Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề ôn thi đại học

Được đăng lên bởi Akira Akira Akira
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề ôn thi đại học

Dạng 1

Ch ương 2- Nito, phôtpho

Bài toán một kim loại + HNO3 tạo một sản phẩm khử

Câu 1. Lượng khí thu được (đkc) khi hoà tan hoàn toàn 0,3 mol Cu trong lượng dư HNO3 đặc là:
A. 3,36 lít
B. 4,48 lít
C. 6,72 lít
D. 13,44 lít
Câu 2. Cho 10,8 g Al tan hết trong dd HNO3 loãng thu được sản phẩm duy nhất là 3,36 lít khí A (đkc). CTPT
của khí A là: A. N2O
B. NO2
C. NO
D. N2
Câu 3 Cho 0,05 mol Mg tan hết trong dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0,01 mol khí X là sản phẩm khử duy nhất
(đktc). X là : A.
NO2
B. N2
C. NOD.
N2O
Câu 4. Để hòa tan vừa hết 9,6 gam Cu cần phải dùng V ml dung dịch HNO 3 2M, sau phản ứng thu được V 1 lít
khí NO (ở đktc). Biết phản ứng không tạo ra NH4NO3. Vậy V và V1 có giá trị là
A. 100 ml và 2,24 lít
B. 200 ml và 2,24 lít
C. 150 ml và 4,48 lít
D. 250 ml và 6,72 lít
Câu 5.Cho 19,5 gam một kim loại M hóa trị n tan hết trong dung dịch HNO 3 thu được 4,48 lít khí NO (ở
đktc). M là kim loại: A. Mg
B. Cu
C. Fe
D. Zn
Câu 6: Cho m gam Fe tan trong 250 ml dung dịch HNO 3 2M, để trung hòa lượng axit dư cần phải dùng 100
ml dung dịch NaOH 1M. Vậy m có giá trị là:
A. 2,8 gam
B. 8,4 gam
C. 5,6 gam
D. 11,2 gam
Câu 7: Cho 11,2 gam một kim loại Z tan trong một lượng HNO3 vừa đủ, sau phản ứng thu được dd A và 4,48
lít khí NO (ở đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Cô cạn dd A thu được muối khan có khối lượng bằng:
A. 55,6 gam
B. 48,4 gam
C. 56,5 gam
D. 44,8 gam
Câu 8: Cho m gam Mg tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3, phản ứng làm giải phón ra khí N2O (duy nhất) và
dung dịch sau phản ứng tăng 3,9 gam. Vậy m có giá trị là:
A. 2,4 gam
B. 3,6 gam
C. 4,8 gam
D. 7,2 gam
Câu 9: Hòa tan hết 1,92 gam một kim loại trong 1,5 lít dd HNO 3 0,15M thu được 0,448 lít khí NO (ở đktc) và
dd A. Biết khi phản ứng thể tích dd không thay đổi:
a) Vậy R là kim loại: A. Al
B. Zn
C. Fe
D. Cu
b) Nồng độ mol/l lít của các chất có thể có trong dd A là:
A. muối = 0,02M ; HNO3dư =0,097M
B. muối = 0,097M ; HNO3dư =0,02M
C. muối = 0,01M ; HNO3dư =0,01M
D. muối = 0,022M ; HNO3dư =0,079M
Câu 10. Cho a mol Fe vào dd có chứa 5a mol HNO3 thấy có khí NO2 bay ra và còn lại dd A. Dung dịch A
chứa: A. Fe(NO3)3 C. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 B. Fe(NO3)2
D. Fe(NO3)3 và HNO3
Câu11. Cho a mol Fe vào dd có chứa 3a mol HNO3 thấy có khí NO bay ra và còn lại dd A. Dung dịch A chứa:
A. Fe(NO3)3
C. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 B. Fe(NO3)2
D. Fe(NO3)3 và HNO3

Dạng 2

Bài toán một kim loại + HNO3 tạo hỗn hợp sản phẩm khử

Câu...
Chuyên đ ôn thi đ i h c Ch ng 2- Nito, phôtpho ươ




! "#$$% !&' (#)$$
!)%*+
,-./012!*#343
5* 
'
"#
'
 (#
'
 67+8
219):-./0;12
#: *# 
'
"#
'
# (#
'
"
#
#<=>?@+A!B/.CD8
'7-/.ED
)

F#"+/.EGH
$

#DI1D?D
)
J98
*#)?''$"#'?''$ #)6?$$%  (#'6?!&'
# #)A6KH7J8+8
$$%F
#7H *#7 "# #LM (#N
$ LM'68
'7=>OB/.C)
8)7#DI1J98
*#'% "#%$ #6! (#))'
%))'KHNK?@5-/.E*?$$%
F-./0;12#GH*PJPQR
*#66! "#$%$ #6!6 (#$$%
& 78
/.E./J
'
12?
8-/.ESA#DI1J98
*#'$ "#! #$% (#&'
'(>+)A'KH)6
)67$$%F?
*#"+/.E=G1T
DI1UH *#* "#N #LM (#
QVKW592J=J*
*#PX'7Y

XA&7 "#PXA&7Y

X'7
#PX)7Y

X)7 (#PX''7Y

X&A7
)#LM?JE621J'Q1?>H*#(8*
E LM
LM
'
?LM
"#LM
'
LM
?
LM?JE
21JQ1?>H*#(8*E
LM
LM
'
?LM
"#LM
'
LM
?
!
*+
 *?8
,Z/V)6
'
?)/.EGHP#3#
*# )6 "# %) # %) (# )6
!>K%'9[?@5?\'$$A'%FZ/
V?
'
9#
DI1-P5PZ/QR
*#'
'
' "#'
'
'
#'
'
' (#'
'
'
QVKW5
MCQR
*#'W "#'W #'W (#$W
Gv:Lê Th Hoan 0985118473 Tr ng THPH Yên Dũng 1ườ
Chuyên đề ôn thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề ôn thi đại học - Người đăng: Akira Akira Akira
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Chuyên đề ôn thi đại học 9 10 739