Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ LÍ THUYẾT SO SÁNH TÍNH AXIT- BAZO CỦA CÁC CHẤT VÔ CƠ- HỮU CƠ

Được đăng lên bởi thuypham24101996
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4883 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CHUYÊN ĐỀ LÍ THUYẾT SO SÁNH TÍNH AXIT- BAZO CỦA CÁC CHẤT VÔ CƠ- HỮU CƠ

I. So sánh tính axit của các hidrua.
1. Phân loại các hidrua ( Hợp chất H với các nguyên tố khác)
a) Hidrua ion ( hidrua kiểu muối).
- Cấu trúc mạng tinh thể ion giống muối.
- Điện phân ra kim loại và H2.

Cấu trúc tinh thể hidrua kiểu muối

- Hidrua ion (H-) là một bazo mạnh. Đẩy H+ của nước tạo thánh H2 và OH-.
b) Hidrua kim loại. (không xét)
c) Hidrua cộng hóa trị.
- Chủ yếu là các hidrua của các nguyên tố p với Hidro.
2. So sánh tính axit – bazo của các hidrua.
a) Độ bền của các hidrua.
- Hidrua nguyên tố s, p khá bền
- Theo chiều từ trên xuống các hidrua khối p có độ bền giảm dần, từ trái sang phải các hidrua p
của các nguyên tố nặng bền dần.
b) Hidrua phản ứng với nước.
- Cùng một chu kì, theo chiều từ trái sang phải tính bazo của các hidrua giảm dần đồng thời tính
axit tang dần. (bazo mạnh sang axit mạnh)
NaH  MgH2  AlH3  SiH4  PH3  H2S  HCl
Tính axit tang dần
- Do tính quan trọng mà chúng ta xét tính axit- bazo của hiadrua công hóa trị. ( Hợp chất Hnguyên tố p).
NH3

H2O

HF

- Cùng một nhóm độ bền liên kết H-X giảm

PH3

H2S

HCl

- Tính axit tăng.

H2Se

HBr

H2Te

HI

Độ âm điện của X tăng, độ phân cực X-H tăng, tính axit tăng.
Các hidrua cộng hóa trị tan vào nước tạo H+.aq mạnh tới mức nào thì tính axit manh hay
yếu. Nói phụ thuộc 2 yếu tố.(xét cho môi trường nước). Độ bền của liên kết X-H càng kém thì
trong dung dịch H+ càng dễ tách ra. Nó luôn phụ thuộc vào 2 yếu tố : Độ âm điện của X và bán
kính của X.( xét tính axit theo yếu tố ảnh hưởng mạnh hơn.

Thắc mắc liên hệ : 0978739838

Gmail: ttt.sph@gmail.com

CHUYÊN ĐỀ LÍ THUYẾT SO SÁNH TÍNH AXIT- BAZO CỦA CÁC CHẤT VÔ CƠ- HỮU CƠ

+ Trong một chu kì đi từ trái sang phải: Độ âm điện N,O,F tăng dần độ phân cực của liên kết XH tăng dần. Ngoài ra do bán kính N,O,F của chúng không khác nhau nhiều. Nên vai trò độ âm
điện ảnh hưởng hang đầu. tính axit tăng từ NH3, H2O, HF.
+ Trong một nhóm A: Từ trên xuống dưới trong một nhóm độ âm điện thay đổi không nhiều
bằng yếu tố bán kính, nên tính axit phụ thuộc vào yếu tố bán kính. Ví dụ trong nhóm Halogen
tính axit tăng dần từ HF < HCl < HBr < HI
II. So sánh tính axit – bazo của các hidroxit.
1) Phân loại.
- Các nguyên tố có độ âm điện thấp tạo thành hidroxit bazo. Vd: NaOH
- Các nguyên tố có độ âm điện trung gian tạo thành hidroxit lưỡng tính. Ví dụ Al(OH)3
- Các nguyên tố có độ âm điện lớn tạo các hidroxit axit. Ví dụ (HO)2SO2 ( H2SO4).
Chú ý: trong phân tử axit chỉ có một số hidro...
Thc mc liên h : 0978739838 Gmail: ttt.sph@gmail.com
CHUYÊN ĐỀ LÍ THUYT SO SÁNH TÍNH AXIT- BAZO CA CÁC CHẤT VÔ- HỮU CƠ
I. So sánh tính axit ca các hidrua.
1. Phân loi các hidrua ( Hp cht H vi các nguyên t khác)
a) Hidrua ion ( hidrua kiu mui).
- Cu trúc mng tinh th ion ging mui.
- Điện phân ra kim loi và H
2
. Cu trúc tinh th hidrua kiu mui
- Hidrua ion (H
-
) là mt bazo mnh. Đẩy H
+
của nước to thánh H
2
và OH
-
.
b) Hidrua kim loi. (không xét)
c) Hidrua cng hóa tr.
- Ch yếu là các hidrua ca các nguyên t p vi Hidro.
2. So sánh tính axit bazo ca các hidrua.
a) Độ bn ca các hidrua.
- Hidrua nguyên t s, p khá bn
- Theo chiu t trên xung các hidrua khối p có độ bn gim dn, t trái sang phi các hidrua p
ca các nguyên t nng bn dn.
b) Hidrua phn ng với nước.
- Cùng mt chu kì, theo chiu t trái sang phi tính bazo ca các hidrua gim dần đồng thi tính
axit tang dn. (bazo mnh sang axit mnh)
NaH MgH
2
AlH
3
SiH
4
PH
3
H
2
S
HCl
Tính axit tang dn
- Do tính quan trng mà chúng ta xét tính axit- bazo ca hiadrua công hóa tr. ( Hp cht H-
nguyên t p).
NH
3
H
2
O HF - Cùng một nhóm độ bn liên kết H-X gim
PH
3
H
2
S HCl - Tính axit tăng.
H
2
Se HBr
H
2
Te HI
Độ âm điện của X tăng, độ phân cc X-H tăng, tính axit tăng.
Các hidrua cng hóa tr tan vào nước to H
+
.aq mnh ti mc nào thì tính axit manh hay
yếu. Nói ph thuc 2 yếu t.(xét cho môi trường nước). Độ bn ca liên kết X-H càng kém thì
trong dung dch H
+
càng d tách ra. Nó luôn ph thuc vào 2 yếu t : Độ âm điện ca X và bán
kính ca X.( xét tính axit theo yếu t ảnh hưởng mạnh hơn.
CHUYÊN ĐỀ LÍ THUYẾT SO SÁNH TÍNH AXIT- BAZO CỦA CÁC CHẤT VÔ CƠ- HỮU CƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ LÍ THUYẾT SO SÁNH TÍNH AXIT- BAZO CỦA CÁC CHẤT VÔ CƠ- HỮU CƠ - Người đăng: thuypham24101996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ LÍ THUYẾT SO SÁNH TÍNH AXIT- BAZO CỦA CÁC CHẤT VÔ CƠ- HỮU CƠ 9 10 329