Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề hoá 10:4 số lượng tử

Được đăng lên bởi lolitapinki98
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 943 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHUYÊN ĐỀ 4 : BỐN SỐ LƯỢNG TỬ XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI CỦA MỘT
ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ
KHÁI NIỆM VỀ OBITAN NGUYÊN TỬ
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
 Theo kết quả nghiên cứu của cơ học lượng tử , trạng thái của một electron trong
nguyên tử được xác định bởi một bộ giá trị của 4 số lượng tử
 Số lượng tử chính n tương ứng với số thứ tự lớp electron
n
1
2
3
4
5
6
7
lớp
K
L
M
N
O
P
Q
 Số lượng tử phụ (hay số lượng tử obitan) l : cho biết hình dạng của obitan
trong không gian và xác định số phân lớp trong mỗi lớp .
 l nhận giá trị từ 0 đến n – 1 .
 Giá trị của l
0
1
2
3
…
Kiểu obitan
s
p
d
f
…
 Ứng với mỗi giá trị của n (một lớp electron) có n giá trị của l và do đó có n
phân lớp electron hay kiểu obitan .
Vd : Ở lớp thứ I (n = 1)  l có 1 giá trị (l = 0)  1 kiểu obitan s
Ở lớp thứ II (n = 2)  l có 2 giá trị (l = 0 và l = 1)  2 kiểu obitan
s và p
Ở lớp thứ III (n = 3)  l có 3 giá trị (l = 0, l = 1 và l = 2)  3 kiểu
obitan s , p và d
Ở lớp thứ IV (n = 4)  l có 4 giá trị (l = 0, l = 1, l = 2 và l = 3)  4
kiểu obitan s , p , d và f
 Số lượng tử từ ml xác định sự định hướng của AO trong không gian và
đồng thời nó qui định số AO trong một phân lớp . Mỗi giá trị của ml ứng với
một AO
 ml nhận giá trị từ -l … 0 … +l .
 Mỗi giá trị của l có 2l + 1 giá trị của ml (nghĩa là có 2l + 1 obitan)
Vd : l = 0  ml chỉ có 1 giá trị (ml = 0)  có 1 AOs
l = 1  ml chỉ có 3 giá trị (-1 , 0 , +1)  có 3 AOp
-1 0 +1
l = 2  ml chỉ có 5 giá trị (-2 , -1 , 0 , +1 , +2)  có 5 AOd
-2 -1 0 +1 +2
l = 3  ml chỉ có 7 giá trị (-3,-2,-1,0,+1,+2,+3)  có 7 AOf
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
 Số lượng tử spin ms

 Số lượng tử spin đặc trưng cho chuyển động quay xung quanh trục riêng
của electron .
 Số lượng tử spin chỉ có 2 giá trị 

1
1
và  được kí hiệu tương ứng bằng 2
2
2

mũi tên lên (  ) và xuống (  ) ứng với 2e trong 1 AO .
II. BÀI TẬP
1. Xác định 2 nguyên tử mà electron cuối cùng có các số lượng tử
a. n = 3 ; l = 1 ; ml =-1 ; ms = 

1
2

b. n = 2 ; l = 1 ; ml = +1 ; ms = 

1
2

2. Cho 2 nguyên tố A , B đứng kế tiếp nhau trong hệ thống tuần hoàn . Hai electron
cuối cùng của chúng có đặc điểm .
- Tổng số (n + l) bằng nhau , trong đó số lượng tử chính của A lớn hơn số
lượng tử chính của B .
- Tổng đại số của 4 số lượng tử của electron cuối cùng trên B là 4,5 .
a. Hãy xác định bộ 4 số lượng tử của electron cuối cùng trên A , B và xác định
nguyên tố A , B .
b. Hợp chất X tạo bởi A , Cl , O có thành phần trăm theo khối lượng lần lượt
là 31,83% ; 28,98% ; 39,18% . Xác định CTPT của X . Biết rằn...
CHUYÊN ĐỀ 4 : BỐN SỐ LƯỢNG TỬ XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI CỦA MỘT
ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ
KHÁI NIỆM VỀ OBITAN NGUYÊN TỬ
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
Theo kết quả nghiên cứu của cơ học lượng tử , trạng thái của một electron trong
nguyên tử được xác định bởi một bộ giá trị của 4 số lượng tử
Số lượng tử chính n tương ứng với số thứ tự lớp electron
n 1 2 3 4 5 6 7
lớp K L M N O P Q
Số lượng tử phụ (hay số lượng tử obitan) l : cho biết hình dạng của obitan
trong không gian và xác định số phân lớp trong mỗi lớp .
l nhận giá trị từ 0 đến n – 1 .
Giá trị của l 0 1 2 3
Kiểu obitan s p d f
Ứng với mỗi giá trị của n (một lớp electron) có n giá trị của l và do đó có n
phân lớp electron hay kiểu obitan .
Vd : Ở lớp thứ I (n = 1) l có 1 giá trị (l = 0) 1 kiểu obitan s
Ở lớp thứ II (n = 2) l có 2 giá trị (l = 0 và l = 1) 2 kiểu obitan
s và p
Ở lớp thứ III (n = 3) l có 3 giá trị (l = 0, l = 1 và l = 2) 3 kiểu
obitan s , p và d
Ở lớp thứ IV (n = 4) l có 4 giá trị (l = 0, l = 1, l = 2 và l = 3) 4
kiểu obitan s , p , d và f
Số lượng tử từ m
l
xác định sự định hướng của AO trong không gian và
đồng thời nó qui định số AO trong một phân lớp . Mỗi giá trị của m
l
ứng với
một AO
m
l
nhận giá trị từ -l … 0 … +l .
Mỗi giá trị của l có 2l + 1 giá trị của m
l
(nghĩa là có 2l + 1 obitan)
Vd : l = 0 m
l
chỉ có 1 giá trị (m
l
= 0) có 1 AOs
l = 1 m
l
chỉ có 3 giá trị (-1 , 0 , +1) có 3 AOp
-1 0 +1
l = 2 m
l
chỉ có 5 giá trị (-2 , -1 , 0 , +1 , +2) có 5 AOd
-2 -1 0 +1 +2
l = 3 m
l
chỉ có 7 giá trị (-3,-2,-1,0,+1,+2,+3) có 7 AOf
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
Số lượng tử spin m
s
Chuyên đề hoá 10:4 số lượng tử - Trang 2
Chuyên đề hoá 10:4 số lượng tử - Người đăng: lolitapinki98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chuyên đề hoá 10:4 số lượng tử 9 10 986