Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề luyện thi đại học theo cấu trúc câu hỏi về Mũ logarit

Được đăng lên bởi trungdhsphn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi tËp ph-¬ng tr×nh, bÊt ph-¬ng tr×nh mò vµ logarit – phÇn 1
Bµi I: Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh:
1. 2 x

2

- x +8

x2 -6x -

= 41-3x
5
2

= 16 2
2. 2
x
x -1
3. 2 + 2 + 2 x -2 = 3x - 3x-1 + 3x-2
4. 2 x.3x -1.5x -2 = 12
5. (x 2 - x + 1)x

2

-1

=1

6. ( x - x 2 )x-2 = 1
2

7. (x 2 - 2x + 2) 4-x = 1
Bµi II: Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh:
8. 34x+8 - 4.32x+5 + 27 = 0
9. 22x+6 + 2 x+7 - 17 = 0
10. (2 + 3)x + (2 - 3)x - 4 = 0
11. 2.16 x - 15.4 x - 8 = 0
12. (3 + 5)x + 16(3 - 5)x = 2 x +3
13. (7 + 4 3)x - 3(2 - 3)x + 2 = 0
14. 3.16 x + 2.8x = 5.36 x
15.

1
2.4 x
2
8x

1
+ 6x

=

1
9x

3x +3
-2 x

+ 12 = 0
16.
x
x +1
17. 5 + 5 + 5x+2 = 3x + 3x +1 + 3x+2
18. (x + 1) x-3 = 1
Bµi III: Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh:
19. 3x + 4 x = 5x
20. 3x + x - 4 = 0
21. x 2 - (3 - 2 x )x + 2(1 - 2 x ) = 0
22. 22x-1 + 32x + 52x+1 = 2 x + 3x+1 + 5x+2
Bµi IV: Gi¶i c¸c hÖ ph-¬ng tr×nh:

ìï4 x + y = 128
23. í
3x -2y -3
=1
ïî5
ìï5x+ y = 125
24. í
(x -y)2 -1
=1
ïî4

1

ìï32x - 2 y = 77
25. í
x
y
ïî3 - 2 = 7
ì2 x + 2 y = 12
26. í
îx + y = 5
x-y
ì x -y
2
2
ïm - m 4 = m - m
víi m, n > 1.
27. í
x+y
x+y
ï 3
- n 6 = n2 - n
în

Bµi V: Gi¶i vµ biÖn luËn ph-¬ng tr×nh:
28. (m - 2).2 x + m.2 - x + m = 0 .
29. m.3x + m.3- x = 8
Bµi VI: T×m m ®Ó ph-¬ng tr×nh cã nghiÖm:
30. (m - 4).9 x - 2(m - 2).3x + m - 1 = 0
Bµi VII: Gi¶i c¸c bÊt ph-¬ng tr×nh sau:
31. 9
32. 2

x

6
x
< 3 +2

1
2x -1

³

1
3x
2 +1

x2 - x

< 25
33. 1 < 5
2
34. (x - x + 1)x < 1
2

35. (x + 2x
36. (x 2 - 1)x

x -1
+ 3) x+1
2

+ 2x

<1

> x2 - 1

3

Bµi VIII: Gi¶i c¸c bÊt ph-¬ng tr×nh sau:
37. 3x + 9.3- x - 10 < 0
38. 5.4 x + 2.25x - 7.10 x £ 0

1
3 - 1 1 - 3x
40. 52 x + 5 < 5 x +1 + 5 x
41. 25.2 x - 10 x + 5x > 25
39.

1

x +1

³

42. 9 x - 3x+2 > 3x - 9

21-x + 1 - 2 x
43.
£0
2x - 1
Bµi IX: Cho bÊt ph-¬ng tr×nh: 4 x-1 - m.(2 x + 1) > 0
44. Gi¶i bÊt ph-¬ng tr×nh khi m=

16
.
9
2

45. §Þnh m ®Ó bÊt ph-¬ng tr×nh tháa "x Î R .
Bµi X:
2
æ 1 öx

1
+2
æ 1 öx

è3ø

è3ø

46. Gi¶i bÊt ph-¬ng tr×nh: ç ÷ + 9. ç ÷

> 12

(*)

47. §Þnh m ®Ó mäi nghiÖm cña (*) ®Òu lµ nghiÖm cña bÊt ph-¬ng tr×nh:

2x 2 + ( m + 2 ) x + 2 - 3m < 0

Bµi XI: Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh:
48. log5 x = log5 ( x + 6 ) - log5 ( x + 2 )
49. log5 x + log25 x = log 0,2 3

(

)

50. log x 2x 2 - 5x + 4 = 2
51. lg(x 2 + 2x - 3) + lg
52.

x+3
=0
x -1

1
.lg(5x - 4) + lg x + 1 = 2 + lg 0,18
2

Bµi XII: Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh sau:
53.

1
2
+
=1
4 - lg x 2 + lg x

54. log 2 x + 10 log 2 x + 6 = 0
55.

log 0,04 x + 1 + log 0,2 x + 3 = 1

56. 3log x 16 - 4 log16 x = 2 log 2 x
57. log x2 16 + ...
1
Bµi tËp ph-¬ng tr×nh, bÊt ph-¬ng tr×nh mò vµ logarit – phÇn 1
Bµi I: Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh:
1.
2
x x 8 1 3x
2 4
- + -
=
2.
2
5
x 6x
2
2 16 2
- -
=
3.
x x 1 x 2 x x 1 x 2
2 2 2 3 3 3
- - - -
+ + = - +
4.
x x 1 x 2
2 .3 .5 12
- -
=
5.
2
2 x 1
(x x 1) 1
-
- + =
6.
2 x 2
( x x ) 1
-
- =
7.
2
2 4 x
(x 2x 2) 1
-
- + =
Bµi II: Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh:
8.
4x 8 2x 5
3 4.3 27 0
+ +
- + =
9.
2x 6 x 7
2 2 17 0
+ +
+ - =
10.
x x
(2 3) (2 3) 4 0+ + - - =
11.
x x
2.16 15.4 8 0- - =
12.
x x x 3
(3 5) 16(3 5) 2
+
+ + - =
13.
x x
(7 4 3) 3(2 3) 2 0+ - - + =
14.
x x x
3.16 2.8 5.36+ =
15.
1 1 1
x x x
2.4 6 9+ =
16.
2 3x 3
x x
8 2 12 0
+
- + =
17.
x x 1 x 2 x x 1 x 2
5 5 5 3 3 3
+ + + +
+ + = + +
18.
x 3
(x 1) 1
-
+ =
Bµi III: Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh:
19.
x x x
3 4 5+ =
20.
x
3 x 4 0+ - =
21.
2 x x
x (3 2 )x 2(1 2 ) 0- - + - =
22.
2x 1 2x 2x 1 x x 1 x 2
2 3 5 2 3 5
- + + +
+ + = + +
Bµi IV: Gi¶i c¸c hÖ ph-¬ng tr×nh:
23.
x y
3x 2y 3
4 128
5 1
+
- -
ì
=
ï
í
=
ï
î
24.
2
x y
(x y) 1
5 125
4 1
+
- -
ì
=
ï
í
=
ï
î
www.vietmaths.com
Chuyên đề luyện thi đại học theo cấu trúc câu hỏi về Mũ logarit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề luyện thi đại học theo cấu trúc câu hỏi về Mũ logarit - Người đăng: trungdhsphn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Chuyên đề luyện thi đại học theo cấu trúc câu hỏi về Mũ logarit 9 10 1