Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên Đề Nhiệt phân các muối

Được đăng lên bởi hamintonkelvin-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4563 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chuyên đề

PHẢN ỨNG NHIỆT PHÂN

A – LÍ THUYẾT
I/ Khái niệm - Bản chất của phản ứng:
- Khái niệm: Phản ứng nhiệt phân là phản ứng phân huỷ các hợp chất hoá học dưới tác dụng của nhiệt độ.
- Bản chất: Phân cắt các liên kết kém bền trong phân tử hợp chất vô cơ hay hữu cơ bởi nhiệt độ.
* Lưu ý:
(1) Phản ứng nhiệt phân có thể thuộc phản ứng oxi hoá - khử hoặc không:
VD:

2KClO3


t0

CaCO3


0

t

2KCl + 3O2 : Thuộc phản ứng oxi hoá - khử.
CaO + CO2 : Không thuộc phản ứng oxi hoá - khử.

(2) Phản ứng điện phân nóng chẩy không thuộc phản ứng nhiệt phân vì nó phân huỷ dưới tác dụng của dòng điện một chiều.
II/ Các trường hợp nhiệt phân:
1/ Nhiệt phân hiđroxit:
* NX: Các bazơ không tan đều bị phân huỷ ở t0 cao:
PƯ:

t0

2M(OH)n


M2On + nH2O. (Với M khác Li; Na; K; Ca; Ba)

* Lưu ý:
+ Phản ứng nhiệt phân Fe(OH)2 có mặt không khí:
t0

4Fe(OH)2 + O2


2Fe2O3 + 4H2O

+ Với AgOH và Hg(OH)2 : Không tồn tại ở nhiệt độ thường.
2AgOH

Ag2O + H2O

Hg(OH)
2 

HgO + H2O

Ở nhiệt độ cao thì Ag2O và HgO tiếp tục bị phân huỷ:
2Ag2O

2HgO


t0
t0

4Ag + O2
2Hg + O2

2/ Nhiệt phân muối:
a/ Nhiệt phân muối amoni (NH4+):
* NX:
- Tất cả các muối amoni đều kém bền nhiệt và bị phân huỷ khi nung nóng.
- Nguyên nhân: Do cấu trúc của ion NH4+ không bền.
- Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân phụ thuộc vào bản chất của anion gốc axit trong muối (có hay không có tính oxi hoá).
* TH1: Nếu anion gốc axit trong muối không có tính oxi hoá (VD: X-; PO43-; CO32-...)
PƯ:

(NH4)nA


VD:

NH4Cl (rắn)


t0

nNH3 + HnA : Không thuộc phản ứng oxi hoá khử.
t0

NH3 (k) + HCl (k)

* TH2: Nếu anion gốc axit trong muối có tính oxi hoá (VD: NO 3-; NO2- ; Cr2O42-...) thì sản phẩm của phản ứng không phải là NH 3 và axit
tương ứng:
VD:

NH4NO3


t0

N2O + 2H2O (Nếu nung ở > 5000C có thể cho N2 và H2O)

NH4NO2


t0

N2 + 2H2O

(NH4)2Cr2O4


t0

Cr2O3 + N2 + 4H2O

3

b/ Nhiệt phân muỗi nitrat (NO ):
* NX:
- Tất cả các muối nitrat đều dễ bị nhiệt phân.
- Nguyên nhân: Do cấu trúc của ion NO3- kém bền với nhiệt.
- Sản phẩm của quá trình nhiệt phân phụ thuộc vào khả năng hoạt động của kim loại có trong muối.
Có 3 trường hợp:
TH1:
TH2
K Ba Ca Na
Mg Al Zn Fe Co Ni Sn Pb H2 Cu
Muối nitrit + O2
Oxi + NO2 + O2

1

TH3
Hg Ag Pt Au
Kim loại + NO2 + O2

VD:

