Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề oxi hóa khử

Được đăng lên bởi nguyenngoctuyen12-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GV: Nguyễn Ngọc Tuyến

Chuyên đề - Phản ứng oxi hoá - Khử

THPT LG

PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ
I. LÍ THUYÊT CƠ CẢN:
- Chất khử là gì? Chất oxi hóa là gì?
- Sự khử? Sự oxi hóa là gì?
- Phản ứng oxi hóa – khử? Dấu hiệu nhận biết phản ứng OXH – KHỬ

1. Các chất oxi hóa thường gặp :
- Các hợp chất của mangan:
 KMnO4(Kali pemanganat), K2MnO4, MnO2 (MnO4-, MnO42-, MnO2) là các chất oxi hóa
 KMnO4, K2MnO4, MnO2 trong môi trường axit (H+) thường bị khử thành muối Mn2+
VD: 2 KMnO4 + 10 FeSO4 + 8 H2SO4 → 2 MnSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8 H2O
 KMnO4 trong môi trường trung tính (H2O) thường bị khử thành mangan đioxit (MnO2)
VD: 2KMnO4
+ 4K2SO3 + H2O → MnO2 + K2SO4 + KOH
 KMnO4 trong môi trường bazơ (OH-) thường bị khử tạo K2MnO4 (Kali manganat)
- Hợp chất của crom: K2Cr2O7; K2CrO4 (Cr2O72-; CrO42-)
 K2Cr2O7 (Kali đicromat; Kali bicromat), K2CrO4 (Kali cromat) trong môi trường axit (H+) thường
bị khử thành muối crom (III) (Cr3+)
VD: K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O
 Trong môi trường trung tính, muối cromat (CrO42-) thường bị khử tạo crom (III) hiđroxit
VD: 2KCrO4 + 3(NH4)2S + 2H2O → 2Cr(OH)3 + 3S + 6NH3 + 4KOH
- Axit nitric (HNO3), muối nitrat trong môi trường axit (NO3-/H+)
 HNO3 đậm đặc thường bị khử tạo khí màu nâu nitơ đioxit NO2. Các chất khử thường
bị HNO3 oxi hóa là: Các kim loại, các oxit kim loại có số oxi hóa trung gian (FeO, Fe 3O4), một số
phi kim (C, S, P), một số hợp chất của phi kim có số oxi hóa thấp nhất hay trung gian (H 2S, SO2,
SO32-, HI), một số hợp chất của kim loại trong đó kim loại có số oxi hóa trung gian Fe2+, Fe(OH)2
VD: Fe + 6 HNO3 (đ, nóng) → Fe(NO3)3 + 3 NO2
+ 3 H2O
 HNO3 loãng thường bị khử thành NO (khí nitơ oxit). Các chất khử thường gặp là: các kim loại,
các oxit kim loại hay hợp chất kim loại có số oxi hóa trung gian (FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2+), một số
phi kim (S, C, P), một số hợp chất của phi kim trong đó phi kim có số oxi hoá thấp nhất có số oxi
hóa trung gian (NO2-, SO32-).
VD: Fe
+
4HNO3(l) → Fe(NO3)3 +
NO + 2H2O
 Muối nitrat trong môi trường axit (NO3-/H+) giống như HNO3 loãng, nên nó oxi hóa được các
kim loại tạo muối, NO3- bị khử tạo khí NO, đồng thời có sự tạo nước (H2O)
VD: 3Cu + 2NO3- + 8H+
→ 3Cu2+ + 2NO + 4H2O
Khí NO không màu thoát ra kết hợp với O2 (của không khí) tạo khí NO2 có màu nâu đỏ
- Axit sunfuric đậm đặc nóng, H2SO4(đ, nóng); Khí sunfurơ (SO2)
 H2SO4 (đ, nóng) thường bị khử tạo khí SO2. Các chất khử thường tác dụng với
H2SO4(đ, nóng) là: các kim loại, các hợp chất của kim lo...
GV: Nguyễn Ngọc Tuyến Chuyên đề - Phản ứng oxi hoá - Khử THPT LG
PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ
I. LÍ THUYÊT CƠ CẢN:
- Chất khử là gì? Chất oxi hóa là gì?
- Sự khử? Sự oxi hóa là gì?
- Phản ứng oxi hóa – khử? Dấu hiệu nhận biết phản ứng OXH – KHỬ
1. Các chất oxi hóa thường gặp :
- Các hợp chất của mangan:
KMnO
4
(Kali pemanganat), K
2
MnO
4
, MnO
2
(MnO
4
-
, MnO
4
2-
, MnO
2
) là các chất oxi hóa
KMnO
4
, K
2
MnO
4
, MnO
2
trong môi trường axit (H
+
) thường bị khử thành muối Mn
2+
VD: 2 KMnO
4
+ 10 FeSO
4
+ 8 H2SO4 → 2 MnSO
4
+ 5 Fe
2
(SO
4
)
3
+ K
2
SO
4
+ 8 H
2
O
KMnO
4
trong môi trường trung tính (H
