Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM

Được đăng lên bởi nst30111997
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM
A. CÁC DẠNG BÀI TẬP
DẠNG 1: KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ - NHÔM TÁC DỤNG VỚI NƯỚC
- Khi cho KL kiềm, kiềm thổ (trừ Mg, Be) tác dụng với nước ở nhiệt độ thường theo phản
ứng:
M + H2O



M + 2H2O
Ta thấy:

M+ + OH- + ½ H2



M2+ + 2OH- + H2

nOH   2.n H 2

- Nếu có kim loại Al (hoặc Zn) thì OH- sẽ tác dụng với Al: Al + OH- + H2O
3/2 H2 ↑



AlO2- +

Câu 1: Cho một mẫu hợp kim K-Ca tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và
3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit HCl 2M cần dùng để trung hồ dung dịch X là
A. 150ml.
D. 30ml

B. 75ml.

C. 60ml.

Câu 2: Cho m gam hỗn hợp Na, Ba vào nước thu được dung dich A và 6,72 lít khí ở
(đktc). Thể tích dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,5M và HCl 1M để trung hồ vừa đủ dung dịch
A là:
A. 0,3 lít.
D. 0,1 lít.

B. 0,2 lít.

C.

0,4

lít.

Câu 3: Hòa tan m (g) K vào 200g nước thu được dung dịch có nồng độ là 2,748%. Vậy
m có giá trị là?
A. 7,8g

B. 3,8g

C. 39g

D. 3,9g

Câu 4: Hòa tan một lượng gồm 2 kim loại kiềm vào nước thu được 200ml dung dịch A và
1,12 lít H2 (đktc). Tìm pH của dung dịch A?
A. 12

TaiLieu.VN

B. 11,2

C. 13,1

D. 13,7

Page 1

Câu 5 (ĐHKA – 2010): Hòa tan hồn tồn 8,94g hỗn hợp gồm Na, K, Ba vào nước, thu
được dd X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng
là 4:1. Trung hòa dd X bởi dd Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là?
A. 13,7g

B. 18,46g

C. 12,78g

D. 14,62g

Câu 6 (ĐHKA – 2008): Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 và
nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hồn tồn, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và m gam
chất rắn không tan. Giá trị của m là?
A. 10,8g

B. 5,4g

C. 7,8g

D. 43,2g

Câu 7 (ĐHKB – 2007): Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước
thì thốt ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì được 1,75V lít
khí, (biết thể tích các khí đo trong cùng điều kiện), thành phần phần trăm theo khối lượng
của Na trong X là?
A. 39,87%

B. 77,31%

C. 49,87%

D. 29,87%

Câu 8: Hòa tan 46g hỗn hợp gồm Ba và 2 kim loại kiềm A, B thuộc 2 chu kì liên tiếp vào
nước thu được dung dịch D và 11,2 lít khí (đktc). Nếu thêm 0,18 mol Na 2SO4 vào dung
dịch D thì sau phản ứng vẫn còn dư ion Ba2+. Nếu thêm 0,21 mol Na2SO4 vào dung dịch
D thì sau phản ứng còn dư Na2SO4. Vậy 2 kim loại kiềm là?
A. Li và Na

B. Na và K

C. K và Rb

D. Rb và Cs

Câu 9 (ĐHKB – 2009): Hòa tan hồn tồn 2,9g hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó
vào nước, thu được 500ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04...
TaiLieu.VN Page 1
- - NHÔM
A
 - 
- 

M + H
2
O
M
+
+ OH
-
+ ½ H
2
M + 2H
2
O
M
2+
+ 2OH
-
+ H
2

2
.2
H
OH
nn
-   thì OH
-

-
+ H
2
O
AlO
2
-
+
3/2 H
2
Câu 1: p kim K-
3,36 lít H
2
 
A. 150ml. B. 75ml. C. 60ml.
D. 30ml
Câu 2: Cho m gam hn hp Na, Ba vào nc thu c dung dich A 6,72 lít khí
(ktc). Th tích dung dch hn hp H
2
SO
4
0,5M và HCl 1M  trung h va  dung dch
A là:
A. 0,3 lít. B. 0,2 lít. C. 0,4 lít.
D. 0,1 lít.
Câu 3: 

A. 7,8g B. 3,8g C. 39g D. 3,9g
Câu 4: 
1,12 lít H
2

A. 12 B. 11,2 C. 13,1 D. 13,7
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM - Người đăng: nst30111997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM 9 10 633