Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Hóa Học 8

Được đăng lên bởi tealechau
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyªn ®Ì båi dìng häc sinh giái líp 8
Chuyªn ®Ò 1:

Bµi tËp vÒ nguyªn tö

Bµi 1: Tæng sè h¹t p, e , n trong nguyªn tö lµ 28 , trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm xÊp xØ
35%. TÝnh sè h¹t mçi lo¹i . VÏ s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö ?
Bµi 2: Tæng sè h¹t trong nguyªn tö R lµ 82 h¹t .Trong nguyªn tö R tæng sè h¹t n¬tron b»ng 15/13
sè h¹t proton. tÝnh sè h¹t p, n ,e trong nguyªn tö R?
Bµi 3: Nguyªn tö X cã tæng sè h¹t proton ,n¬tron,electron lµ 52 . Trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn
nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 16 h¹t
a) TÝnh sè h¹t mçi lo¹i cña nguyªn tö X?
b) Cho biÕt sè electron trong mçi líp cña nguyªn tö X?
c) TÝnh nguyªn tö khèi cña X?
d) TÝnh khèi lîng b»ng gam cña X, biÕt mp = mn =1,013®vC
Bµi 4: Ngêi ta kÝ hiÖu mét nguyªn tö cña mét nguyªn tè hãa häc nh sau :AZX , trong ®ã A lµ sè h¹t
proton vµ n¬tron , Z b»ng sè h¹t proton .Cho c¸c nguyªn tö sau :
16 Y
13 M
17 R
35 A
X
8
6
8
17
C¸c nguyªn tö nµo thuéc cïng mét nguyªn tè hãa häc ?T¹i sao?
12

6

37

17

E

Bai5: Mét nguyªn tö X cã tæng sè h¹t lµ 46 . Trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn b»ng 8/15
Tæng sè h¹t mang ®iÖn . X¸c ®Þnh tªn vµ kÝ hiÖu hãa häc cña nguyªn tö X ? VÏ s¬ ®å cÊu t¹o
nguyªn tö X?
Bµi 6: Nguyªn tö cña mét nguyªn tè cã tæng sè h¹t lµ 34, trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n
sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 10 h¹t
a) x¸c ®Þnh sè p, sè e , s« n cña nguyªn tö ®ã ?
b) VÏ s¬ ®å nguyªn tö , biÕt nguyªn tö cã 3 líp e vµ líp e ngoµi cïng cã 1e
Bµi 7: Mét nguyªn tö R cã tæng sè h¹t p, n, e lµ 115 h¹t .Sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t
kh«ng mang ®iÖn lµ 25 h¹t . X¸c ®Þnh tªn vµ kÝ hiÖu hãa häc cña nguyªn tö R?
Bµi 8: Mét nguyªn tö X cã tæng sè hat p ,n ,e trong nguyªn tö lµ 46 .BiÕt sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu
h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 14 h¹t .TÝnh sè p ,sè n , trong nguyªn tö Xvµ cho biÕt X thuéc
nguyªn tè hãa häc nao?

Chuyªn ®Ò 2:

