Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề môn toán lớp 6 nâng cao

Được đăng lên bởi thotuyetvd
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§ 1- TËp hîp. TËp hîp con
I/ KiÕn thøc c¬ b¶n
II/ KiÕn thøc n©ng cao.
III/ VÝ dô:
§.2- TËp hîp c¸c sè tù nhiªn. Ghi sè tù nhiªn
I/ KiÕn thøc c¬ b¶n
II/ KiÕn thøc n©ng cao.
III/ VÝ dô: 1. T×m hai sè nguyªn tè biÕt tæng cña chóng b»ng 601
§ 3- PhÐp céng vµ phÐp nh©n
I/ KiÕn thøc c¬ b¶n
II/ KiÕn thøc n©ng cao.
III/ VÝ dô: 1. T×m hai sè nguyªn tè biÕt tæng cña chóng b»ng 601
§ 4- PhÐp trõ vµ phÐp chia
I/ KiÕn thøc c¬ b¶n
II/ KiÕn thøc n©ng cao.
III/ VÝ dô: 1. T×m hai sè nguyªn tè biÕt tæng cña chóng b»ng 601
§ 5- Luü thõa víi sè mò tù nhiªn
I/ KiÕn thøc c¬ b¶n
II/ KiÕn thøc n©ng cao.
III/ VÝ dô: 1. T×m hai sè nguyªn tè biÕt tæng cña chóng b»ng 601
§6. Thø tù thùc hiÖn phÐp tÝnh
I/ KiÕn thøc c¬ b¶n
II/ KiÕn thøc n©ng cao.
III/ VÝ dô: 1. T×m hai sè nguyªn tè biÕt tæng cña chóng b»ng 601
§7 – TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng
I/ KiÕn thøc c¬ b¶n
II/ KiÕn thøc n©ng cao.
III/ VÝ dô: 1. T×m hai sè nguyªn tè biÕt tæng cña chóng b»ng 601
§8 – DÊu hiÖu chia hÕt cho 2, cho 5
I/ KiÕn thøc c¬ b¶n
II/ KiÕn thøc n©ng cao.
III/ VÝ dô: 1. T×m hai sè nguyªn tè biÕt tæng cña chóng b»ng 601
I/ KiÕn thøc c¬ b¶n
II/ KiÕn thøc n©ng cao.
III/ VÝ dô: 1.

§ 8 – DÊu hiÖu chia hÕt cho 3, cho 9

Chuyªn ®Ò 1: So s¸nh hai luü thõa
1. §Ó so s¸nh hai luü thõa, ta thêng ®a vÒ so s¸nh hai luü thõa cïng c¬ sèhoÆc cïng sè mò.
- NÕu hai luü thõa cïng c¬ sè (c¬ sè lín h¬n 1) th× luü thõa nµo cã sè mò lín h¬n th× sÏ
lín h¬n.

NÕu m > n th× am > an (a >1)
- NÕu ai luü thõa cïng sè mò (sè mò lín h¬n 0) th× luü thõa nµo cã c¬ sè lín h¬n th× sÏ lín
h¬n.

NÕu a > b th× an > bn (n > 0)
2. Ngoµi c¸ch trªn, ®Ó so s¸nh hai luü thõa ta cßn dïng tÝnh chÊt b¾c cÇu, tÝnh chÊt ®¬n ®iÖu
cña phÐp nh©n (a < b th× a.c < b.c víi c > 0)
Bæ xung kiÕn thøc n©ng cao:

1

1. Luü thõa cña luü thõa: (am)n = am.n
2. Luü thõa cña mét tÝch: ( a.b)n = anbn .
VÝ dô: 25.55 = (2.5)5 = 105 = 100 000.
3. Luü thõa mét th¬ng: a :b = (a:b) , hay a : b   a
 b
n

