Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Hóa học - Dạng toán về Sắt FexOy

Được đăng lên bởi leducanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 6738 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ð HÓA H C: D NG TOÁN V

FexOy

Thư ng g p là xác ñ nh công th c FexOy
H u h t nh ng bài toán d ng này là rút ra t l
N u

x
y

x
= 1 ⇒ Fex Oy là FeO
y
x 2
= ⇒ Fex Oy là Fe2O3
y 3
x 3
= ⇒ Fex Oy là Fe3O4
y 4

T t nhiên cũng có th gi i b ng cách xét ba kh năng c a FexOy (FeO; Fe2O3 ho c Fe3O4) r i tìm kh
năng phù h p.
* Lưu ý: N u ph n ng c a FexOy v i HNO3 ho c H2SO4 ñ c nóng có gi i phóng khí thì FexOy không th
là Fe2O3
Bài 1: Hòa tan 10g h n h p g m Fe và FexOy b ng HCl ñư c 1,12 lít H2 (ñktc). Cũng lư ng h n h p này
n u hòa tan h t b ng HNO3 ñ c nóng ñư c 5,6 lít NO2 (ñktc).
a) Vi t các phương trình ph n ng x y ra.
b) Tìm công th c FexOy.
Gi i:
a) G i a, b là s mol Fe và FexOy ñã dùng.
Ta có các ph n ng
Fe+ 2 HCl  FeCl2 + H 2 ↑ (1)
→
a

a

Fe x O y + 2 yHCl  xFeCl2 y/ x + yH 2 O (2)
→
Fe+ 6 HNO3  Fe(NO3 )3 + 3 NO 2 + 3 H 2O (3)
→
a

3a

Fe x O y + (6 x- 2 y) HNO3  xFe(NO3 )3 + (3 x- 2 y) NO2 + (3 x- y) H 2 O (4)
→
b

b(3x – 2y)

b) Theo ñ bài ta có:
m hh = 56 a+ (56 x+16 y) b = 10(g) (I)

http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m, Bài gi ng, Giáo trình

- 1

n H2 = a =

1,12
= 0, 05 (mol) (II)
22, 4

n NO = 3a+ (3 x- 2 y) b =
2

5, 6
= 0, 25 (mol) (III)
22, 4

T (I), (II), (III) ta gi i ra ñư c x = y, do ñó FexOy là FeO

Bài 2: Hòa tan 12,8g h n h p g m Fe và FexOy b ng dung d ch HCl v a ñ ñư c dung d ch A và 2,24 lít
H2 (ñktc). Cho NaOH dư vào dung d ch A ñư c k t t a B. L c l y B r i ñem nung trong không khí ñ n
kh i lư ng không ñ i ñư c 16g ch t r n C.
a) Vi t các phương trình ph n ng x y ra
b) Tìm FexOy.

Gi i:
a) G i a, b là s mol Fe và FexOy ñã dùng
Ta có các ph n ng
Fe+ 2 HCl  FeCl2 + H 2 ↑
→

Fe x O y + 2 yHCl  xFeCl2 y/ x + yH 2 O
→
FeCl2 + 2 NaOH  Fe(OH) 2 ↓ +2 NaCl
→

FeCl2 y/ x +

2y
2y
NaOH  Fe(OH)2 y/ x ↓ +
→
NaCl
x
x

4 Fe(OH)2 + O 2 + 2 H 2 O  4 Fe(OH)3
→

4 xFe(OH) 2 y/ x + (3 x- 2 y) O 2 + (6 x- 4 y) H 2 O  4 xFe(OH)3
→
o

t
2 Fe(OH)3  Fe2 O3 + 3H 2 O
→

b) Ta có: m hh = 56 a+ (56 x+16 y) b = 12,8 (I)
n H2 = a =

2, 24
= 0,1(mol) (II)
22, 4

S mol Fe trong h n h p ñ u: a + bx (mol)
S mol Fe trong Fe2O3: 2.

16
= 0, 2(mol)
160

Áp d ng ñ nh lu t b o toàn nguyên t Fe, ta có: a + bx = 0,2 (mol) (III)
T (I), (II) và (III) gi i ra ñư c: bx = 0,1; by = 0,1
Rút ra x : y = 1. Do ñó FexOy là FeO

Bài 3: Kh 3,48g m t oxit c a kim lo i M c n 1,344 lít H2 (ñktc). Toàn b M thu ñư c cho tan h t trong
dung d ch HCl ñư c 1,008 lít H2 (ñktc). Tìm kim lo i M và công th c c a oxit M.

http://ebook.here.vn – Thư vi n ð ...
http://ebook.here.vnThư viện ðề thi trắc nghiệm, Bài giảng, Giáo trình -
1
CHUYÊN ðỀ HÓA HỌC
: DẠNG TOÁN VỀ Fe
x
O
y
Thường gặp là xác ñịnh công thức Fe
x
O
y
Hầu hết những bài toán dạng này là rút ra tỷ lệ
x
y
Nếu
1
x y
x
Fe O
y
=
FeO
2
3
x y
x
Fe O
y
=
2 3
Fe O
3
4
x y
x
Fe O
y
=
3 4
Fe O
Tất nhiên cũng thể giải bằng cách xét ba khả năng của Fe
x
O
y
(FeO; Fe
2
O
3
hoặc Fe
3
O
4
) rồi m khả
năng phù hợp.
* Lưu ý: Nếu phản ứng của Fe
x
O
y
với HNO
3
hoặc H
2
SO
4
ñặc nóng có giải phóng khí thì Fe
x
O
y
không thể
là Fe
2
O
3
Bài 1: Hòa tan 10g hỗn hợp gồm Fe Fe
x
O
y
bằng HCl ñược 1,12 lít H
2
(ñktc). Cũng lượng hỗn hợp này
nếu hòa tan hết bằng HNO
3
ñặc nóng ñược 5,6 lít NO
2
(ñktc).
a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tìm công thức Fe
x
O
y
.
Giải:
a) Gọi a, b là số mol Fe và Fe
x
O
y
ñã dùng.
Ta có các phản ứng
2 2
Fe+ 2HCl FeCl + H

(1)
a a
x y 2y/x 2
Fe O + 2 yHCl xFeCl + yH O

(2)
3 3 3 2 2
 (3)
a 3a
x y 3 3 3 2 2
Fe O + (6x- 2 y)HNO xFe(NO ) + (3x-2y)NO + (3x- y) H O

(4)
b b(3x – 2y)
b) Theo ñề bài ta có:
hh
m = 56a+ (56 x+16 y) b = 10(g)
(I)
Chuyên đề Hóa học - Dạng toán về Sắt FexOy - Trang 2
Chuyên đề Hóa học - Dạng toán về Sắt FexOy - Người đăng: leducanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chuyên đề Hóa học - Dạng toán về Sắt FexOy 9 10 46