Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề lượng giác

Được đăng lên bởi TOANDUY
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3905 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ: GIẢI PT LƯƠNG GIÁC

CÁC DẠNG BÀI TẬP
DẠNG 1: DỰA VÀO MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC GÓC

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ĐÁP ÁN

10.

)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

=

DẠNG 2:BIẾN ĐỔI TÍCH THÀNH TỔNG VÀ NGƯỢC LẠI
22.

Sinx + sin 2x +sin3x + sin 4x + sin5x + sin6x =0

23.

24.

Cosx + cos3x +2cos5x+0

25.

1 +sinx + cos3x = cosx +sin2x + cos2x

26.

Sin4x = tanx

27.

(cosx – sinx)cosxsinx = cosxcos2x

28.

(2sinx+1)(3cos4x+2sinx-4) +4cos2x = 3

29.

Cos3x – sin3x = sinx – cosx

30.

Cos3x + sin3x = sinx – cosx

31.

Cos2x + sin3x +cosx = 0

32.

Cos3x +cos2x+2sinx -2 = 0

33.

Sinx +sin2x+cos3x = 0

34.

Cos2x-4sinxcosx = 0

35.

2sin3 – sinx = 2cos3x – cosx +cos2x

36.

4cos3x +3

sin2x = 8cosx

DẠNG 3: SỬ DỤNG CÔNG THỨC HẠ BẬC

37.

Sin2x + sin 22x + sin33x =

38.

Sin23x – cos24x +sin25x –cos26x = 0

39.

Sin2 (

40.

Cos23xcos2x –cos2x= 0

41.

Cos4x +sin4 (x+

42.

=1

=1

43.

44.

2sin22x +sin7x -1 = sinx

DẠNG 4: SỬ DỤNG 7 HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

45.
46.

47.

48.

49. Tanx

+cotx =2(sin2x +cos2x)

50. Tanx

=cotx +2cot32x

51.

52.

53.

54. 1+sinx+cosx+sin2x+cos2x

55. Tanx+cosx-cos

2

=0

x=sinx (1+tanxtan

)

56. Cotx+sinx(1+tanxtan

57. Cotx=tanx+

58.

DẠNG 5. ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐẲNG CẤP

59. 1+3tanx=2sin2x

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

DẠNG 6: ĐƯA VỀ PT BẬC 2,3,4,…
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DẠNG 7: ĐƯA VỀ DẠNG PT ĐỐI XỨNG
1.

2.

3.

4.

(1+

5.

tanx+cosx=2(sin2x+cos2x)

6.

cotx=tanx+2tan2x

7.

6tanx+5cot3x=tan2x

8.

2(cot2x-cot3x)=tan2x+cot3x

9.

10.

3tan2x-4tan3x=

11.

3

4tanx+4cotgx+3

12.

13.

14.

2tanx+cotx=

+
DẠNG 8: PT THUẬN NGHỊCH

1.

4(

2.

3.

DẠNG 9: ĐƯA VỀ PT TÍCH

1.

2.

3.

tan2x+cotx=8
3(cotx-cosx)-5(tanx-sinx)=2

4.

5.

(1-tanx)(1+sin2x)=1+tanx

6.

2sinx(1+cos2x)+sin2x=1+2cosx

7.

Cos2x+3sin2x+5sinx-3cosx=3

8.

3tan3x+cot2x=2tanx+

9.

10.

11.

12.

13.

14.

(2cosx-1)(2sinx+cosx)=sin2x-sinx

15.

16.

2sin22x+sin7x-1=sinx

17.

2sinx(1+cos2x)+sin2x=1+cosx

18.

(sin2x+cos2x)cosx+2cos2x-sinx=0

19.

Sin2x-cos2x+3sinx-cosx-1=0

20.

3 –tanx(tanx+2sinx)+6cosx=0

21.

Cos2x+cosx(2tan2x-1)=2

22.

DẠNG 9:MỘT SỐ DẠNG ĐẶC BIỆT
1.

Sin6x+ cos6x=2(Sin8x+ cos8x)

2.

Sin8x+ cos8x =(Sin10x+ cos10x)+

3.

Sin3x+ cos3x=2(Sin5x+ cos5x)

...
CHUYÊN ĐỀ: GIẢI PT LƯƠNG GIÁC
CÁC DẠNG BÀI TẬP
ĐÁP ÁN
DẠNG 1: DỰA VÀO MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC GÓC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
chuyên đề lượng giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề lượng giác - Người đăng: TOANDUY
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
chuyên đề lượng giác 9 10 227