Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề elip

Được đăng lên bởi nguyengiabao0801
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§3

1

Quan sát hình sau

2

Quan sát hình sau:
Hành tinh
Mặt trời
F1

F2

Các hành tinh chuyển động xung quanh
mặt trời theo quỹ đạo là hình elip
3

1. Định nghĩa elip



Cách
M vẽ elip:

F1





F2

?
Chu vi tam giác MF F

1 2

Khi
M
thay
đổi
,
em
luôn bằng chiều dài sợi
có
nhận
xét
gì
về:
dây nên không đổi.
+Do
Chu
vi
tam
giác
MF
F
1
F1 F2 cố định nên2
MF
MF2 2 cũng
+tổng
Tổng
MF
1 +
1 + MF
không đổi
4

Định nghĩa:
Cho hai điểm cố định F1 và F2 , với
F1F2 = 2c (c > 0).
Đường elip (còn gọi là elip) là tập
hợp các điểm M trong mặt phẳng sao
cho MF1 + MF2 = 2a, trong đó a là số
cho trước lớn hơn c.
Hai điểm F1 và F2 gọi là các tiêu điểm
của elip. Khoảng cách 2c được gọi là tiêu
cự của elip.
5

2.
chính
tắc
của
elip
1. Phương
F 1(-c;trình
0) F
(c;
0)
2

Ta có:
2.Cho
elip (E) như
y
2
2
2
M(x,y)
mà
trong
định
nghĩa.
MF1   x  c   y
MF
 MF
22ađộ2
Chọn
trục
tọa
2F
2 1hệ
2F1
1.
Tìm
tọa
độ
,
MF

x

c

y


2
F2
F
Oxy
có
gốc
là
trung
0
x
1
2
2
Do
đó
2
2
2
2
2.
Chứng
minh:
MF

x

c

y

x

c

y




điểm
F
.
Trục
Oy
là
1 FMF
2
1 2
cx
cx
cx
đường
trung
trực
của
a  2   MF1 FMF
MF
MF
MF

4
cx
MF

1 1

a

1aMF
2
F
=
2c
2
1
2
aa trên
F1F2 và F2 nằm
a
  MF1  MF2  2a  4cx
cx
tia
Ox
MFqua
cx làMF
MF và MF được gọi
bán1 +
kính
tiêu
2 = 2a

?

MF
1 2  a 2
 MF1  MF2a 2

của điểm M

a

6

* Lập phương trình của elip
cx
2
2
Ta có: MF1= a    x  c   y
a
Hay
2
22
hay  x
cx y
2
2



1
a


x

c

y


2
2
2
a
 c
a
a


2
2
2
2gọn 2ta
Rút
được:
nên
ta
đặt
a
–
c
=
b
(b>0)
Phương
trình
(1)
gọi
là
phương
trình
Vì a – c > 0
chính tắc
2 của2 elip
Vậy a 2 c  2 2
2
2
2
x
y
x

y

a

c
(1)


2 
(a
>
b
>
0)

1
a



a

2

 b2

7

?

2

2

x
y
Phương trình
với a > b > 0


1
2
2
b
a
y
a không?
có
phải
là
phương
trình
của
elip
là phương trình của elip
F1

Tuy nhiên đây không
phải là phương trình
chính tắc của elip.

o
-b
F2

-a
8

b x

Ví dụ: Viết phương trình chính tắc của elip
(E) trong mỗi trường hợp sau:
2
2
x
y
 2251
Phương
tắc của
(E) cự 2bằng
a) Độ dàitrình
trụcchính
lớn bằng
6, tiêu
a
b
với
a
>
b
>
0
b) Qua điểm M ( 5;0) , một tiêu điểm là
 a  3
 2a  6
F (giả
3; thiết:
0)

Theo

 c  5
 2c  2 5
 b  a c  95  4
Vậy phương trình chính tắc của elip (E) là:
2
2
x
y

1
9
4
9
2

2

2

b) Qua điểm M ( 5;0), một tiêu điểm là
F ( 3; 0)

2

2

x
y
Phương trình chính tắc của (E) 2  2  1
a
b
Vậy phương trình chính tắc của elip (E) là
với a > b > 0
2
2
 x 5 y0
2
 a  5
 2 2 11

Th...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề elip - Người đăng: nguyengiabao0801
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chuyên đề elip 9 10 816