Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ: ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

Được đăng lên bởi Hùng Phong Nguyễn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 5310 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHUYÊN ĐỀ: ĐỊA LÍ ĐỊA
PHƯƠNG

PHẦN 1: MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, QUAN ĐIỂM
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊA LÍ ĐỊA
PHƯƠNG
PHẦN 2: HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN TÀI LIỆU
ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG PHỤC VỤ DẠY HỌC Ở
TIỂU HỌC
PHẦN 3: HƯỚNG DẪN DẠY HỌC ĐỊA LÍ ĐỊA
PHƯƠNG Ở TIỂU HỌC

PHẦN 1: MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, QUAN ĐIỂM
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊA LÍ ĐỊA
PHƯƠNG
A. TẦM QUAN TRỌNG VÀ MỤC ĐÍCH CỦA
NGHIÊN CỨU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG (Nghiên cứu
tài liệu)
B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỊA LÍ ĐỊA
PHƯƠNG (Thảo luận nhóm 4)
C. QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG (Nghiên cứu tài liệu)

B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỊA LÍ ĐỊA
PHƯƠNG
- Các điều kiện tự nhiên: Địa chất, địa hình, khí hậu,
thuỷ văn, thổ nhưỡng, động vật, thực vật, tài nguyên
khoáng sản, cảnh quan tự nhiên.
- Dân cư: Số dân, sự phân bố dân cư, nguồn lao động.
- Kinh tế địa phương: Công nghiệp và tiểu thủ công
nghiệp; nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; giao
thông vận tải; thương mại và dịch vụ.

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN TÀI LIỆU
ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG PHỤC VỤ DẠY HỌC Ở
TIỂU HỌC
A. QUY TRÌNH BIÊN SOẠN TÀI LIỆU ĐỊA LÍ
ĐỊA PHƯƠNG
B. NGUYÊN TẮC BIÊN SOẠN ĐỊA LÍ ĐỊA
PHƯƠNG (Nghiên cứu tài liệu)
C. CẤU TRÚC TÀI LIỆU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG
PHỤC VỤ DẠY HỌC (Nghiên cứu tài liệu)

A. QUY TRÌNH BIÊN SOẠN TÀI LIỆU ĐỊA LÍ
ĐỊA PHƯƠNG (trang 36)
Cách thu thập thông tin để biên soạn tài liệu ĐLĐP:
- Các thầy cô vào trang web google.com
- Gõ vào ô tìm kiếm từ khoá cần tìm.

PHẦN 3: HƯỚNG DẪN DẠY HỌC ĐỊA LÍ ĐỊA
PHƯƠNG Ở TIỂU HỌC
A. MỤC ĐÍCH, QUAN NIỆM DẠY HỌC ĐỊA LÍ
ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁCH THỨC ĐƯA NỘI DUNG
ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở
TIỂU HỌC (Nghiên cứu tài liệu)
B. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐỊA
LÍ ĐỊA PHƯƠNG (Nghiên cứu tài liệu)
C. THỰC HÀNH THIẾT KẾ TIẾT DẠY TÍCH
HỢP, NGOÀI LỚP VỀ ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

TÓM LẠI:

Một số lưu ý:
-Các khối lớp 1, 2, 3 có thể tích hợp dạy ĐLĐP ở cấp
xã hoặc huyện.
-Các khối 4, 5 có thể tích hợp dạy ĐLĐP ở cấp tỉnh,
quốc gia.
-Chương trình lớp 1, 2, 3, 4 chỉ dạy tích hợp ĐLĐP,
còn lớp 5 thì dạy tích hợp và dạy trọn tiết ĐLĐP.
-Không phải bài nào cũng tích hợp ĐLĐP (ví dụ
trang 34, 35).

...
PHẦN 3: HƯỚNG DẪN DẠY HỌC ĐỊA ĐỊA
PHƯƠNG Ở TIỂU HỌC
A. MỤC ĐÍCH, QUAN NIỆM DẠY HỌC ĐỊA
ĐỊA PHƯƠNG CÁCH THỨC ĐƯA NỘI DUNG
ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG VÀO DẠY HỌC ĐỊA
TIỂU HỌC (Nghiên cứu tài liệu)
B. CÁC NH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐỊA
LÍ ĐỊA PHƯƠNG (Nghiên cứu tài liệu)
C. THỰC HÀNH THIẾT KẾ TIẾT DẠY TÍCH
HỢP, NGOÀI LỚP VỀ ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG
CHUYÊN ĐỀ: ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG - Trang 7
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ: ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG - Người đăng: Hùng Phong Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ: ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG 9 10 618