Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề PH

Được đăng lên bởi Arthur Conan Doyle
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC PHỔ THÔNG

VÊn ®Ò

pH CñA DUNG DÞCH

I – Ph¬ng ph¸p gi¶i
1. ®Þnh nghÜa: pH là đại lượng biểu thị nồng độ ion H+ trong dung dịch nước dưới dạng biểu thức toán học :
pH= - lg[ H+]
ViÖc x¸c ®Þnh pH gióp cho ta biÕt dung dÞch cã m«i trêng: axit, baz¬ hay trung tÝnh
2.Cách xác định pH
Bước 1: Tìm nồng độ [ H+].
Bước 2 : Xác định pH qua công thức: pH= - lg[ H+]
Đối với dung dịch có môi trường kiềm thì ta
- Xác định [OH-].
- Suy ra pOH qua công thức:
pOH= - lg[ OH-]
- Từ biểu thức pOH + pH = 14 rồi suy ra pH
* Chú ý :
1. Biết pH suy ra [ H+] = 10-pH.
C n
2. Đối với dung dịch axít yếu và bazơ yếu thì độ điện li α= =
C0 n 0
+ C, C0 lÇn lît lµ nång ®é ph©n li vµ ban ®Çu
+ n, n0 lÇn lît lµ sè mol ph©n li vµ sè mol ban ®Çu
3. Đề bài cho 1 axit tác dụng với nhiều bazơ hoặc 1 bazơ tác dụng nhiều axit thì ta đưa bài toán về dạng
phương trình ion thu gọn để giải
4. pH của dung dịch muối
- Muối của axit mạnh bazơ yếu pH < 7 dung dịch muối có axit, quì tím chuyển sang màu đỏ
- Muối của axit yếu bazơ mạnh pH > 7 dung dịch muối có bazơ, quì tím chuyển sang màu xanh
- Muối của axit mạnh bazơ mạnh pH = 7 dung dịch muối trung tính, quì tím không đổi màu - Muối của axit
yếu bazơ yếu tương đương pH = 7 dung dịch muối trung tính, quì tím không đổi màu.
II – bµi tËp vËn dông
A – bµi tËp mÉu
Bµi 1: Trén 250 ml hçn hîp dung dÞch HCl 0,08 mol/lit vµ H 2SO4 0,01 mol/lit víi 250 ml dung dÞch Ba(OH) 2
cã nång ®é x mol/l thu ®îc m gam kÕt tña vµ 500 ml dung dÞch cã pH =12. TÝnh m vµ x. Coi Ba(OH) 2 ®iÖn li
hoµn toµn c¶ 2 nÊc.
Gi¶i:
Ta cã:
n H+ =n HCl +2n H2SO4 =0,25(0,08+2.0,01)=0,025 mol; n SO42- =n H2SO4 =0,25.0,01=0,0025mol
n OH - =2n Ba(OH)2 =0,5x ;

n Ba 2+ =n Ba(OH)2 =0,25x

PHT¦: H + +OH -  H 2O
;
Ba 2+ +SO 4 2-  BaSO 4 
Do pH =12 nªn m«i trêng sau ph¶n øng lµ m«i trêng baz¬  OH- d sau ph¶n øng.
n OH- d = 0,5 x – 0, 025 mol
 OH
 - = 10-2 mol/l  n OH- =10-2 .0,5=0,005 mol
mµ pH = 12   H + =10-12 mol/l 
Do ®ã cã: 0,5 x – 0, 025 = 0,005  x= 0,06 mol/l
m = m BaSO4 = 0,0025×233=0,585g
Bµi 2:
Hoµ tan m gam BaO vµo níc ®îc 200 ml dung dÞch A cã pH = 13. TÝnh m?
Gi¶i:
PHP¦: BaO+H 2 O  Ba(OH) 2  Ba 2+ +2OH  OH
 - =10 -1mol/l  n OH- =10-1.0,2 = 0,02 mol  n BaO = 0,01 mol
pH=13   H + =10-13mol/l 

 m  m BaO =0,01×153 = 1,53g

Bµi 3:
Cho dung dÞch A lµ hçn hîp H 2SO 4 :2.10-4 M + HCl:6.10-4 M
Cấn Văn Thắm – Hà Nội

