Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề hóa 9

Được đăng lên bởi Hòa Hồ
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP
34 CHUY ÊN
ĐỀ BỒI
 

DƯỠNG
HOÁ HỌC
THCS
T ẬP 2
Chuyên đề 6:

Axit tác dụng với kim loại
1/ Phân loại axit:
Axit loại 1: Tất cả các axit trên( HCl, H2SO4loãng, HBr,...), tr ừ HNO3 và H2SO4 đ ặc.
Axit loại 2: HNO3 và H2SO4 đặc.
2/ Công thức phản ứng: gồm 2 công thức.
Công thức 1: Kim loại phản ứng với axit loại 1.
Kim loại + Axit loại 1 ----> Muối + H2
Điều kiện:
Kim loại là kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hoá học Bêkêtôp.
Dãy hoạt động hoá học Bêkêtôp.
K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au.
Đặc điểm:
Muối thu được có hoá trị thấp(đối với kim loại có nhiều hoá trị)
Thí dụ: Fe + 2HCl ----> FeCl2 + H2
Cu + HCl ----> Không phản ứng.
Công thức 2: Kim loại phản ứng với axit loại 2:
Kim loại + Axit loại 2 -----> Muối + H2O + Sản phẩm khử.
Đặc điểm:
Phản ứng xảy ra với tất cả các kim loại (trừ Au, Pt).
Muối có hoá trị cao nhất(đối với kim loại đa hoá trị)
Cách làm:
Bài tập áp dụng:
Bài 1: Hoà tan hết 25,2g kim loại R trong dung dịch axit HCl, sau phản ứng thu được
1,008 lit H2 (đktc). Xác định kim loại R.
Đáp số:
Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 6,5g một kim loại A chưa rõ hoá trị vào dung dịch axit HCl,
thì thu được 2,24 lit H2 (đktc). Xác định kim loại A.
Đáp số: A là Zn.
Bài 3: Cho 10g một hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch axit HCl, thì thu
được 3,36 lit khí H2 (đktc). Xác định thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại
trong hỗn hợp đầu.
Đáp số: % Fe = 84%, % Cu = 16%.
Bài 4: Cho 1 hỗn hợp gồm Al và Ag phản ứng với dung dịch axit H2SO4 thu được 5,6
lít H2 (đktc). Sau phản ứng thì còn 3g một chất rắn không tan. Xác định thành phần
% theo khối lượng cuả mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
Đáp số: % Al = 60% và % Ag = 40%.

Bài 5: Cho 5,6g Fe tác dụng với 500ml dung dịch HNO3 0,8M. Sau phản ứng thu
được V(lit) hỗn hợp khí A gồm N2O và NO2 có tỷ khối so với H2 là 22,25 và dd B.
a/ Tính V (đktc)?
b/ Tính nồng độ mol/l của các chất có trong dung dịch B.
Hướng dẫn:
Theo bài ra ta có:
nFe = 5,6 : 56 = 0,1 mol
nHNO3 = 0,5 . 0,8 = 0,4 mol
Mhh khí = 22,25 . 2 = 44,5
Đặt x, y lần lượt là số mol của khí N2O và NO2.
PTHH xảy ra:
8Fe + 30HNO3 ----> 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O (1)
8mol
3mol
8x/3
x
Fe + 6HNO3 -----> Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O (2)
1mol
3mol
y/3
y
Tỉ lệ thể tích các khí trên là:
Gọi a là thành phần % theo thể tích của khí N2O.
Vậy (1 – a) là thành phần % của khí NO2.
Ta có: 44a + 46(1 – a) = 44,5
a = 0,75 hay % của khí N2O là 75% và của khí NO2 là 25%
Từ phương trình phản ứng kết hợp với tỉ lệ thể tích ta có:
x = 3y (I)...
TỔNG HỢP
34 CHUY ÊN
ĐỀ BỒI
DƯỠNG
HOÁ HỌC
THCS
T P 2
Chuyên đề 6:
chuyên đề hóa 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề hóa 9 - Người đăng: Hòa Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
chuyên đề hóa 9 9 10 287