Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề oxh khử

Được đăng lên bởi hamintonkelvin-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 614 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. CÁC QUY TẮC XÁC ĐỊNH SỐ OXI HÓA
Số oxi hóa được xác định theo qui tắc sau:
Qui tắc 1: Trong các đơn chất, số oxi hóa của một nguyên tố bằng 0.
0

0

0

0

Ví dụ : Cu, Zn, H , N ,...
Qui tắc 2: Trong hầu hết hợp chất, số oxi hóa của H bằng +1, trừ hiđruakim loại (-1) (NaH,
CaH ,...). Số oxi hóa của oxi bằng -2, trừ OF ( +2) và peoxit ( -1) ( chẳng hạn H O ,...)
Qui tắc 3: Trong một phân tử, tổng số số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của
từng nguyên tố đó bằng 0.
2

2

2

2

2

2

+1 +5 -2

Ví dụ: HNO
Qui tắc 4:
Trong ion đơn nguyên tử, số oxi hóa của nguyên tố bằng điện tích của ion đó.
3

+1 -1

Ví dụ : Trong Na Cl . Số oxi hóa ghi là NaCl
+

-

Trong ion đa nguyên tử, tổng số số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng
nguyên tố đó bằng điện tích của ion đó.
Ví dụ: Tính số oxi hóa của N trong NO
Đặt x là số oxi hóa của nguyên tố N, ta có x + 3(-2) = - 1 → x = +5. Được ghi là NO
Tuy nhiên ta có thể xác định số oxi hóa dựa vào công thức cấu tạo.
Ví dụ: Trong OF , H O ,CaOCl
H H
 
F-O-F ; H-O-O-H ; Cl-Ca-O-Cl ;
H O  C  C H
 
H H
Cách ghi số oxi hóa : Số oxi hóa được ghi phía trên kí hiệu của nguyên tố. Viết bằng số tự nhiên, dấu
trước, số sau.
-

3

-

3

2

-1 +2 -1

+1 -1 -1 +1

-1 +2

2

-2

2

2

+1

-3

-1 -2

II. CÁC SỐ OXI HÓA CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ THƯỜNG GẶP
LỚP 10.
Nhóm
F
Cl
Br
I
halogen
Số oxi hóa -1
-1, +1, +3, +5, +7
-1, +1, +3, +5, +7
-1, +1, +3, +5, +7
Ví dụ
HF, NaF HCl, HClO, HClO , HClO , HBr, HBrO, HBrO , HBrO , HI, HIO, HIO , HIO ,
HClO
HBrO
HIO
2

3

2

4

Nhóm
lưuhuynh
Số oxi hóa
Ví dụ
LỚP 11
Nhóm
NI
PHOTPHO
Số oxi hóa
Ví dụ

4

S

-2, -1, +2
H O, H O , OF
2

Nhóm cacbon- Silic

2

4

oxi- O

TƠ

3

2

2

2

-2,-1, +4, +6
H S, FeS , SO , H SO
2

2

2

2

– N
-3, +1, +2, +3, +4, +5
NH , N O, NO, HNO , HNO
3

2

2

C

3

4

P

As

-3, +3, +5,
PH , PCl , H PO

+3, +5
As S , H AsO

3

3

3

4

Si

2

3

3

5

3

Số oxi hóa
Ví dụ

-4,-3, -2, -1, 0, +1, +2,+3, +4,
CH , C H , C H , C H , CH Cl CHCl , CO, CO
4

LỚP 12
Nhóm kim loại nhóm
A
Số oxi hóa
Ví dụ

2

6

2

4

2

2

2

I

2

3

II

III

+1
+2
+3
Na O, K O MgO, CaO Al O
2

2

2

-4, +4
SiH ,SiO

2

4

2

IV

3

+2,+4
PbO, PbO

2

SnCl , SnO
2

Nhóm kim loại
nhóm B
Số oxi hóa
Ví dụ

2

Cu

Mn

Cr

Fe

Ag

Zn,

+1, +2
Cu O,
CuO

+2, +4, +6, +7
MnCl , MnO, K MnO ,
KMnO

+2, +3, +6
CrO, Cr O ,
K Cr O

+2, +8/3, +3
FeS , Fe O ,
Fe O

+1
AgNO

+2
ZnO

2

2

2

7

7

2

2

2

3

2

7

3

2

4

3

3

* Số oxi hóa của đơn chất bằng không
Trên cơ sở hệ thốn...
I. CÁC QUY TẮC XÁC ĐỊNH SỐ OXI HÓA
Số oxi hóa được xác định theo qui tắc sau:
Qui tắc 1: Trong các đơn chất, số oxi hóa của một nguyên tố bằng 0.
0 0 0 0
Ví dụ : Cu, Zn, H
2
, N
2
,...
Qui tắc 2: Trong hầu hết hợp chất, số oxi hóa của H bằng +1, trừ hiđruakim loại (-1) (NaH,
CaH
2
,...). Số oxi hóa của oxi bằng -2, trừ OF
2
( +2) và peoxit ( -1) ( chẳng hạn H
2
O
2
,...)
Qui tắc 3: Trong một phân tử, tổng số số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của
từng nguyên tố đó bằng 0.
+1 +5 -2
Ví dụ: HNO
3
Qui tắc 4:
Trong ion đơn nguyên tử, số oxi hóa của nguyên tố bằng điện tích của ion đó.
+1 -1
Ví dụ : Trong Na
+
Cl
-
. Số oxi hóa ghi là NaCl
Trong ion đa nguyên tử, tổng số số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng
nguyên tố đó bằng điện tích của ion đó.
Ví dụ: Tính số oxi hóa của N trong NO
3
-
Đặt x là số oxi hóa của nguyên tố N, ta có x + 3(-2) = - 1 → x = +5. Được ghi là NO
3
-
Tuy nhiên ta có thể xác định số oxi hóa dựa vào công thức cấu tạo.
Ví dụ: Trong OF
2
, H
2
O
2
,CaOCl
2
H H
-1 +2 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +2 -2 +1
-3
-1 -2
F-O-F ; H-O-O-H ; Cl-Ca-O-Cl ; H O C C H
H H
Cách ghi số oxi hóa : Số oxi hóa được ghi phía trên kí hiệu của nguyên tố. Viết bằng số tự nhiên, dấu
trước, số sau.
II. CÁC SỐ OXI HÓA CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ THƯỜNG GẶP
LỚP 10.
Nhóm
halogen
F Cl Br I
Số oxi hóa -1 -1, +1, +3, +5, +7 -1, +1, +3, +5, +7 -1, +1, +3, +5, +7
Ví dụ HF, NaF HCl, HClO, HClO
2
, HClO
3
,
HClO
4
HBr, HBrO, HBrO
2
, HBrO
3
,
HBrO
4
HI, HIO, HIO
2
, HIO
3
,
HIO
4
Nhóm oxi-
lưuhuynh
O S
Số oxi hóa -2, -1, +2 -2,-1, +4, +6
Ví dụ H
2
O, H
2
O
2
, OF
2
H
2
S, FeS
2
, SO
2
, H
2
SO
4
LỚP 11
Nhóm NI
PHOTPHO
N P As
Số oxi hóa -3, +1, +2, +3, +4, +5 -3, +3, +5, +3, +5
Ví dụ NH
3
, N
2
O, NO, HNO
2
, HNO
3
PH
3
, PCl
3
, H
3
PO
4
As
2
S
3
, H
3
AsO
5
Nhóm cacbon- Silic C Si
Chuyên đề oxh khử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề oxh khử - Người đăng: hamintonkelvin-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chuyên đề oxh khử 9 10 905