Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề ôn thi đại học

Được đăng lên bởi Nguyễn Hữu Kiều
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu ôn thi Đại học Cao Đẳng

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
ĐƯỜNG TRÒN

A- TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Đường tròn có tâm và bán kính cho trước
1) Đường tròn tâm I(a; b) bán kính r có phương trình:  x  a    y  b   r 2 (C)
2

2

Lưu ý một số trường hợp xác định bán kính:
a) (C) đi qua M Û r = IM.
b) (C) tiếp xúc với  Û r = d(I, ).

2
2
2
2
2) Đường tròn tâm I(a; b) có phương trình dạng: x  y  2ax  2by  c  0  a  b  d  0 

Khi đó bán kính của đường tròn là: r  a 2  b2  d
2. Tiếp tuyến của đường tròn.

uuuur
1) Tiếp tuyến của đường tròn (C) tại M 0  x0 ; y0  , có VTPT là I M 0   x0  a; y0  b  , nên có phương
trình:  x0  a   x  x0    y0  b   y  y0   0

2
2
2) Đường thẳng  có dạng: Ax  By  C  0  A  B  0  tiếp xúc với đường tròn (C) nếu:

d  I,  

Aa  Bb  C

 r (*)
A2  B 2
 Giải phương trình (*) ta tìm được A và B từ đó suy ra tiếp tuyến.
Chú ý: Xét điểm P  x0 ; y0  nằm ngoài đường tròn (C). Khi đó, từ M0 ta kẻ được hai tiếp tuyến đến
đường tròn (C) và:
1) hai tiếp điểm A, B là giao điểm của đường tròn (C) và đường tròn đường kính IP; 2) IP là đường
phân giác của góc ·APB
3) IP là đường trung trực của đoạn thẳng AB hay IP vuông góc với dây AB tại trung điểm H của AB.
AB 2
4
3. Cát tuyến của đường tròn.
Giả sử đường thẳng  đi qua P  x0 ; y0  và cắt đường tròn (C) tại hai điểm A và B. Gọi H là trung
4) r  IH 2 

điểm của AB. Ta có:
uuu
r
1) IH   hay IH là một VTPT của . (H là hình chiếu của I trên )
2) IH  r 2 

AB 2
4

B - BÀI TẬP
I. Bài tập cơ bản
Viết phương trình của đường tròn trong các trường hợp sau:
1) Tâm I(1; 2) và đi qua điểm M(2; -1)
2) Tâm I(-2; 3) và tiếp xúc với đường thẳng  : x  y  1  0
3) Đi qua ba điểm A(-1; 3), B(6; 2), C(-1; -5)
4) Đi qua M(1; 2) và tiếp xúc với hai trục tọa độ.

-1Biên soạn: Nguyễn Hữu Kiều

Tài liệu ôn thi Đại học Cao Đẳng
Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
II. Các bài toán thi
Dạng 1. Viết phương trình đường tròn.
Ví dụ 1. Viết phương trình đường tròn đi qua M(3; 4), có tâm thuộc đường thẳng : x + y - 3 = 0
và bán kính r  10
Hướng dẫn: Gọi I (a;3  a )   là tâm của đường tròn (C).
Theo gt Þ IM = r  10 Þ  3  a    1  a   10  2a 2  4a  0  a  0, a  2
2

2

Suy ra có hai đường tròn: x 2   y  3  10 và  x  2    y  1  10
2

2

2

Bài tập tương tự
Bài 1. Viết phương trình đường tròn đi qua A(1; 1), có tâm thuộc đường thẳng : 2x + y - 5 = 0
và có bán kính R = 5
Bài 2. Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm A(0; 1), B(2...
Tài liệu ôn thi Đại học Cao Đẳng Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
ĐƯỜNG TRÒN
A- TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Đường tròn có tâm và bán kính cho trước
1) Đường tròn tâm I(a; b) bán kính r có phương trình:
2 2
2
x a y b r
(C)
Lưu ý một số trường hợp xác định bán kính:
a) (C) đi qua M Û r = IM.
b) (C) tiếp xúc với Û r = d(I, ).
2) Đường tròn tâm I(a; b) có phương trình dạng:
2 2 2 2
2 2 0 0x y ax by c a b d
Khi đó bán kính của đường tròn là:
2 2
r a b d
2. Tiếp tuyến của đường tròn.
1) Tiếp tuyến của đường tròn (C) tại
0 0 0
;M x y
, có VTPT là
0 0 0
I ;M x a y b
uuuur
, nên có phương
trình:
0 0 0 0
0x a x x y b y y
2) Đường thẳng có dạng:
2 2
0 0Ax By C A B
tiếp xúc với đường tròn (C) nếu:
2 2
,
Aa Bb C
d I r
A B
(*)
Giải phương trình (*) ta tìm được A và B từ đó suy ra tiếp tuyến.
Chú ý: Xét điểm
nằm ngoài đường tròn (C). Khi đó, từ M
0
ta kẻ được hai tiếp tuyến đến
đường tròn (C) và:
1) hai tiếp điểm A, B là giao điểm của đường tròn (C) và đường tròn đường kính IP; 2) IP là đường
phân giác của góc
·
APB
3) IP là đường trung trực của đoạn thẳng AB hay IP vuông góc với dây AB tại trung điểm H của AB.
4)
2
2
4
AB
r IH
3. Cát tuyến của đường tròn.
Giả sử đường thẳng đi qua
và cắt đường tròn (C) tại hai điểm A và B. Gọi H là trung
điểm của AB. Ta có:
1) IH hay
IH
uuur
là một VTPT của . (H là hình chiếu của I trên )
2)
2
2
4
AB
IH r
B - BÀI TẬP
I. Bài tập cơ bản
Viết phương trình của đường tròn trong các trường hợp sau:
1) Tâm I(1; 2) và đi qua điểm M(2; -1)
2) Tâm I(-2; 3) và tiếp xúc với đường thẳng
: 1 0x y
3) Đi qua ba điểm A(-1; 3), B(6; 2), C(-1; -5)
4) Đi qua M(1; 2) và tiếp xúc với hai trục tọa độ.
-1-
Biên soạn: Nguyễn Hữu Kiều
Chuyên đề ôn thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề ôn thi đại học - Người đăng: Nguyễn Hữu Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chuyên đề ôn thi đại học 9 10 477