2NaNO3


t0

2NaNO2 + O2

2Cu(NO3)2

2AgNO3


t

0

2CuO + 4NO2 + O2

t0

2Ag + 2NO2 + O2

* Lưu ý: + Ba(NO3)2 thuộc TH2
+ Tất cả các phản ứng nhiệt phân muỗi nitrat đều thuộc phản ứng oxi hoá - khử.
+ Khi nhiệt phân NH4NO3
NH4NO3 


t0

N...
Chuyên đề PHẢN ỨNG NHIỆT PHÂN
A – LÍ THUYẾT
I/ Khái niệm - Bản chất của phản ứng:
- Khái niệm: Phản ứng nhiệt phân là phản ứng phân huỷ các hợp chất hoá học dưới tác dụng của nhiệt độ.
- Bản chất: Phân cắt các liên kết kém bền trong phân tử hợp chất vô cơ hay hữu cơ bởi nhiệt độ.
* Lưu ý:
(1) Phản ứng nhiệt phân có thể thuộc phản ứng oxi hoá - khử hoặc không:
VD: 2KClO
3
0
t

2KCl + 3O
2
: Thuộc phản ứng oxi hoá - khử.
CaCO
3
0
t

CaO + CO
2
: Không thuộc phản ứng oxi hoá - khử.
(2) Phản ứng điện phân nóng chẩy không thuộc phản ứng nhiệt phân vì nó phân huỷ dưới tác dụng của dòng điện một chiều.
II/ Các trường hợp nhiệt phân:
1/ Nhiệt phân hiđroxit:
* NX: Các bazơ không tan đều bị phân huỷ ở t
0
cao:
PƯ: 2M(OH)
n
0
t

M
2
O
n
+ nH
2
O. (Với M khác Li; Na; K; Ca; Ba)
* Lưu ý:
+ Phản ứng nhiệt phân Fe(OH)
2
có mặt không khí:
4Fe(OH)
2
+ O
2
0
t

2Fe
2
O
3
+ 4H
2
O
+ Với AgOH và Hg(OH)
2
: Không tồn tại ở nhiệt độ thường.
2AgOH

Ag
2
O + H
2
O
Hg(OH)
2

HgO + H
2
O
Ở nhiệt độ cao thì Ag
2
O và HgO tiếp tục bị phân huỷ:
2Ag
2
O
0
t

4Ag + O
2
2HgO
0
t

2Hg + O
2
2/ Nhiệt phân muối:
a/ Nhiệt phân muối amoni (NH
4
+
):
* NX:
- Tất cả các muối amoni đều kém bền nhiệt và bị phân huỷ khi nung nóng.
- Nguyên nhân: Do cấu trúc của ion NH
4
+
không bền.
- Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân phụ thuộc vào bản chất của anion gốc axit trong muối (có hay không có tính oxi hoá).
* TH
1
: Nếu anion gốc axit trong muối không có tính oxi hoá (VD: X
-
; PO
4
3-
; CO
3
2-
...)
PƯ: (NH
4
)
n
A
0
t

nNH
3
+ H
n
A : Không thuộc phản ứng oxi hoá khử.
VD: NH
4
Cl
(rắn)
0
t

NH
3 (k)
+ HCl
(k)
* TH
2
: Nếu anion gốc axit trong muối tính oxi hoá (VD: NO
3
-
; NO
2
-
; Cr
2
O
4
2-
...) thì sản phẩm của phản ứng không phải NH
3
axit
tương ứng:
VD: NH
4
NO
3
0
t

N
2
O + 2H
2
O (Nếu nung ở > 500
0
C có thể cho N
2
và H
2
O)
NH
4
NO
2
0
t

N
2
+ 2H
2
O
(NH
4
)
2
Cr
2
O
4
0
t

Cr
2
O
3
+ N
2
+ 4H
2
O
b/ Nhiệt phân muỗi nitrat (NO
3
-
):
* NX:
- Tất cả các muối nitrat đều dễ bị nhiệt phân.
- Nguyên nhân: Do cấu trúc của ion NO
3
-
kém bền với nhiệt.
- Sản phẩm của q trình nhiệt pn phthuộc vào khnăng hoạt động của kim loại trong muối.
Có 3 trường hợp:
TH
1
: TH
2
TH
3
K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Co Ni Sn Pb H
2
Cu Hg Ag Pt Au
Muối nitrit + O
2
Oxi + NO
2
+ O
2
Kim loại + NO
2
+ O
2
1
Chuyên Đề Nhiệt phân các muối - Trang 2
Chuyên Đề Nhiệt phân các muối - Người đăng: hamintonkelvin-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chuyên Đề Nhiệt phân các muối 9 10 931