Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề điện xoay chiều

Được đăng lên bởi trankieu
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1724 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Vật Lý 12

Dòng Điện Xoay Chiều
CHƯƠNG V

ĐIỆN XOAY CHIỀU
CHỦ ĐỀ 17

DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU – MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
1. Hiệu điện thế dao động điều hòa. Cường độ dòng điện xoay chiều. Các giá trị hiệu dụng.
 Dòng điện xoay chiều là dòng điện mà cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian theo phương trình:

i = I 0 cos(t + i )

 Hiệu điện thế ở hai đầu mạch điện xoay chiều cũng biến thiên điều hòa cùng tần số và khác pha so với
dòng điện theo phương trình: u = U 0 cos(t + u )
a. Chu kì, tần số khung quay:  = 2 f =

2
T

Trong đó :

f (Hz hay số dao động/giây) : tần số, số dao động lặp lại trong một đơn vị thời gian.
T (s) : chu kì, thời gian ngắn nhất mà dao động lặp lại như cũ.

b. Từ thông qua khung dây:  = BS cos t

n

Nếu khung có N vòng dây :  = NBS cos t = 0 cos t với 0 = NBS
Trong đó :

0 : giá trị cực đại của từ thông.


t



( )

t = n, B ; n : vectơ pháp tuyến của khung
B (T); S (m2); 0 (Wb)
c. Suất điện động cảm ứng
+ Suất điện động cảm ứng trung bình trong thời gian ∆t có giá trị
bằng tốc độ biến thiên từ thông nhưng trái dấu: E = −

∆
∆t


B

và có độ lớn : E = −

∆
∆t

+ Suất điện động cảm ứng tức thời bằng đạo hàm bậc nhất của từ thông theo thời gian nhưng trái dấu:

e = − ' = NBS sin t = E0 sin t ; E0 = NBS

d. Hiệu điện thế tức thời: u = U 0 cos( t +  ) = U 2cos( t +  )
e. Cường độ dòng điện tức thời : i = I 0 cos( t +  ) = I 2cos( t +  )
Với ϕ = ϕu – ϕi là độ lệch pha của u so với i, có −



≤ ≤



2
2
2. Dòng điện xoay chiều i = I0cos(2ft + i). Số lần dòng điện đổi
chiều sau khoảng thời gian t.
* Mỗi giây đổi chiều 2f lần.
* Số lần đổi chiều sau khoảng thời gian t: 2tf lần.
* Nếu pha ban đầu ϕi = −



2

hoặc ϕi =



2

Tối
U0
U1
Sáng

thì chỉ giây đầu tiên

đổi chiều (2f – 1) lần.
3. Đặt điện áp u = U0cos(2ft + u) vào hai đầu bóng đèn huỳnh
quang, biết đèn chỉ sáng lên khi hiệu điện thế tức thời đặt vào đèn là
u ≥ U1 . Thời gian đèn huỳnh quang sáng (tối) trong một chu kỳ.

U1

, (0 < ∆ϕ < )
U0
2
1
2∆
+ Thời gian đèn sáng trong T : t1 =
2

+ Thời gian đèn sáng trong cả chu kì T : t = 2t1
Với cos∆ =

107

M2

M1

Tắt
-U0

-U 1

Sáng

Sáng U
1

Tắt
M'2

U0
u

O

M'1

GV : Nguyễn Xuân Trị - 0937 944 688

Vật Lý 12

Dòng Điện Xoay Chiều

4. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch R, L, C
* Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R: uR cùng pha với i,  = u − i = 0 : I =
Lưu ý: Điện trở R cho dòng điện không đổi đi qua và có I =
* Đoạn mạch chỉ có...
Vật Lý 12 Dòng Điện Xoay Chiều
GV : Nguyễn Xuân Trị - 0937 944 688
107
CHƯƠNG V
ĐIỆN XOAY CHIỀU
CHỦ ĐỀ 17
DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
1. Hiệu điện thế dao động điều hòa. Cường độ dòng điện xoay chiều. Các giá trị hiệu dụng.
Dòng điện xoay chiều là dòng điện mà cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian theo phương trình:
0
cos( )
i
i I t
= +
Hiệu điện thế hai đầu mạch điện xoay chiều cũng biến thiên điều hòa cùng tần số và khác pha so với
dòng điện theo phương trình:
0
cos( )
u
u U t
= +
a. Chu kì, tần số khung quay:
2
2 f
T
= =
Trong đó : f (Hz hay số dao động/giây) : tần số, số dao động lặp lại trong một đơn vị thời gian.
T (s) : chu kì, thời gian ngắn nhất mà dao động lặp lại như cũ.
b. Từ thông qua khung dây:
cosBS t
=
Nếu khung có N vòng dây :
0
cos cosNBS t t
= =
với
0
NBS
=
Trong đó :
: giá trị cực đại của từ thông.
( )
, ;t n B n
=
: vectơ pháp tuyến của khung
B (T); S (m
2
);
0
( )Wb
c. Suất điện động cảm ứng
+ Suất điện động cảm ứng trung bình trong thời gian
t
có giá tr
bằng tốc độ biến thiên từ thông nhưng trái dấu:
E
t
= −
và có độ lớn :
E
t
=
+ Suất điện động cảm ứng tức thời bằng đạo hàm bậc nhất của từ thông theo thời gian nhưng trái dấu:
0 0
' sin sin ;e NBS t E t E NBS
= − = = =
d. Hiệu điện thế tức thời:
=
0
cos( t + ) = 2cos( t + )u U U
e. Cường độ dòng điện tức thời :
=
0
cos( t + ) = I 2cos( t + )i I
Với ϕ = ϕ
u
ϕ
i
là độ lệch pha của u so với i, có
2 2
2. Dòng điện xoay chiều i = I
0
cos(2ft +
i
). Số lần dòng điện đổi
chiều sau khoảng thời gian t.
* Mỗi giây đổi chiều 2f lần.
* Số lần đổi chiều sau khoảng thời gian t: 2tf lần.
* Nếu pha ban đầu ϕ
i
=
2
hoặc ϕ
i
=
2
thì chỉ giây đầu tiên
đổi chiều (2f 1) lần.
3. Đặt điện áp u = U
0
cos(2ft +
u
) vào hai đầu bóng đèn huỳnh
quang, biết đèn chsáng lên khi hiệu điện thế tức thời đặt vào đèn
1
u U
. Thời gian đèn huỳnh quang sáng (tối) trong một chu k.
Với
1
0
os
U
c
U
=
, (0 < ∆ϕ <
)
+ Thời gian đèn sáng trong
1
2
T
:
1
2
t
=
+ Thời gian đèn sáng trong cả chu kì T :
1
2t t=
U
u
O
M'2
M2
M'1
M1
-U
U
0
0
1
-U
1
Sáng
Sáng
Tắt
Tắt
t
B
n
Sáng
Tối
U
1
U
0
chuyên đề điện xoay chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề điện xoay chiều - Người đăng: trankieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
chuyên đề điện xoay chiều 9 10 31