Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề

Được đăng lên bởi Công Trí Ngô
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THĂNG BÌNH
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU

Chuyên đề
SINH HOẠT CỤM CHUYÊN MÔN
Tên chuyên đề:
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN GIẢI
QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỐI VỚI BỘ MÔN VẬT LÝ CẤP
THCS

TỔ CHUYÊN MÔN: LÝ – TD – MT
Trường THCS Phan Bội Châu

Tháng 2 năm 2016

Chuyên đề sinh hoạt cum ngiệp vụ chuyên môn 2016

2

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỐI
VỚI BỘ MÔN VẬT LÝ CẤP THCS
A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề là phương pháp dạy học theo định
hướng lấy học sinh làm trung tâm. Trong đó học sinh học về các chủ đề thông
qua các vấn đề có trong thực tiễn và liên quan tới nội dung môn học. Làm việc
theo nhóm, học sinh xác định những điều đã biết, những điều cần biết, và làm
thế nào để có được những thông tin cần biết trong việc giải quyết vấn đề.
Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề là dạy học dựa trên các vấn đề thực
tiễn có liên quan đến người học và liên quan đến nội dung học tập đã được quy
định trong “chuẩn kiến thức, kỹ năng”. Trên cơ sở đó, người học tự chiếm lĩnh
tri thức và phát triển các năng lực như lập kế hoạch, tự định hướng học tập, hợp
tác, các kỹ năng tư duy bậc cao, kỹ năng sống.
Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề kích thích hoạt đông nhận thức bởi sự
tò mò và ham hiểu biết nên thái độ của người học mang nhiều yếu tố tích cực,
năng lực tư duy của người học một khi đã khơi dậy sẽ giúp họ cảm thấy thích
thú và tự giác hơn trên con đường tìm kiếm tri thức. Xuất phát từ điều đó, cùng
với sự đổi mới phương pháp dạy học của nghành giáo dục tôi quyết đinh chọn
chuên đề: “PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN GIẢI QUYẾT VẤN
ĐỀ ĐỐI VỚI BỘ MÔN VẬT LÝ CẤP THCS”
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
1. Ưu, nhược điểm của phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề :
1.1 Ưu điểm:
- Phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập: Vì phương pháp dạy học dựa
trên vấn đề dựa trên cơ sở tâm lý là kích thích hoạt động nhận thức bởi sự tò mò
và ham hiểu biết cho nên thái độ học tập của người học mang nhiều yếu tố tích
cực. Năng lực tư duy của người học một khi được khơi dậy sẽ giúp họ cảm thấy
thích thú và trở nên tự giác hơn trên con đường tìm kiếm tri thức.
- Người học được rèn luyện các kỹ năng cần thiết: Thông qua hoạt động tìm
kiếm thông tin và lý giải vấn đề của cá nhân và tập thể, người học được rèn
luyện thói quen,kỹ năng đọc tài liệu, phương pháp tư duy khoa học, tranh luận
khoa học, làm việc tập thể… Đây là những kỹ năng rất quan trọng cho người
học đối với công việc sau này của họ.
- Người học được sớm tiếp cận những vấn đề thực tiễn: Giáo dụ...
1
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THĂNG BÌNH
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
Chuyên đ
SINH HOẠT CỤM CHUYÊN MÔN
Tên chuyên đề:
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN GIẢI
QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỐI VỚI BỘ MÔN VẬT LÝ CẤP
THCS
TỔ CHUYÊN MÔN: LÝ – TD – MT
Trường THCS Phan Bội Châu
Chuyên đề sinh hoạt cum ngiệp vụ chuyên môn 2016
Tháng 2 năm 2016
Chuyên đề phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề - Người đăng: Công Trí Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chuyên đề phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề 9 10 950