Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề hệ phương trình ôn thi đại học

Được đăng lên bởi Nguyễn Phi Hoàng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề: Hệ phương trình

CHUYÊN ĐỀ: HỆ PHƯƠNG TRÌNH
I. Hệ đối xứng loại I
Là hệ gồm 2 phương trình mà khi ta thay x bởi y và y bởi x thì các phương trình trong hệ không có gì
thay đổi.
 x y  S
Cách giải: đặt 
điều kiện: S 2  4 P
xy

P

Bài tập mẫu:
Bài 1: Giải hệ phương trình
 x3  y 3  8
 x  y  2 xy  2

1) 

 x 2  y 2  5

2) 

4
2 2
4
 x  x y  y  13

Bài 2: Giải hệ phương trình sau:
 x  y  xy  11

 x3  y 3  19

1) 

2
2
 x  y  3x  3 y  28

2) 

2
2
  x y  xy  8 x  8 y  2

(gợi ý đặt z = -y)



 x  y  xy  7
2

2

3) 

4
4
2 2
 x  y  x y  21

 x 2  xy  y 2  2 x  2 y  3
5) 
(đặt x + 1 = u)
 xy  x  2 y  1


1
 ( x  y)  1    5
xy



4) 
 x 2  y 2  1  1   49
  x 2 y 2
 



 x 2 y 2  13 y 2  1  0
6) 
 3xy  2 x  9 y  3  0

II. Hệ đối xứng loại II
Là hệ gồm 2 phương trình mà khi ta thay x bởi y và y bởi x thì phương trình trên trở thành phương
trình dưới và phương trình dưới trở thành phương trình trên.
Cách giải: Lấy vế trừ vế nhóm thừa số chung đưa về phương trình tích:
 x y
( x  y ).F ( x, y )  0  
 F ( x; y )  0
Bài tập mẫu:
Bài 1: Giải hệ phương trình


y2  2
x2
x2  2
3x 
y2

 3y 


1) (ĐHKB – 2003) 



 log x (3 x  2 y )  2
 log y (3 y  2 x)  2

2) 


x 1  7  y  4


y 1  7  x  4

3) 

Bài 2: Giải hệ phương trình

Hoàng Như Kha – BK- Email: khahoang88@gmail.com

Chuyên đề: Hệ phương trình



3
 2 x  y  x 2
1) 
 2 y  x  32
y

 x 3  2 x  y

2) 

3
 y  2 y  x

3
 xy  2  3 x
1

3)  2 xy 3  3x   y 2 (gợi ý chia pt(1) cho x3, pt (2) cho x) rồi đặt z 
x

III. Hệ phương trình có yếu tố đẳng cấp
+ x m . y n có bậc m  n . Phương trình có dạng: f ( x; y )  0 có các số hạng ở vế trái có cùng bậc gọi là
phương trình đẳng cấp.
* Cách giải:
+ Xét x  0 có thỏa mãn hay không.
+ Xét x  0 : đặt y  kx thay vào phương trình  k  x; y
* Khi gặp phương trình có yếu tố đẳng cấp ta biến đổi 2 phương trình để tìm ra 1 phương trình hệ quả
đẳng cấp.
Bài tập: Giải hệ phương trình:
2
2
 3 x  5 xy  4 y  38
1) 
2
2
 5 x  9 xy  3 y  15

2
 x  xy  y  0
2)  2
 y  xy  4 x  0

 x 3  y 2  xy 2  1

3) 



x y  x y 2 3


x 2  y 2  x 2  y 2  12

4) 

4
4
 4 x  y  4 x  y

IV: Một số kĩ thuật giải hệ phương trình
IV. 1. Kỹ thuật sử dụng các hằng đẳng thức
 x 4  4 x 2  y 2  6 y  9  0

Bài tập 1: Giải hệ phương trình: 

2
2
 x y  x  2 y  22

 xy  3 x  2 y  ...
Chuyên đề: Hệ phương trình
CHUYÊN ĐỀ: HỆ PHƯƠNG TRÌNH
I. Hệ đối xứng loại I
hệ gồm 2 phương trình khi ta thay
x
bởi
y
y
bởi
x
thì các phương trình trong hệ không có
thay đổi.
Cách giải: đặt
x y S
xy P
điều kiện:
2
4S P
Bài tập mẫu:
Bài 1: Giải hệ phương trình
1)
3 3
8
2 2
x y
x y xy
2)
2 2
4 2 2 4
5
13
x y
x x y y
Bài 2: Giải hệ phương trình sau:
2 2
11
1)
3 3 28
x y xy
x y x y
3 3
2 2
19
2)
8 8 2
x y
x y xy x y
(gợi ý đặt z = -y)
2 2
2 2
1
( ) 1 5
4)
1
1 49
x y
xy
x y
x y
2 2
2 2 3
5)
2 1
x xy y x y
xy x y
(đặt x + 1 = u)
2 2 2
13 1 0
6)
3 2 9 3 0
x y y
xy x y
II. Hệ đối xứng loại II
hệ gồm 2 phương trình khi ta thay
x
bởi
y
y
bởi
x
thì phương trình trên trở thành phương
trình dưới và phương trình dưới trở thành phương trình trên.
Cách giải: Lấy vế trừ vế nhóm thừa số chung đưa về phương trình tích:
( ). ( , ) 0
( ; ) 0
x y
x y F x y
F x y
Bài tập mẫu:
Bài 1: Giải hệ phương trình
1) (ĐHKB – 2003)
2
2
2
2
2
3
2
3
y
y
x
x
x
y
2)
log (3 2 ) 2
log (3 2 ) 2
x
y
x y
y x
3)
1 7 4
1 7 4
x y
y x
Bài 2: Giải hệ phương trình
Hoàng Như Kha – BK- Email: khahoang88@gmail.com
chuyên đề hệ phương trình ôn thi đại học - Trang 2
chuyên đề hệ phương trình ôn thi đại học - Người đăng: Nguyễn Phi Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
chuyên đề hệ phương trình ôn thi đại học 9 10 567