Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề đại số 10

Được đăng lên bởi tran-do-bao-huan
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2005 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề đại số 10
www.VIETMATHS.com
Chöông I : MEÄNH ÑEÀ – TAÄP HÔÏP
§1: Meänh ñeà vaø meänh ñeà chöùa bieán
1.Ñònh nghóa :
Meänh ñeà laø moät caâu khaúng ñònh Ñuùng hoaëc Sai .
Moät meänh ñeà khoâng theå vöøa ñuùng hoaëc vöøa sai
2.Meänh ñeà phuû ñònh:
Cho meänh ñeà P.Meänh ñeà “Khoâng phaûi P ” goïi laø meänh ñeà phuû ñònh cuûa P
- Kyù hieäu laø
P
. Neáu P ñuùng thì
P
sai, neáu P sai thì
P
ñuùng
Ví duï: P: “ 3 > 5 ” thì
P
: “ 3
5 ”
3. Meänh ñeà keùo theo vaø meänh ñeà ñaûo :
Cho 2 meänh ñeà P vaø Q. Meänh ñeà “neáu P thì Q” goïi laø meänh ñeà keùo theo
- Kyù hieäu laø P Q. Meänh ñeà P Q chæ sai khi P ñuùng Q sai
Cho meänh ñeà P Q. Khi ñoù meänh ñeà Q P goïi laø meänh ñeà ñaûo cuûa P Q
4. Meänh ñeà töông ñöông
Cho 2 meänh ñeà P vaø Q. Meänh ñeà “P neáu vaø chæ neáu Q” goïi laø meänh ñeà töông
ñöông , kyù hieäu P Q.Meänh ñeà P Q ñuùng khi caû P vaø Q cuøng ñuùng
5. Phuû ñònh cuûa meänh ñeà “ x X, P(x) ” laø meänh ñeà “xX,
P(x)
Phuû ñònh cuûa meänh ñeà “ x X, P(x) ” laø meänh ñeà “xX,
P(x)
§2: AÙP DUÏNG MEÄNH ÑEÀ VAØO PHEÙP SUY LUAÄN TOAÙN HOÏC
1:Trong toaùn hoïc ñònh lyù laø 1 meänh ñeà ñuùng
- Nhieàu ñònh lyù ñöôïc phaùt bieåu döôùi daïng “xX , P(x) Q(x)”
2: Chöùng minh phaûn chöùng ñinh lyù xX , P(x) Q(x)” goàm 2 böôùc sau:
- Giaû söû toàn taïi x
0
thoûa P(x
0
)ñuùng vaø Q(x
0
) sai
- Duøng suy luaän vaø caùc kieán thöùc toaùn hoïc ñeå ñi ñeán maâu thuaãn
3: Cho ñònh lyù “xX , P(x) Q(x)” . Khi ñoù
a) P(x) laø ñieàu kieän ñuû ñeå coù Q(x)
b) Q(x) laø ñieàu kieän caàn ñeå coù P(x)
4: Cho ñònh lyù “xX , P(x) Q(x)” (1)
c) Neáu meänh ñeà ñaûo “xX , Q(x) P(x)” ñuùng ñöôïc goïi laø dònh lyù ñaûo cuûa (1)
d) Luùc ñoù (1) ñöôïc goïi laø ñònh lyù thuaän vaø khi ñoù coù theå goäp laïi
a. xX , P(x) Q(x)” Goïi laø P(x) laø ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå coù Q(x)
§3: TAÄP HÔÏP VAØ CAÙC PHEÙP TOAÙN TREÂN TAÄP HÔÏP
Taäp hôïp laø khaùi nieäm cuûa toaùn hoïc .
Chuyên đề đại số 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề đại số 10 - Người đăng: tran-do-bao-huan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Chuyên đề đại số 10 9 10 125