Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề hệ phương trình bằng phương pháp hàm số

Được đăng lên bởi Nguyễn Trường Thịnh
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ

15/09/2014

CHUYÊN ĐỀ: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ
1) Hàm đặc trưng được xác định ngay từ một phương trình trong hệ

ìïx 3 - y 3 = y - x (1)
ï
Bài ❶: Giải hệ phương trình í 2
ïïx + xy + y 2 = 1 (2)
î

Lời giải:
Ta có : (1) Û x 3 + x = y 3 + y Û f (x ) = f (y ) với + f (t ) = t 3 + t

f '(t ) = 3t 2 + 1 > 0 "t Î ¡ nên hàm số f (t ) đồng biến trên ¡
Nên (1) Û x = y thay vào (2) ta được phương trình:

x 2 + x 2 + x 2 = 12 Û x = ±2
Với x = ±2 Þ y = ±2
Vậy hệ có 2 nghiệm là (x ; y ) = (2;2); (-2; -2)

ìïx 3 - y 3 = 3x - 3y (1)
ï
Bài ❷: Giải hệ phương trình í 2
ïïx + y 4 = 1
(2)
î

Lời giải:
Ta có : Û x 3 - 3x - y 3 - 3y Û f (x ) = f (y ) với f (t ) = t 3 - 3t
Từ phương trình (2) : x 2 + y 4 = 1 Þ| x |,| y |£ 1 Þ t £ 1
Khi đó f '(t ) = 3t 2 - 3 £ 0"t £ 1

ĐỪNG XẤU HỔ KHI KHÔNG BIẾT, CHỈ XẤU HỔ KHI KHÔNG HỌC.

LỚP 12A1-THPT LÊ LỢI, TÂN KỲ, NA

1

GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ

15/09/2014

Hàm số f (t ) nghịch biến trên (-¥;1) . Nên (1) Û x = y thay vào (2) ta được:
x2 + x4 = 1 Û x4 + x2 -1 = 0 Û x2 =

-1 + 5
-1 + 5
Ûx =±
2
2

Với x = ± -1 + 5 Þ y = ± -1 + 5
2
2

æ
öæ
ö
çç -1 + 5 -1 + 5 ÷÷ çç -1 + 5
-1 + 5 ÷÷
÷÷; ç÷÷.
;
;Vậy hệ có 2 nghiệm (x ; y ) = çç
ç
÷
÷
2
2
2
2
çè
ø÷ èç
ø÷

ìïx 3 + x - 2 = y 3 + 3y 2 + 4y (1)
ï
Bài ❸: Giải hệ phương trình í 5
ïïx + y 3 + 1 = 0
(2)
î

Lời giải:
(1) Û x 3 + x = y 3 + 3y 2 + 4y + 2 Û x 3 + x = (y + 1)3 + (y + 1)

Û f (x ) = f (y + 1) với f (t ) = t 3 + t
f '(t ) = 3t 2 + 1 > 0"t Î ¡ . Nên (1) Û x = y + 1 Û y = x - 1 thay vào (2) ta được:
x 5 + (x - 1)3 + 1 = 0
Û x (x 4 + x 2 - 3x + 3) = 0

é
x =0
Û êê 4
Û
2
x
+
x
3
x
+
3
=
0
ëê

éx = 0
ê
2
ê
3 ö÷
3
ê 4 æç
êx + ççx - ÷÷÷ + = 0
2ø
4
è
êë

Với x = 0 Þ y = -1
Vậy hệ có nghiệm duy nhất (x ; y ) = (0; -1).

ĐỪNG XẤU HỔ KHI KHÔNG BIẾT, CHỈ XẤU HỔ KHI KHÔNG HỌC.

LỚP 12A1-THPT LÊ LỢI, TÂN KỲ, NA

2

GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ

15/09/2014

ìïx 3 - 3x 2 + 2 = y 3 + 3y 2 (1)
ï
Bài ❹: Giải hệ phương trình ï
í
ïï3 x - 2 = y 2 + 8y
(2)
ïî

Lời giải:
ìïy 3 + 3y 2 ³ 0
ïï
ìïy ³ 0
2
ï
ï
Điều kiện: íy + 8y ³ 0 Û í
ïï
ïïx ³ 2
î
ïïx - 2 ³ 0
î
Khi đó (1) Û x 3 - 3x 2 + 2 = y y + 3

Û (x - 1) - 3(x - 1) =
3

Û f (x - 1) = f

(

(

)

3

y +3 -3 y +3

)

y + 3 với f (t ) = t 3 - 3t

f '(t ) = 3t 2 - 3 ³ 0"t ³ 1 .Hàm số f (t ) đồng biến trên (1; +¥)
Nên (1) Û x - 1 = y + 3 Û x 2 - 2x + 1 = y + 3
Kết hợp với (2) ta có hệ phương trình :
2
ì
ì
ì
ï
ï
ï
x 2 - 2x + 1 = y + 3
x 2 - 2x - 2 = y
(1¢)
ïx - 2x + 1...
GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ
15/09/2014
CHUYÊN ĐỀ: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ
1) Hàm đặc trưng được xác định ngay từ một phương trình trong hệ
Bài ❶: Giải hệ phương trình
3 3
2 2
(1)
1 (2)
x y y x
x xy y
ì
ï
- = -
ï
í
ï
+ + =
ï
î
Lời giải:
Ta có :
3 3
(1) ( ) ( )x x y y f x f yÛ + = + Û =
với +
3
( )f t t t= +
2
3 1 0'( ) t tf t + > "= Î ¡
nên hàm số
( )f t
đồng biến trên
¡
Nên
(1) x yÛ =
thay vào
(2)
ta được phương trình:
2 2 2
12 2x x x x+ + = Û = ±
Với
2 2yx ± Þ = ±=
Vậy hệ có 2 nghiệm là
( ) ( ) ( )
; 2;2 ; 2; 2x y = - -
Bài ❷: Giải hệ phương trình
3 3
2 4
3 3 (1)
1 (2)
x y x y
x y
ì
ï
- = -
ï
í
ï
+ =
ï
î
Lời giải:
Ta có :
với
3
( ) 3f t t t= -
Từ phương trình
2 4
(2) : 1 | |,| | 1 1x y x y t+ = Þ £ Þ £
Khi đó
2
'( ) 3 3 0 1f t t t- £ " £=
ĐỪNG XẤU HỔ KHI KHÔNG BIẾT, CHỈ XẤU HỔ KHI KHÔNG HỌC.
LỚP 12A1-THPT LÊ LỢI, TÂN KỲ, NA 1
Chuyên đề hệ phương trình bằng phương pháp hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề hệ phương trình bằng phương pháp hàm số - Người đăng: Nguyễn Trường Thịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Chuyên đề hệ phương trình bằng phương pháp hàm số 9 10 767