n

n

n

n

n

VÝ dô : 147: 77 = (14 : 7)7 = 27 = 128
4. Luü thõa tÇng: a m  a m  VÝ dô : 22  2 2  28  256
Bµi 1: So s¸nh c¸c sè sau:
a) 2711 vµ 818 b) 6255 vµ 1257
c) 536 vµ 1124 d) 32n vµ 23n
Bµi 2: So s¸nh c¸c sè sau:
a) 523 vµ 6.522
b) 7.213 vµ 216 c) 2115 vµ 275.498.
Bµi 3: So s¸nh c¸c sè sau.
a) 19920 vµ 200315
b) 339 vµ 1121
Bµi 4: So s¸nh hai hiÖu, hiÖu nµo lín h¬n?
a) 7245 – 7243 vµ 7244 – 7243
Bµi 5. T×m xN, biÕt:
a) 16x < 1284
b) 5x.5x+1.5x+2 ≤ 100..........0 :218
18 ch÷ sè 0
Bµi 6: Cho S = 1 + 2+ 22 + 23 + ... + 29.
So s¸nh S víi 5.28.
Bµi 7: Gäi m lµ ...
§ 1- TËp hîp. TËp hîp con
I/ KiÕn thøc c¬ b¶n
II/ KiÕn thøc n©ng cao.
III/ VÝ dô:
§.2- TËp hîp c¸c sè tù nhiªn. Ghi sè tù nhiªn
I/ KiÕn thøc c¬ b¶n
II/ KiÕn thøc n©ng cao.
III/ VÝ dô: 1. T×m hai sè nguyªn tè biÕt tæng cña chóng b»ng 601
§ 3- PhÐp céng vµ phÐp nh©n
I/ KiÕn thøc c¬ b¶n
II/ KiÕn thøc n©ng cao.
III/ VÝ dô: 1. T×m hai sè nguyªn tè biÕt tæng cña chóng b»ng 601
§ 4- PhÐp trõ vµ phÐp chia
I/ KiÕn thøc c¬ b¶n
II/ KiÕn thøc n©ng cao.
III/ VÝ dô: 1. T×m hai sè nguyªn tè biÕt tæng cña chóng b»ng 601
§ 5- Luü thõa víi sè mò tù nhiªn
I/ KiÕn thøc c¬ b¶n
II/ KiÕn thøc n©ng cao.
III/ VÝ dô: 1. T×m hai sè nguyªn tè biÕt tæng cña chóng b»ng 601
§6. Thø tù thùc hiÖn phÐp tÝnh
I/ KiÕn thøc c¬ b¶n
II/ KiÕn thøc n©ng cao.
III/ VÝ dô: 1. T×m hai sè nguyªn tè biÕt tæng cña chóng b»ng 601
§7 – TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng
I/ KiÕn thøc c¬ b¶n
II/ KiÕn thøc n©ng cao.
III/ VÝ dô: 1. T×m hai sè nguyªn tè biÕt tæng cña chóng b»ng 601
§8 – u hiÖu chia hÕt cho 2, cho 5
I/ KiÕn thøc c¬ b¶n
II/ KiÕn thøc n©ng cao.
III/ VÝ dô: 1. T×m hai sè nguyªn tè biÕt tæng cña chóng b»ng 601
§ 8 – DÊu hiÖu chia hÕt cho 3, cho 9
I/ KiÕn thøc c¬ b¶n
II/ KiÕn thøc n©ng cao.
III/ VÝ dô: 1.
Chuyªn ®Ò 1: So s¸nh hai luü thõa
1. §Ó so s¸nh hai luü thõa, ta thêng ®a vÒ so s¸nh hai luü thõa cïng c¬ sèhoÆc cïng sè mò.
- NÕu hai luü thõa cïng (c¬ lín h¬n 1) th× luü thõa nµo lín h¬n th×
lín h¬n.
- NÕu ai luü thõa cïng sè mò (sè mò lín h¬n 0) th× luü thõa nµo cã c¬ sè lín h¬n th× sÏ lín
h¬n.
2. Ngoµi c¸ch trªn, ®Ó so s¸nh hai luü thõa ta cßn dïng tÝnh chÊt b¾c cÇu, tÝnh chÊt ®¬n ®iÖu
cña phÐp nh©n (a < b th× a.c < b.c víi c > 0)
Bæ xung kiÕn thøc n©ng cao:
1
NÕu a > b th× a
n
> b
n
(n > 0)
NÕu m > n th× a
m
> a
n
(a >1)
Chuyên đề môn toán lớp 6 nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề môn toán lớp 6 nâng cao - Người đăng: thotuyetvd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Chuyên đề môn toán lớp 6 nâng cao 9 10 14