bµi t©p tÝnh theo c«ng thøc hãa häc

Bµi 1:
Mét hîp chÊt X gåm 3 nguyªn tè C , H ,O cã thµnh phÇn % theo khèi lîng lÇn lît lµ :
37,5% ; 12,5% ; 50% . BiÕt tØ khèi cña X so víi H2 b»ng 16 . T×m CTHH cña X?
Bµi 2: Cho biÕt hîp chÊt cña nguyªn tè R (hãa trÞ x) víi nhãm SO 4 cã 20% khèi lîng thuéc
nguyªn tè R
a) ThiÕt lËp biÓu thøc tÝnh nguyªn tö khèi cña R theo hãa trÞ x ?
b) H·y tÝnh % khèi lîng cña nguyªn tè R ®ã trong hîp chÊt cña nguyªn tè R víi «xi (kh«ng cÇn
x¸c ®Þnh nguyªn tè R)
Bµi 3: Hîp chÊt A ®îc cÊu t¹o bëi nguyªn tè X hãa trÞ V víi nguyªn tè «xi. BiÕt ph©n tö khè...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyªn ®Ì båi dìng häc sinh giái líp 8
Chuyªn ®Ò 1: Bµi tËp vÒ nguyªn tö
Bµi 1: Tæng sè h¹t p, e , n trong nguyªn tö lµ 28 , trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm xÊp xØ
35%. TÝnh sè h¹t mçi lo¹i . VÏ s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö ?
Bµi 2: Tæng sè h¹t trong nguyªn tö R lµ 82 h¹t .Trong nguyªn tö R tæng sè h¹t n¬tron b»ng 15/13
sè h¹t proton. tÝnh sè h¹t p, n ,e trong nguyªn tö R?
Bµi 3: Nguyªn X tæng sè h¹t proton ,n¬tron,electron 52 . Trong ®ã h¹t mang ®iÖn
nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 16 h¹t
a) TÝnh sè h¹t mçi lo¹i cña nguyªn tö X?
b) Cho biÕt sè electron trong mçi líp cña nguyªn tö X?
c) TÝnh nguyªn tö khèi cña X?
d) TÝnh khèi lîng b»ng gam cña X, biÕt m
p
= m
n
=1,013®vC
Bµi 4: Ngêi ta kÝ hiÖu mét nguyªn tö cña mét nguyªn tè hãa häc nh sau :
A
Z
X , trong ®ã A lµ sè h¹t
proton vµ n¬tron , Z b»ng sè h¹t proton .Cho c¸c nguyªn tö sau :
12
6
X
16
8
Y
13
6
M
17
8
R
35
17
A
37
17
E
C¸c nguyªn tö nµo thuéc cïng mét nguyªn tè hãa häc ?T¹i sao?
Bai5: Mét nguyªn tö X cã tæng sè h¹t lµ 46 . Trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn b»ng 8/15
Tæng h¹t mang ®iÖn . X¸c ®Þnh tªn hiÖu hãa häc cña nguyªn X ? VÏ s¬ ®å cÊu t¹o
nguyªn tö X?
Bµi 6: Nguyªn cña mét nguyªn tæng h¹t 34, trong ®ã h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n
sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 10 h¹t
a) x¸c ®Þnh sè p, sè e , s« n cña nguyªn tö ®ã ?
b) VÏ s¬ ®å nguyªn tö , biÕt nguyªn tö cã 3 líp e vµ líp e ngoµi cïng cã 1e
Bµi 7: Mét nguyªn R tæng h¹t p, n, e 115 h¹t . h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t
kh«ng mang ®iÖn lµ 25 h¹t . X¸c ®Þnh tªn vµ kÝ hiÖu hãa häc cña nguyªn tö R?
Bµi 8: Mét nguyªn tö X tæng sè hat p ,n ,e trong nguyªn tö lµ 46 .BiÕt h¹t mang ®iÖn nhiÒu
h¬n h¹t kh«ng mang ®iÖn 14 h¹t .TÝnh p ,sè n , trong nguyªn Xvµ cho biÕt X thuéc
nguyªn tè hãa häc nao?
Chuyªn ®Ò 2: bµi t©p tÝnh theo c«ng thøc hãa häc
Bµi 1: Mét p chÊt X gåm 3 nguyªn C , H ,O thµnh phÇn % theo khèi lîng lÇn lît :
37,5% ; 12,5% ; 50% . BiÕt tØ khèi cña X so víi H
2
b»ng 16 . T×m CTHH cña X?
Bµi 2: Cho biÕt p chÊt cña nguyªn R (hãa trÞ x) víi nhãm SO
4
20% khèi lîng thuéc
nguyªn tè R
a) ThiÕt lËp biÓu thøc tÝnh nguyªn tö khèi cña R theo hãa trÞ x ?
b) H·y tÝnh % khèi lîng cña nguyªn R ®ã trong hîp chÊt cña nguyªn R víi «xi (kh«ng cÇn
x¸c ®Þnh nguyªn tè R)
Bµi 3: Hîp chÊt A ®îc cÊu t¹o bëi nguyªn X hãa trÞ V víi nguyªn «xi. BiÕt ph©n khèi
cña hîp chÊt A b»ng 142®vC. Hîp chÊt B ®îc t¹o bëi nguyªn tè Y (hãa trÞ y , 1 y 3) vµ nhãm
Chuyên đề Hóa Học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Hóa Học 8 - Người đăng: tealechau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chuyên đề Hóa Học 8 9 10 916