Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề dòng điện xoay chiều

Được đăng lên bởi hong-quan-nguyen1
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vatliphothong.com
CHUYÊN ĐỀ: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU.
1.TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
Cảm kháng:

ZL= L 
-Dung kháng:

; L hệ số tự cảm (H)

1
C

ZC =

; C điện dung (F)

-Tổng trở :
Z = R 2  ( Z L  Z C ) 2 hoặc U = U R2  (U L  U C ) 2
(Thiếu phần tử nào thì cho trở kháng phần tử đó bằng 0)
-Độ lệch pha  của u so với i là :
U UC
Z  ZC
tan  = L
hoặc tan  = L
Chú ý:  =  u -  i
R
R
-Hệ số công suất:
U
R
cos  =
hoặc
cos  = R
Z
U
-Công suất (trung bình):
P = UIcos 
hay
P = RI2
-Định luật Ôm:
U0
U
I0 =
I=
;
Z
Z
-Giá trị hiệu dụng = Cực đại / 2
I=

I0
2

;

U=

U0
2

;

Đoạn mạch chỉ có R thì u cùng pha với i
Nếu i = I0sin  t thì u=U0sin  t
Đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm L thì u nhanh pha hơn i một góc
Nếu i = I0sin  t thì u=U0sin ( t 


)
2

Đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì u trể pha so với i một góc


2


2


)
2
Đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp ( Cuộn dây không có điện trở thuần )
Tổng trở của đoạn mạch Z  R 2  ( Z L  Z C ) 2
Nếu i = I0sin  t thì u=U0sin ( t 

Độ lệch pha của u đối với i là tg 

Z L  ZC
R

Công suất của đoạn mạch P  UIcos với cos  

R
hoặc P=RI2
Z

Vatliphothong.com
+ ý nghĩa của hệ số công suất cos
a.Trường hợp cos =1 tức là  =0 , đây là trường hợp chỉ có R hoặc xãy ra hiện tượng cộng hưởng
(ZL=ZC) , lúc này công suất đạt giá trị lớn nhất PMax=UI

b. Trường hợp cos =0 tức là  =  . Đây là trường hợp chỉ có cuộn thuần cảm hoặc chỉ có tụ điện
2
hoặc cả hai , lúc này công suất P=0
c. Trường hợp 0< cos <1 thì P<UI
* Nếu đoạn mạch bị thiếu đi phần tử nào thì giá trị đó bằng không trong các công thức
Đoạn
R nối tiếp R nối tiếp L nối tiếp
Chỉ có R
Chỉ có L
Chỉ có C
mạch
L
C
C
Z
R
ZL
ZC
Z L  ZC
R2  Z 2
R2  Z 2
tg 

L

c


0
+
-
Z
ZL
 C
R
R
Nếu đoạn mạch có mắc thêm các phần tử nào đó thì trong công thức gộp chúng lại với nhau
2.CÁC DẠNG TOÁN VÀ CÁCH GIẢI NHANH:
Dạng 1: Đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp ( Cuộn dây không có điện trở thuần), cho biết i=I 0sin  t , viết
biểu thức hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch . Tính công suất tiêu thụ .
Phương pháp giải: Giả sử i=I0sin  t thì u có dạng tổng quát u=U0sin ( t   )
Tìm U0 : nhờ U0=I0.Z trong đó Z  R 2  ( Z L  Z C ) 2
Z  ZC
Tìm  : Nhờ tg  L
R
Tính công suất tiêu thụ P
Cách 1: dùng lập luận trong đoạn mạch R,L,C chỉ có R tiêu thụ điện năng dưới dạng nhiệt còn
cuộn thuần cảm và tụ C không tiêu thụ điện năng vậy P=PR=RI2
I0
R
Cách 2: dùng công thức tính P  UIcos với I=
, cos  
Z
2
Dạng 2: Đoạn mạch RLC : cho biết u=U0sin  t , xác định biểu thức i và suy ra cá...
Vatliphothong.com
CHUYÊN ĐỀ: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU.
1.TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
Cảm kháng:
Z
L
= L
; L hệ số tự cảm (H)
-Dung kháng:
Z
C
=
C
1
; C điện dung (F)
-Tổng trở :
Z =
22
)(
CL
ZZR
hoặc U =
22
)(
CLR
UUU
(Thiếu phần tử nào thì cho trở kháng phần tử đó bằng 0)
-Độ lệch pha
của u so với i là :
tan
=
R
ZZ
CL
hoặc tan
=
L C
U U
R
Chú ý:
=
u
-
-Hệ số công suất:
cos
=
Z
R
hoặc cos
=
R
U
U
-Công suất (trung bình):
P = UIcos
hay P = RI
2
-Định luật Ôm:
I =
Z
U
;
0
I
=
Z
U
0
-Giá trị hiệu dụng = Cực đại /
2
I =
2
0
I
; U =
2
0
U
;
Đoạn mạch chỉ có R thì u cùng pha với i
Nếu i = I
0
sin
thì u=U
0
sin
Đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm L thì u nhanh pha hơn i một góc
2
Nếu i = I
0
sin
thì u=U
0
sin
( )
2
t
Đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì u trể pha so với i một góc
2
Nếu i = I
0
sin
thì u=U
0
sin
( )
2
t
Đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp ( Cuộn dây không có điện trở thuần )
Tổng trở của đoạn mạch
2 2
( )
L C
Z R Z Z
Độ lệch pha của u đối với i là
L C
Z Z
tg
R
Công suất của đoạn mạch
osP UIc
với
cos
R
Z
hoặc P=RI
2
Chuyên đề dòng điện xoay chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề dòng điện xoay chiều - Người đăng: hong-quan-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chuyên đề dòng điện xoay chiều 9 10 295