Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề ôn HSG lớp 12

Được đăng lên bởi nguyenthiphuongntb
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu I (4,0 điểm ).
1) Gen điều hòa là một trong những thành phần cấu trúc của opêron Lac
đúng hay sai? Nêu vai trò của gen điều hòa trong cơ chế điều hòa hoạt động của
opêron Lac.
2) Phân biệt gen cấu trúc và gen điều hoà?
3) Nêu các đặc điểm của mã di truyền.
4) Nêu những đặc điểm khác nhau cơ bản trong nhân đôi ADN ở sinh vật
nhân sơ và sinh vật nhân thực.

- Gen điều hòa không phải là thành phần của opêron
Llac……………………………………
- Gen điều hòa tổng hợp Protein ức chế, protein này liên kết với vùng vận
hành ngăn cản quá trình phiên mã của các gen cấu
trúc…………………………………………………………….
- Gen điều hoà mã hóa cho các loại protein là các yếu tố điều hoà biểu hiện
của các gen
khác
trong
hệ
gen……………………………………………………………………………..
- Gen cấu trúc mã hoá cho các chuỗi polypeptit tham gia thành phần cấu trúc
hay chức năng của tế bào (cấu trúc, bảo vệ, hoocmôn, xúc tác…)
…………………………………..
- Mã di truyền được
đọc……………………………………………………………………….
- Mã di truyền có tính phổ
biến…………………………………………………………………….
- Mã di truyền có tính đặc
hiệu…………………………………………………………………….
- Mã di truyền có tính thoái
hóa……………………………………………………………………
(Chỉ trả lời theo SGK cơ bản là được)

- Ở sinh vật nhân thực, trên một phân tử ADN (mạch thẳng, kích thước dài)
có nhiều đơn vị sao chép. Ở sinh vật nhân sơ, trên phân tử ADN mạch vòng,
kích
thước
nhỏ
chỉ
có
một
đơn
vị
sao
chép.
………………………………………………………………………………………………………………………………

- Các tế bào sinh vật nhân thực có nhiều loại enzim và protein khác nhau
tham gia thực hiện quá trình tái bản ADN hơn so với sinh vật nhân
sơ………………………………………
- Tốc độ sao chép của sinh vật nhân sơ nhanh hơn sinh vật nhân
thưc…………………………

- ADN dạng mạch vòng của nhân sơ không ngắn lại sau mỗi chu kỳ sao
chép, trong khi hệ gen của sinh vật nhân thực ở dạng mạch thẳng ngắn lại
sau mỗi chu kỳ sao chép.
Câu 5: (1,5 điểm)
1. Tại sao tần số đột biến gen trong tự nhiên ở sinh vật nhân chuẩn thường rất
thấp?
2. Trình bày cơ chế hình thành thể một và thể ba.
1. Tần số đột biến gen ở sinh vật nhân chuẩn thường rất thấp vì:
- Những sai sót trên ADN hầu hết được hệ thống các enzim sửa sai trong tế
bào............................................................................................................
- ADN có cấu trúc bền vững nhờ các liên kết Hidro giữa 2 mạch đơn với số lượng
lớn và liên kết cộng hóa trị giữa các Nu trên mỗi mạch đơn. ADN được bảo vệ
trong nhân và liên kết với Pr Histon............................
- Gen của sinh vật nhân chuẩn có cấu trúc phân mảnh...............................
2. Trì...
Câu I (4,0 điểm ).
1) Gen điều hòa một trong những thành phần cấu trúc của opêron Lac
đúng hay sai? Nêu vai trò của gen điều hòa trong chế điều hòa hoạt động của
opêron Lac.
2) Phân biệt gen cấu trúc và gen điều hoà?
3) Nêu các đặc điểm của mã di truyền.
4) u những đặc điểm kc nhau cơ bản trong nn đôi ADN sinh vật
nhân sơ sinh vật nhân thực.
- Gen điều hòa không phải thành phần của opêron
Llac……………………………………
- Gen điều hòa tổng hợp Protein ức chế, protein này liên kết với vùng vận
hành ngăn cản quá trình phiên của c gen cấu
trúc…………………………………………………………….
- Gen điều hoà hóa cho các loại protein các yếu tố điều hoà biểu hiện
của các gen
khác trong hệ
gen……………………………………………………………………………..
- Gen cấu trúc hoá cho các chuỗi polypeptit tham gia thành phần cấu trúc
hay chức năng của tế bào (cấu trúc, bảo vệ, hoocmôn, xúc tác…)
…………………………………..
- Mã di truyền được
đọc……………………………………………………………………….
- Mã di truyền có tính phổ
biến…………………………………………………………………….
- Mã di truyền có tính đặc
hiệu…………………………………………………………………….
- Mã di truyền có tính thoái
hóa……………………………………………………………………
(Chỉ trả lời theo SGK cơ bản là được)
- sinh vật nhân thực, trên một phân tử ADN (mạch thẳng, kích thước i)
nhiều đơn vị sao chép.sinh vật nhân sơ, trên phân tử ADN mạch vòng,
kích thước nhỏ chỉ một đơn vị sao chép.
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Các tế bào sinh vật nhân thực nhiều loại enzim protein khác nhau
tham gia thực hiện quá trình tái bản ADN hơn so với sinh vật nhân
sơ………………………………………
- Tốc độ sao chép của sinh vật nhân nhanh hơn sinh vật nhân
thưc…………………………
Chuyên đề ôn HSG lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề ôn HSG lớp 12 - Người đăng: nguyenthiphuongntb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chuyên đề ôn HSG lớp 12 9 10 342