Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề giải bài toán tổ hợp bằng cách đi tìm số hạng tổng quát

Được đăng lên bởi ngochuynh999
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI BÀI TOÁN TỔ HỢP
BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ HẠNG TỔNG QUÁT.
I. Kiến thức cơ bản.
* Công thức tổ hợp:
* Tính chất :

C nk 

n!
.
k!.(n  k )!

C nk C nk11  C nk 1 ; C nk C nn  k .
n

n
k
n k
k
* Khai triển nhị thức Newton : (a  b)  C n .a ..b .
k 0

* Một số trường hợp đặc biệt :
2 n (1  1) n C n0  C n1  C n2  ...  C nk  ...  C nn .
0 (1  1) n C n0  C n1  ...  (  1) k .C nk  ...  (  1) n .C nn .

II. Các bài toán minh hoạ .
Bài toán 1. Với n là số nguyên dương ,tính tổng sau.
S = C 20n  C 22n  C 24n  ...  C 22nk  ...  C 22nn .
Giải.
Ta thấy các số hạng liên tiếp nhau trong khai triển là tổ hợp có chỉ số k cách nhau 2 đơn vị.
Khi chú ý tới số hạng tổng quát với mọi số nguyên k 0< k <n,ta có.
C 22nk C 22nk11  C 22nk 1 ; C 20n C 20n  1 ; C 22nn C 22nn11
Vậy.
S = C 20n  1  (C 21n  1  C 22n  1 )  (C 23n  1  C 24n  1 )  ...  (C 22nk11  C 22nk 1 )  ...  (C 22nn13  C 22nn12 )  C 22nn11
= 22n-1.
Bài toán 2. Với n là số nguyên dương chứng minh đẳng thức sau.
1
C

1
2009



1
C

2
2009

 ... 

1
C

2009
2009



1005  1
1
1
1
 0  1  2  ...  2008
2009  C 2008 C 2008 C 2008
C 2008


 .


Giải.
Với n,k là số nguyên dương và k không vượt quá n, ta có.
1
1
k!(n  1  k )! (k  1)!(n  k )!
 k 1 

k
(n  1)!
(n  1)!
C n 1 C n 1
k!(n  k )! (n  1  k )  (k  1)
(n  1)!
n  2 k!(n  k )! n  2 1

.

.
n 1
n!
n  1 C nk


Áp dụng đẳng thức trên ta được.
1
C

0
2009

C

1
2009

1




1
C

1
2009

1
C

2
2009



2010 1
. 0
2009 C 2008



2010 1
. 1
2009 C 2008

.............
1
1
2010 1
 2009 
. 2008
2008
2009 C 2008
C 2009 C 2009

1

1

Cộng các vế tương ưng của các đẳng thức trên với chú ý C 0  C 2009 ,ta có.
2009
2009
 1
1
1
1
2 0  1  2  ...  2009
C 2009
 C 2009 C 2009 C 2009

 2010  1
1
1
1
 
 0  1  2  ...  2008
C 2008
 2009  C 2008 C 2008 C 2008

-1-





GIẢI BÀI TOÁN TỔ HỢP
BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ HẠNG TỔNG QUÁT.
1

=> C 1

2009



1
C

2
2009

 ... 

1
C

2009
2009



1005  1
1
1
1 
 0  1  2  ...  2008  .

2009  C 2008 C 2008 C 2008
C 2008 

Bài toán 3 Với n là số nguyên dương ,tính tổng sau:
A = C n1  2.C n2  3.C n3  ...  k .C kn ...  n.C nk
Giải
Trong các số hạng của tổng A ta thấy các hệ số của tổ hợp có tính chất tăng dần.
Khi sử dụng khai triển Newton ta không thể thay giá trị tương ứng cho a,b để có kết quả thuận
lợi.
Khi để ý tới số hạng tổng quát ,ta có sự khai triển SHTQ là :
k .C nk k .

n!
n...
GIẢI BÀI TOÁN TỔ HỢP
BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ HẠNG TỔNG QUÁT.
I. Kiến thức cơ bản.
* Công thức tổ hợp:
)!!.(
!
knk
n
C
k
n
.
* Tính chất :
k
n
k
n
k
n
CCC
1
1
1
;
kn
n
k
n
CC
.
* Khai triển nhị thức Newton :
n
k
kknk
n
n
baCba
0
...)(
.
* Một số trường hợp đặc biệt :
..)1(....)1(...)11(0
.......)11(2
10
210
n
n
nk
n
k
nn
n
n
n
k
nnnn
nn
CCCC
CCCCC
II. Các bài toán minh hoạ .
Bài toán 1. Với n là số nguyên dương ,tính tổng sau.
S =
n
n
k
nnnn
CCCCC
2
2
2
2
4
2
2
2
0
2
......
.
Giải.
Ta thấy các số hạng liên tiếp nhau trong khai triển là tổ hợp có chỉ số k cách nhau 2 đơn vị.
Khi chú ý tới số hạng tổng quát với mọi số nguyên k 0< k <n,ta có.
k
n
k
n
k
n
CCC
2
12
12
12
2
2
;
0
12
0
2
nn
CC
;
12
12
2
2
n
n
n
n
CC
Vậy.
S =
= 2
2n-1.
Bài toán 2. Với n là số nguyên dương chứng minh đẳng thức sau.
2008
2008
2
2008
1
2008
0
2008
2009
2009
2
2009
1
2009
1
...
111
2009
10051
...
11
CCCCCCC
.
Giải.
Với n,k là số nguyên dương và k không vượt quá n, ta có.
k
n
k
n
k
n
C
n
n
n
knk
n
n
n
kknknk
n
knk
n
knk
CC
1
.
1
2
!
)!(!
.
1
2
)!1(
)1()1()!(!
)!1(
)!()!1(
)!1(
)!1(!11
1
11
Áp dụng đẳng thức trên ta được.
2008
2008
2009
2009
2008
2009
1
2008
2
2009
1
2009
0
2008
1
2009
0
2009
1
.
2009
201011
.............
1
.
2009
201011
1
.
2009
201011
CCC
CCC
CCC
Cộng các vế tương ưng của các đẳng thức trên với chú ý
2009
2009
0
2009
11
CC
,ta có.
2008
2008
2
2008
1
2008
0
2008
2009
2009
2
2009
1
2009
0
2009
1
...
111
2009
20101
...
111
2
CCCCCCCC
- 1 -
chuyên đề giải bài toán tổ hợp bằng cách đi tìm số hạng tổng quát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề giải bài toán tổ hợp bằng cách đi tìm số hạng tổng quát - Người đăng: ngochuynh999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
chuyên đề giải bài toán tổ hợp bằng cách đi tìm số hạng tổng quát 9 10 174