Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề giới hạn 11

Được đăng lên bởi Khánh Khờ Khạo
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 893 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHỦ ĐỀ 15: GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ
I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN.
a.Giới hạn hữu hạn.
Giả sử (a;b)là một khoảng chứa điểm x0 và f là một hàm số xác định
trên khoảng (a;b)\x . Khi đó lim f(x0 )= L nếu ∀ d∙y sè (x ) trong tập
x→x0

0

n

hợp (a;b)\x0 mà lim xn = x0 ,ta đều có lim f(xn )= L .
b.Giới hạn vô cực.
lim f(x)= +∞   hay lim f(x)= −∞ nếu ∀ dãy x ∈ (a;b)\x mà
0
n
x→x0
x→x0

(

)

lim xn = x0 , ta đều có lim f(xn )= +∞ ( hay lim f(xn )= −∞ ) .
2.Giới hạn hàm số tại vô cực.
+/ Giả sử ta có hàm số f xác định trên (a;+∞). Ta nói rằng hàm số f
có giới hạn là số thực L khi x dần đến +∞ nếu với mọi dãy (xn ) trong
khoảng (a;+∞) mà lim xn = +∞ ,ta đều có lim f(xn )= L .
Ta viết lim f(x)= L .
x→+∞

+/  T­ ¬ng tù ta cã lim f(x)= +∞,lim f(x)= −∞,lim f(x)= L,
x→+∞

x→+∞

x→−∞

lim f(x)= +∞,lim f(x)= −∞ .

x→−∞

x→−∞

2.Một số định lý về giới hạn.
m f(x)= L vµ lim g(x)= M . Khi đó:
Định lý 1: Giả sử xli
→∞
x→x0
im [ f(x)+ g(x)] = L + M .
a/ xl→
x0

im [ f(x)− g(x)] = L − M .
b/ xl→
x0

im [ f(x).g(x)] = L.M  ®Æc biÖt lim ( cf(x)) = cL.
c/ xl→
x0
x→x0
 f(x) L
im 
= ,M ≠ 0.
d/ xl→
x0 g(x)

 M
Định lý 2: Giả sử lim f(x0 )= L , khi đó:
x→x0

im f(x) = L .
a/ xl→
x0
im 3 f(x0 )= 3 L .
b/ xl→
x
0

c/ Nếu f(x)≥ 0 ∀x∈ J\{x0},trong đó J là một khoảng nào đó chứa điểm
x0 thì L ≥ 0 vµ lim f(x0 )= L .
x→x0

4. Giới hạn một bên.
+/ Giả sử hàm số f xác định trên khoảng (x0;b).Ta nói hàm số f có
giới hạn bên phải là L khi x dần đến x0 (hoặc tại điểm x0 ),nếu với mỗi
dãy (xn ) trong khoảng (x0;b)mà lim xn = x0 ,ta đều có lim f(xn )= L .
Ta viết lim+ f(x)= L .
x→x0

im− f(x)= L .
+/ Định nghĩa tương tự cho xl→
x0

im f(x)= L tồn tại lim+ f(x),
+/ Hàm số có giới hạn tại x0 và xl→
x0
x→x0

lim f(x)và lim+ f(x)= lim− = L .

x→x0−

x→x0

x→x0

5. Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực.
im f(x) = +∞ thì lim 1 = 0 .
+/ Nếu xl→
x0
x→x0 f(x)
+/ Quy tắc 1.
im f(x)= ±∞  vµ lim g(x)= L ≠ 0,thì lim [ f(x).g(x)] cho bởi bảng
Nếu xl→
x0
x→x0
x→x0
sau:
lim f(x)

Dấu của L

+∞
+∞
−∞
−∞

+
−
+
−

x→x0

lim [ f(x).g(x)]

x→x0

+∞
−∞
−∞
+∞
im f(x)= L ≠ 0 và lim g(x)= 0 vµ g(x)≥ 0 hoÆc g(x)≤ 0 ∀
Quy tắc 2: xl→
x0
x→x0
f(x)
x→x0 g(x)

x∈ J\{x0}, trong đó J làmộy khoảng nào đó chứa điểm x0 ,thì lim
cho bởi bảng sau:
Dấu của L

Dấu của f(x)

+
+
−
−

+
−
+
−

6. Một số dạng vô định

f(x)
x→x0 g(x)
+∞
−∞
−∞
+∞
lim

0
:
0
Cách khử :
+/ Phân tích tử và mẫu thành tích để giải ước nhân tử chung.
+/ Nếu u(x) hay v(x) có chứa biến số dưới dấu căn thì có thể nhân
cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp.
∞
Dạng :
∞
+/ Chia c...
CH Đ 15: GI I H N C A HÀM S
I/ KI N TH C C B N. Ơ
a.Gi i h n h u h n.
Gi s
(a;b)
là m t kho ng ch a đi m
0
x
và f là m t hàm s xác đ nh
trên kho ng
0
(a;b)\x
. Khi đó
0
0
x x
lim f(x ) L
=
n u ế
n
dy sè (x )
trong t p
h p
0
(a;b)\x
n 0
lim x x=
,ta đ u có
n
lim f(x ) L=
.
b.Gi i h n vô c c.
( )
0 0
x x x x
lim f(x) hay lim f(x)
= +∞ = −∞
n u ế
dãy
n
x
0
(a;b)\x
n 0
lim x x=
, ta đ u có
n
lim f(x )= +∞
( )
n
hay lim f(x )= −∞
.
2.Gi i h n hàm s t i vô c c.
+/ Gi s ta có hàm s f xác đ nh trên
(a; )+∞
. Ta nói r ng hàm s f
có gi i h n là s th c L khi x d n đ n ế
+∞
n u v i m i dãy ế
n
(x )
trong
kho ng
(a; )+∞
n
lim x = +
,ta đ u có
n
lim f(x ) L=
.
Ta vi t ế
x
lim f(x) L
→+∞
=
.
x x x
x x
+/ T ¬ng tù ta cã lim f(x) ,lim f(x) ,lim f(x ) L,
lim f(x) ,lim f(x) .
→+∞ →+∞ →−∞
→−∞ →−∞
= +∞ = −∞ =
= +∞ = −∞
2.M t s đ nh lý v gi i h n.
Đ nh lý 1: Gi s ả ử
0
x x x
lim f(x) L vµ lim g(x) M
→∞
= =
. Khi đó:
a/
[ ]
0
x x
lim f(x) g(x) L M .
+ = +
b/
[ ]
0
x x
lim f(x) g(x) L M .
=
c/
[ ]
( )
0 0
x x x x
lim f(x).g(x) L.M ®Æc biÖt lim cf(x) cL.
= =
d/
0
x x
f(x) L
lim ,M 0
g(x) M
=
.
Đ nh lý 2: Gi s
0
0
x x
lim f(x ) L
=
, khi đó:
a/
0
x x
lim f(x) L
=
.
b/
0
3
3
0
x x
lim f(x ) L
=
.
c/ N u ế
0
f(x) 0 x J\{x }
,trong đó J là m t kho ng nào đó ch a đi m
0
x
thì
0
0
x x
L 0vµ lim f(x ) L
=
.
Chuyên đề giới hạn 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề giới hạn 11 - Người đăng: Khánh Khờ Khạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chuyên đề giới hạn 11 9 10 883