2
O) thường bị khử thành mangan đioxit (MnO
2
)
VD: 2KMnO
4
+ 4K
2
SO
3
+ H
2
O → MnO
2
+ K
2
SO
4
+ KOH
KMnO
4
trong môi trường bazơ (OH
-
) thường bị khử tạo K
2
MnO
4
(Kali manganat)
- Hợp chất của crom: K
2
Cr
2
O
7
; K
2
CrO
4
(Cr
2
O
7
2-
; CrO
4
2-
)
K
2
Cr
2
O
7
(Kali đicromat; Kali bicromat), K
2
CrO
4
(Kali cromat) trong môi trường axit (H
+
) thường
bị khử thành muối crom (III) (Cr
3+
)
VD: K
2
Cr
2
O
7
+ 6FeSO
4
+ 7H2SO4 → Cr
2
(SO
4
)
3
+ 3Fe
2
(SO
4
)
3
+ K
2
SO
4
+ 7H
2
O
Trong môi trường trung tính, muối cromat (CrO
4
2-
) thường bị khử tạo crom (III) hiđroxit
VD: 2KCrO
4
+ 3(NH
4
)
2
S + 2H
2
O → 2Cr(OH)
3
+ 3S + 6NH
3
+ 4KOH
- Axit nitric (HNO
3
), muối nitrat trong môi trường axit (NO
3
-
/H
+
)
HNO
3
đậm đặc thường bị khử tạo khí màu nâu nitơ đioxit NO
2
. Các chất khử thường
bị HNO
3
oxi hóa là: Các kim loại, các oxit kim loại có số oxi hóa trung gian (FeO, Fe
3
O
4
), một số
phi kim (C, S, P), một số hợp chất của phi kim có số oxi hóa thấp nhất hay trung gian (H
2
S, SO
2
,
SO
3
2-
, HI), một số hợp chất của kim loại trong đó kim loại có số oxi hóa trung gian Fe
2+
, Fe(OH)
2
VD: Fe + 6 HNO
3 (đ, nóng)
→ Fe(NO
3
)
3
+ 3 NO
2
+ 3 H2O
HNO
3
loãng thường bị khử thành NO (khí nitơ oxit). Các chất khử thường gặp là: các kim loại,
các oxit kim loại hay hợp chất kim loại có số oxi hóa trung gian (FeO, Fe(OH)
2
, Fe
3
O
4
, Fe
2+
), một số
phi kim (S, C, P), một số hợp chất của phi kim trong đó phi kim có số oxi hoá thấp nhất có số oxi
hóa trung gian (NO2-, SO
3
2-
).
VD: Fe + 4HNO
3
(l) → Fe(NO
3
)
3
+ NO + 2H
2
O
Muối nitrat trong môi trường axit (NO
3-
/H
+
) giống như HNO
3
loãng, nên nó oxi hóa được các
kim loại tạo muối, NO3- bị khử tạo khí NO, đồng thời có sự tạo nước (H
2
O)
VD: 3Cu + 2NO
3
-
+ 8H
+
→ 3Cu
2+
+ 2NO + 4H
2
O
Khí NO không màu thoát ra kết hợp với O
2
(của không khí) tạo khí NO
2
có màu nâu đỏ
- Axit sunfuric đậm đặc nóng, H
2
SO
4
(đ, nóng); Khí sunfurơ (SO
2
)
H
2
SO
4
(đ, nóng) thường bị khử tạo khí SO
2
. Các chất khử thường tác dụng với
H
2
SO
4
(đ, nóng) là: các kim loại, các hợp chất của kim loại số oxi hóa trung gian (như FeO, Fe
3
O
4
,
Fe
2+
, Fe(OH)
2
), một số phi kim (như C, S, P), một số hợp chất của phi kim (như HI, HBr, H
2
S)
VD: Cu + 2H2SO4(đ, nóng) → CuSO
4
+ SO
2
+ 2H
2
O
Các kim loại mạnh như Mg, Al, Zn không những khử H2SO4 đậm đặc, nóng thành SO
2
mà còn
thành S, H
2
S. H2SO4 đậm đặc nhưng nếu loãng bớt thì sẽ bị khử tạo lưu huỳnh (S) hay hợp chất của
lưu huỳnh có số oxi hóa thấp hơn (H
2
S).
Khí sunfurơ (SO
2
) oxi hóa được các chất khử mạnh như các hợp chất của phi kim có số oxi hoá
thấp (như H
2
S, CO), một số phi kim (như H
2
, C), các kim loại mạnh (như Na, K, Ca, Ba, Mg). Nếu
SO
2
là chất oxi hóa thì nó thường bị khử tạo S.
VD: SO
2
+ H
2
S → S + H
2
O
Khác với HNO
3
, dung dịch H2SO4 loãng là axit thông thường (tác nhân oxi hóa là H+), chỉ
dung dịch H2SO4 đậm đặc, nóng mới là axit có tính oxi hóa mạnh (tác nhân oxi hóa là SO
4
2-
).
Trong khi dung dịch HNO3 kể cả đậm đặc lẫn loãng đều là axit có tính oxi hóa mạnh (tác nhân oxi
hóa là NO
3
-
Ba kim loại Al, Fe, Cr không bị hòa tan trong dung dịch H
2
SO
4
đậm đặc nguội
1
Chuyên đề oxi hóa khử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề oxi hóa khử - Người đăng: nguyenngoctuyen12-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chuyên đề oxi hóa khử 9 10 767