Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề đại số tổ hợp ôn thii ĐH 2009 có đáp án

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Sang
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phan Hữu Thanh - Giáo viên trường THPT Tỉnh ĐỒNG THÁP

Chương I :Nhị thức Niu tơn
1. Hoán vị
Pn  n.  n  1 ...2.1

2. Chỉnh hợp
Ank  n  n  1 ...  n  k  1 

n!
 nk!

O !  1, An0  1 0  k  n

3. Tổ hợp
Cnk 

n!
k !.  n  k  !

CnO  1 , 0  k  n

Cnk  Cnn k

Cnk1  Cnk  Cnk 1

4. Nhị Thức nưu tơn

 a  b

k

n

k 0

k 0

  Cnk .a n  k .b k   Cnk .a k .b n k

n

Tồng có n+1 số hạng .bậc của mỗi số hạng là n-k+k=n
Số hạng tổng quát Tk 1  Cnk .a n k .b k
Bài tập
Dạng 1 Giải phương trình bất phương trình
Bài tập
Hướng dẫn
Bài1.Giải phương trình
 x3
Điều
kiện

1
2
3
2

C  6.C  6.C  9 x  14 x
x
x2
5

C

x
x 1
5

C

 xZ

x
x
5

 C  25

x=7

Bài 2 Giải phương Trình
5
2 14
 x  x
x
C5 C6 C7

Bài 3.Hãy tìm số nguyên dưong thỏa mã
phương trình
Cn41  Cn31 

5 2
An 2  0
4



Px A  72  6 A  2 Px
2
x

 n5


 nZ
n 2  9n  22  0  n  11

Bài 3 Giải phương trình
2
x

0  x  5& x N
x 2  14 x  33  0



 x2


 xZ
x!


x!
 72  6 

 x  2 !



x!
 2.x
! 

 x  2 !


x!  6
 x  x  12  0
2
2
2 3
3 3
Cn .Cn  2Cn Cn  Cn Cn  100

 x ! 6   x  x  1  12
Bài 4. Tìm số tự nhiên thỏa mãn
Cn2 .Cnn 2  2Cn2Cn3  Cn3Cnn 3  100 (1)



0

2

2
3
2
3
1   Cn  Cn   100  Cn  Cn  10 
2

 n  4   n 2  4n  15   0

Bài 5.Tìm số nguyên dương n
Cn0  2Cn1  4Cn2  ...  2n Cnn  243

Bài 6.Giải hệ phương trình
Chuên đề ôn Thi Đại Học – Sưu tầm

 1 x

n

 Cn0  Cn1 x  Cn2 x 2  ...  Cnn x n

x  2  3n  Cn0  Cn1 .2  ...Cnn .2n  3n  243  35

x=5 ,y=2
1

Phan Hữu Thanh - Giáo viên trường THPT Tỉnh ĐỒNG THÁP
 2 Axy  5C xy  90

y
y
 5 Ax  2C x  80
2
Bài 7. Giải bất phương trình
a)  n  5
2
3
C
3
a) n21  n
7
Cn 10
b)   n  4
2
A3  C n 1  14 n  1



b) n 1 n 1
Bài 8. Giải bất phương trình
4
n 4

a)

A
143

 1
 n  2  ! 4 Pn

b)

An4
24
  2
3
n 4
An 1  Cn
23

Bài 9. Giải bất phương trình
C x41  C x31 

a )  9,5  n  2,5
b)1  n  5

5  x  11

5 2
Ax 2  0
4

Bài 10. Giải bất đẳng thức

x4

1 2
6
A2 x  Ax2  Cx3  10
2
x

Chứng minh một số đẳng thức
Bài 1. Chứng minh
Cnm m 

m  1 m 1
Cm  n
n

Bài 2. Cho n,m,k là các số nguyên dương và
m  n, k  m Chứng minh .
CnmCmk  Cnk Cnmkk

Bài 3. Cho n nguyên dương
Chứng minh rằng
1
C2nn  C2nn1  C2nn12
2

Bài 4 Cho n≥2 và n nguyên .Chứng minh
Cn21  Cn2  n

Bài 5. Cho n≥2 và n nguyên .Chứng minh
1
1
1
1
 2  ...  2  1 
=T
2
n
A2 A3
An

 2  2  !   3  2  ...
Phan Hữu Thanh - Giáo viên trường THPT Tỉnh ĐỒNG THÁP
Chương I :Nhị thức Niu tơn
1. Hoán vị
. 1 ...2.1
n
P n n
2. Chỉnh hợp
!
1 ... 1
!
k
n
n
A n n n k
n k
0
! 1, 1
n
O A
0 k n
3. Tổ hợp
!
!. !
k
n
n
C
k n k
1 ,0
O
n
C k n
k n k
n n
C C
1
1
k k k
n n n
C C C
4. Nhị Thức nưu tơn
Tồng có n+1 số hạng .bậc của mỗi số hạng là n-k+k=n
Số hạng tổng quát
1
. .
k n k k
k n
T C a b
Bài tập
Dạng 1 Giải phương trình bất phương trình
Bài tập Hướng dẫn
Bài1.Giải phương trình
1 2 3 2
6. 6. 9 14
x x x
C C C x x
2 1
5 5 5
25
x x x
C C C
Điều kiện
3x
x Z
x=7
Bài 2 Giải phương Trình
5 6 7
5 2 14
x x x
C C C
0 5&x x N
2
14 33 0x x
Bài 3.Hãy tìm số nguyên dưong thỏa mã
phương trình
4 3 2
1 1 2
5
0
4
n n n
C C A
5n
n Z
2
9 22 0 11n n n
Bài 3 Giải phương trình
2 2
72 6 2
x x x x
P A A P
2x
x Z
2
! !
! 72 6 2. !
2 ! 2 !
! 6
! 6 1 12 0
12 0
x x
x x
x x
x
x x x
x x
Bài 4. Tìm số tự nhiên thỏa mãn
2 2 2 3 3 3
. 2 100
n n
n n n n n n
C C C C C C
(1)
1
2 2 2 3 3 3
2
2 3 2 3
2
. 2 100
100 10
4 4 15 0
n n n n n n
n n n n
C C C C C C
C C C C
n n n
Bài 5.Tìm số nguyên dương n
0 1 2
2 4 ... 2 243
n n
n n n n
C C C C
0 1 2 2
0 1 5
1 ...
2 3 .2 ... .2 3 243 3
n
n n
n n n n
n n n n
n n n
x C C x C x C x
x C C C
Bài 6.Giải hệ phương trình x=5 ,y=2
Chuên đề ôn Thi Đại Học – Sưu tầm
1
Chuyên đề đại số tổ hợp ôn thii ĐH 2009 có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề đại số tổ hợp ôn thii ĐH 2009 có đáp án - Người đăng: Nguyen Thanh Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Chuyên đề đại số tổ hợp ôn thii ĐH 2009 có đáp án 9 10 651