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC PHỔ THÔNG
Cho dung dÞch B lµ hçn hîp NaOH:3.10-4 M + Ca(OH) 2 : 3,5.10-4 M
...
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC PHỔ THÔNG
VÊn ®Ò
pH CñA DUNG DÞCH
I Ph ¬ng ph¸p gi¶i
1. ® Þnh nghÜa: pH là đại lượng biểu thị nồng độ ion H
+
trong dung dịch nước dưới dạng biểu thức toán học :
pH= - lg[ H
+
]
ViÖc x¸c ®Þnh pH gióp cho ta biÕt dung dÞch cã m«i trêng: axit, baz¬ hay trung tÝnh
2.Cách xác định pH
Bước 1: Tìm nồng độ [ H
+
].
Bước 2 : Xác định pH qua công thức: pH= - lg[ H
+
]
Đối với dung dịch có môi trường kiềm thì ta
- Xác định [OH
-
].
- Suy ra pOH qua công thức: pOH= - lg[ OH
-
]
- Từ biểu thức pOH + pH = 14 rồi suy ra pH
* Chú ý :
1. Biết pH suy ra [ H
+
] = 10
-pH
.
2. Đối với dung dịch axít yếu và bazơ yếu thì độ điện li
0 0
C n
α= =
C n
+ C, C
0
lÇn lît lµ nång ®é ph©n li vµ ban ®Çu
+ n, n
0
lÇn lît lµ sè mol ph©n li vµ sè mol ban ®Çu
3. Đề bài cho 1 axit tác dụng với nhiều bazơ hoặc 1 bazơ tác dụng nhiều axit thì ta đưa bài toán về dạng
phương trình ion thu gọn để giải
4. pH của dung dịch muối
- Muối của axit mạnh bazơ yếu pH < 7 dung dịch muối có axit, quì tím chuyển sang màu đỏ
- Muối của axit yếu bazơ mạnh pH > 7 dung dịch muối có bazơ, quì tím chuyển sang màu xanh
- Muối của axit mạnh bazơ mạnh pH = 7 dung dịch muối trung tính, quì tím không đổi màu - Muối của axit
yếu bazơ yếu tương đương pH = 7 dung dịch muối trung tính, quì tím không đổi màu.
II bµi tËp vËn dông
A bµi tËp mÉu
Bµi 1: Trén 250 ml hçn hîp dung dÞch HCl 0,08 mol/lit vµ H
2
SO
4
0,01 mol/lit víi 250 ml dung dÞch Ba(OH)
2
cã nång ®é x mol/l thu ®îc m gam kÕt tña vµ 500 ml dung dÞch cã pH =12. TÝnh m vµ x. Coi Ba(OH)
2
®iÖn li
hoµn toµn c¶ 2 nÊc.
Gi¶i:
Ta cã:
+ 2-
2 4 2 4
HCl H SO H SO
H SO4
n =n +2n =0,25(0,08+2.0,01)=0,025 mol; n =n =0,25.0,01=0,0025mol
- 2+
2 2
Ba(OH) Ba(OH)
OH Ba
n =2n =0,5x ; n =n =0,25x
PHT¦:
+ - 2+ 2-
2 4 4
H +OH H O ; Ba +SO BaSO
Do pH =12 nªn m«i trêng sau ph¶n øng lµ m«i trêng baz¬
OH
-
d sau ph¶n øng.
-
OH
n
d = 0,5 x – 0, 025 mol
mµ pH = 12
-
+ -12 - -2 -2
OH
H =10 mol/l OH = 10 mol/l n =10 .0,5=0,005 mol
Do ®ã cã: 0,5 x – 0, 025 = 0,005
x= 0,06 mol/l
4
BaSO
m = m = 0,0025×233=0,585g
Bµi 2:
Hoµ tan m gam BaO vµo níc ®îc 200 ml dung dÞch A cã pH = 13. TÝnh m?
Gi¶i:
PHP¦:
-
+ -13 - -1 -1
BaO
OH
pH=13 H =10 mol/l OH =10 mol/l n =10 .0,2 = 0,02 mol n = 0,01 mol
BaO
m m =0,01×153 = 1,53g
Bµi 3:
Cho dung dÞch A lµ hçn hîp
-4 -4
2 4
H SO :2.10 M + HCl:6.10 M
Cấn Văn Thắm – Hà Nội
chuyên đề PH - Trang 2
chuyên đề PH - Người đăng: Arthur Conan Doyle
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
chuyên đề PH 9 10 705