32
Bµi to¸n 1 T×m hai sè biÕt tæng vµ tÝch cña chóng....................................33
Bµi to¸n 2 TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc ®èi xøng gi÷a c¸c nghiÖm.......35
Bµi to¸n 3 T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a c¸c nghiÖm
kh«ng phô thuéc vµo tham sè.................................................37
Bµi to¸n 4 XÐt dÊu c¸c nghiÖm..................................................................38
Bµi to¸n 5 T×m ®iÒu kiÖn tham sè ®Ó c¸c nghiÖm cña ph¬ng tr×nh
tho¶ m·n ®iÒu kiÖn K..............................................................42
Bµi to¸n 6 Gi¶i mét sè bµi to¸n hµm sè....................................................45
Bµi to¸n 7 §Þnh lÝ ViÐt cho ph¬ng tr×nh bËc ba bËc bèn
vµ c¸c øng dông........................................................................47
PhÇn KÕt.........................................................................................................55
Mét sè tµi liÖu tham kh¶o.......................................................
Môc lôc
PhÇn Më §Çu...................................................................................................1
PhÇn Néi Dung.................................................................................................2
Chuyªn ®Ò 1: Ph¬ng ph¸p c¬ b¶n t×m cùc trÞ ®¹i sè...................................2
Ch¬ng I: C¬ së lý thuyÕt..............................................................................2
I. §Þnh nghÜa gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ trÞ nhá nhÊt cña mét biÓu thøc..........2
II. C¸c kiÕn thøc thêng dïng...................................................................2
Ch¬ng II: Ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n cùc trÞ.......................................................3
I. Ph¬ng ph¸p dïng bÊt ®¼ng thøc ®Ó gi¶i to¸n cùc trÞ..........................3
II. Ph¬ng ph¸p xÐt biÓu thøc phô.............................................................7
III.Ph¬ng ph¸p ®æi biÕn vµ t×m cùc trÞ ®èi víi biÕn míi......................10
IV.Ph¬ng ph¸p chia kho¶ng ®Ó t×m cùc trÞ............................................11
V. Ph¬ng ph¸p dïng tam thøc bËc hai...................................................12
VI.Ph¬ng ph¸p tham biÕn ®Ó t×m cùc trÞ cña mét biÓu thøc.................17
VII.Ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n cùc trÞ cña biÓu thøc chøa dÊu c¨n..............20
VIII.Ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n cùc trÞ ®¹i sè víi c¸c biÕn cã ®iÒu kiÖn.....22
Ch¬ng III. Mét sè sai lÇm khi gi¶i to¸n cùc trÞ........................................25
Chuyªn ®Ò 2: §Þnh lÝ Vi Ðt vµ øng dông.................................................32
Bµi to¸n 1 T×m hai sè biÕt tæng vµ tÝch cña chóng....................................33
Bµi to¸n 2 TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc ®èi xøng gi÷a c¸c nghiÖm.......35
Bµi to¸n 3 T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a c¸c nghiÖm
kh«ng phô thuéc vµo tham sè.................................................37
Bµi to¸n 4 XÐt dÊu c¸c nghiÖm..................................................................38
Bµi to¸n 5 T×m ®iÒu kiÖn tham sè ®Ó c¸c nghiÖm cña ph¬ng tr×nh
tho¶ m·n ®iÒu kiÖn K..............................................................42
Bµi to¸n 6 Gi¶i mét sè bµi to¸n hµm sè....................................................45
Bµi to¸n 7 §Þnh lÝ ViÐt cho ph¬ng tr×nh bËc ba bËc bèn
vµ c¸c øng dông........................................................................47
PhÇn KÕt.........................................................................................................55
Mét sè tµi liÖu tham kh¶o..............................................................................56
Chuyªn ®Ò 1: Ph¬ng ph¸p c¬ bn t×m cùc trÞ ®¹i sè
Ch¬ng I: c¬ së lý thuyÕt
I. §Þnh nghÜa gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ trÞ nhá nhÊt cña mét biÓu thøc
1.§Þnh nghÜa1:
Cho biÓu thøc f(x,y,) x¸c ®Þnh trªn miÒn D. Ta nãi M lµ gi¸ trÞ lín nhÊt cña
f(x,y,) trªn D nÕu hai ®iÒu kiÖn sau ®îc tho¶ m·n:
- Víi mäi (x, y,…) thuéc D th× f(x,y,…)
M víi M lµ h»ng sè
- Tån t¹i (x
0
, y
0
,…) thuéc D sao cho f(x
0
, y
0
,…) = M
2. §Þnh nghÜa 2:
Cho biÓu thøc f(x,y,…) x¸c ®Þnh trªn miÒn D. Ta nãi m lµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña
f(x,y,…) trªn D nÕu hai ®iÒu kiÖn sau ®îc tho¶ m·n:
- Víi mäi (x, y,…) thuéc D th× f(x,y,…)
m víi m lµ h»ng sè
- Tån t¹i (x
0
, y
0
,…) thuéc D sao cho f(x
0
, y
0
,…) = m
chuyên đề cực trị đại số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề cực trị đại số - Người đăng: luonggiahuyzingzing
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
chuyên đề cực trị đại số 9 10 225