Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề hình học OXY

Được đăng lên bởi thanhnam13579
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2388 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng


MỤC LỤC

Trang
• Tóm tắt kiến thức

2

• Các bài toán về điểm và đường thẳng

4

• Các bài toán về tam giác

6

• Các bài toán về hình chữ nhật

13

• Các bài toán về hình thoi

16

• Các bài toán về hình vuông

17

• Các bài toán về hình thang, hình bình hành

19

• Các bài toán về đường tròn

21

• Các bài toán về ba đường conic

31

MATH.VN

Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế

1

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳngTÓM TẮT KIẾN THỨC
1. Phương trình đường thẳng

 x = xo + at
• đường thẳng đi qua điểm A ( xo ; yo ) và có VTCP u = ( a; b ) có PTTS là 
.
 y = yo + bt
• đường thẳng đi qua điểm A ( xo ; yo ) và có VTPT n = ( a; b ) có PTTQ là a ( x − xo ) + b ( y − yo ) = 0 .
x − xA
y − yA
=
.
x B − x A yB − y A
x y
• đường thẳng đi qua hai điểm A ( a;0 ) và B ( 0; b ) với a ≠ 0 và b ≠ 0 có phương trình: + = 1 .
a b
• đường thẳng song song hoặc trùng với Oy có phương trình là ax + c = 0 ( a ≠ 0 ) .
• đường thẳng đi qua hai điểm A ( x A ; y A ) và B ( x B ; yB ) có phương trình:

( b ≠ 0) .

• đường thẳng song song hoặc trùng với Ox có phương trình là by + c = 0
• đường thẳng đi qua gốc tọa độ O có phương trình là ax + by = 0

(a

2

)

+ b2 ≠ 0 .

• nếu (d) vuông góc với ( d ') : ax + by + c = 0 thì (d) có phương trình là bx − ay + m = 0 .
• nếu (d) song song với ( d ') : ax + by + c = 0 thì (d) có phương trình là ax + by + m = 0 ( m ≠ c ) .
• đường thẳng có hệ số góc k có phương trình là y = kx + b .
• đường thẳng đi qua điểm A ( xo ; yo ) và có hệ số góc k có phương trình là y − yo = k ( x − xo ) .
• ( d ) : y = kx + b vuông góc với ( d ') : y = k ' x + b ' ⇔ k.k ' = −1 .
• (d ) : y = kx + b song song với (d ') : y = k ' x + b ' ⇒ k = k ' .
2. Khoảng cách và góc

• khoảng cách từ A ( xo ; yo ) đến ( ∆) : ax + by + c = 0 tính bởi công thức: d ( A, ∆ ) =

axo + byo + c

a2 + b2
• M, N ở cùng phía đối với đường thẳng ( ∆) : ax + by + c = 0 ⇔ ( ax M + byM + c )( axN + byN + c ) > 0

• M, N ở khác phía đối với đường thẳng ( ∆) : ax + by + c = 0 ⇔ ( ax M + byM + c )( axN + byN + c ) < 0
• cho hai đường thẳng ( ∆) : ax + by + c = 0 và ( ∆ ') : a ' x + b ' y + c ' = 0 thì:
ax + by + c
a' x + b' y + c'
phương trình hai đường phân giác của các góc tạo bởi ∆ và ∆ ' là
=±
a2 + b2
a '2 + b '2
aa '+ bb '
cos ∆; ∆ ' =
a 2 + b 2 . a '2 + b '2
∆ ⊥ ∆ ' ⇔ aa '+ bb ' = 0 .

(

)

3. Đường tròn
2

2

• đường tròn (C) tâm T ( xo ; yo ) , bán kính R có phương trình là ( x − xo ) + ( y − y...
Phương pháp ta độ trong mt phng
Giáo viên: Nguyn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quc Hc Huế
1
MC LC
Trang
Tóm tt kiến thc 2
Các bài toán v đim và đường thng 4
Các bài toán v tam giác 6
Các bài toán v hình ch nht 13
Các bài toán v hình thoi 16
Các bài toán v hình vuông 17
Các bài toán v hình thang, hình bình hành 19
Các bài toán v đường tròn 21
Các bài toán v ba đường conic 31
www.MATHVN.com
MATH.VN
Chuyên đề hình học OXY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề hình học OXY - Người đăng: thanhnam13579
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Chuyên đề hình học OXY 9 10 168